Bardzo ważne wyróżnienie dla Uczelni. Prezydent WSZ-SW prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda otrzymał tytuł doktora honoris causa. Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury, o powszechnie uznanym autorytecie naukowym, znaczących osiągnięć dla życia społecznego i kulturalnego. Za LexLege tytuł doktora honoris causa nadaje senat uczelni na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. (Szczegóły w aktualnościach)

Ranking "Perspektywy 2023"

WSZ-SW w najnowszym prestiżowym rankingu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce „Perspektywy 2023” awansowała o 10 pozycji. Między innymi zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce kategorii „Rozwój kadry własnej”, a pierwsze miejsce wśród uczelni w Warszawie w kategorii „Ekonomiczne losy absolwentów”.

Obrony prac licencjackich i magisterskich

Informacje o terminach obron poszczególnych studentów będą umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie.

REKLAMY WSZ-SW NA SAMOCHODACH

Studenci, którzy posiadają na swoich samochodach reklamę naszej Uczelni i nie rozmawiali w sprawie jej uaktualnienia z Administracją proszeni są o kontakt z Piotrem Szewczykiem. Reklamy z ubiegłego roku i z lat poprzednich są nieaktualne. Adres mailowy: piotr.szewczyk@wsz-sw.edu.pl. Wiadomość w sekretariacie tel.: 22 862-32-24
Wzięliśmy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Wyniki ankiety są dostępne na stronie www.eurostudent.eu KLIKNIJ TYTUŁ, ABY CZYTAĆ DALEJ

UCZELNIA I SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA WSZ-SW- pobierz

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce. WSZ-SW nie jest uczelnią prywatną, jest uczelnią niepubliczną, założoną przez powstałe w 1925 r. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, pierwszą na świecie profesjonalną organizację skupiającą menedżerów. Kształcimy na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich), w dziale „Ekonomia” na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym w 20 specjalnościach między innymi: zarządzanie przedsiębiorstwem, sieciami handlowymi, zarządzanie innowacjami, projektami, jakością, zarządzanie w administracji publicznej, logistyce, personelem, zarządzanie finansami i bankowością, w rachunkowości, w marketingu, manager sportu, a także w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oferuje jedno z najniższych czesnych w Warszawie 2200 zł za semestr na studiach licencjackich niestacjonarnych, 1999 zł na studiach stacjonarnych (czesne niezmienne przez cały okres studiów), zwiększoną ilość języka angielskiego (każdego dnia edukacyjnego dwie godziny języka angielskiego biznesowego na studiach stacjonarnych), a od drugiego roku praktyki w renomowanych firmach, darmowe studia dla osób, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1051 zł netto miesięcznie.

Prezydent WSZ-SW
Rektor WSZ-SW
Dziekan WSZ-SW

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

Waldemar GAJDA studia ekonomiczne – magisterskie ukończył na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług tegoż Uniwersytetu. Doktor nauk ekonomicznych, od 2019 r. jest profesorem uczelnianym.

Czytaj więcej

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

Sławomir Woźniak pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Prowadził zajęcia z ekonomii oraz badania /zlecone przez Ministerstwo Rynku i Handlu/ z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Pracę doktorską z zakresu ekonomii obronił w 1989 roku.

Czytaj wiecej

prof. ucz. dr Barbara Lubas


 

Dziekan Wydziału Zarządzania Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Zadzwoń