Studia I Stopnia - Stacjonarne

Studia Licencjackie Dzienne

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Nasz doskonale wykwalifikowany zespół nauczycieli akademickich oraz profesjonalnie przygotowane zajęcia pozwalają uzyskać nie tylko licencjat – tytuł zawodowy w systemie szkolnictwa wyższego, ale także przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu. Zapraszamy zarówno nowych absolwentów szkół średnich, jak i osoby dysponujące doświadczeniem zawodowym, które pragną pozyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości czy marketingu.

Szkoła Wyższa zachęca absolwentów szkół średnich do skorzystania z szerokiej oferty studiów stacjonarnych I stopnia z zakresu zarządzania, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata. Proponujemy studia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie nowego zawodu. Specjalizujemy się w edukacji z zakresu zarządzania. W ramach stacjonarnych studiów I stopnia w naszej szkole wyższej proponujemy szeroki wybór specjalności w zakresie:

Efektywny system nauczania

Naszym celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności, które pomogą skutecznie i szybko podjąć pracę w wybranym zawodzie. Stąd zarówno program nauczania, jak i system praktyk studenckich zmierza do efektywnego przygotowania słuchaczy powyższych specjalności do podjęcia wskazanych obowiązków zawodowych.  Ponadto, program nauczania zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 

W przypadku specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania następujących certyfikatów:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Przebieg studiów stacjonarnych

Wszystkie prowadzone przez WSZ-SW studia I stopnia w zakresie zarządzania, marketingu, finansów czy logistyki trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Studenci przez pierwsze 4 semestry nauki uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Następnie pod koniec IV semestru słuchacze dokonują wyboru interesującej ich specjalności, którą kontynuują do czasu uzyskania tytułu licencjata. Nieodzownym elementem studiów I stopnia są praktyki studenckie, które odbywają się po IV semestrze studiów.

Czego mogą oczekiwać studenci wybierając studia na WSZ-SW?

Studia licencjackie na WSZ-SW charakteryzują się wysokim stopniem użyteczności. Dbamy także o to, aby studenci od początku byli świadomi celów, podstawowych treści, wymagań i sposobów zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Dlatego proponujemy przejrzysty system informacji, dzięki któremu każdy słuchacz otrzymuje kompletną wiedzę na temat procesu pozyskiwania wiedzy i umiejętności. 

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć, który zawiera:

Cele

czyli zespół wiadomości i umiejętności, które należy przyswoić w ramach przedmiotu

metodykę

prowadzenia zajęć i wskazówki do studiowania, w tym literaturę i ćwiczenia;

podstawowe treści

podstawowe treści, czyli główne tezy i tematykę;

Wymagania

wymagania i sposób zaliczenia przedmiotu.

Ramowy Program Studiów I Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów I stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA Punkty ECTS
GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH 16
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 53
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 61
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH 47
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna) 6
Razem: 183

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH: Punkty ECTS
Język angielski 5
Logika 3
Technologia informacyjna 2
Filozofia 2
Socjologia procesów decyzyjnych 2
Wychowanie fizyczne 2
Razem grupa treści ogólnych: 16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH: Punkty ECTS
Podstawy zarządzania 8
Nauka o organizacji 6
Mikroekonomia 8
Finanse 6
Prawo 7
Matematyka 9
Statystyka opisowa 6
Podstawy ekonometrii 3
Razem grupa treści podstawowych: 53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH: Punkty ECTS
Zachowania organizacyjne 3
Zarządzanie projektami 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
Zarządzanie jakością 4
Informatyka w zarządzaniu 4
Marketing 6
Badania marketingowe 3
Rachunkowość finansowa 5
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4
Procesy informacyjne w zarządzaniu 4
Bezpieczeństwo publiczne 4
Dowodzenie 3
Operacje i techniki operacyjne 3
Ochrona własności intelektualne 3
Marketing w handlu i usługach 3
Zarządzanie produkcją 3
Razem grupa treści kierunkowych 61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH: Punkty ECTS
Myślenie strategiczne 3
Zarządzanie majątkiem trwałym 2
Polityka gospodarcza 2
Struktura i problemy gospodarki światowej 3
Planowanie w przedsiębiorstwie 3
Metody i techniki organizowania 4
Rynki finansowe i kapitałowe 3
Metody i techniki uczenia się 2
Wykłady fakultatywne 3
Seminarium dyplomowe 10
Propedeutyka studiów 0
Specjalności* 12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych 47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

PLAN ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA.WIRTUALNY DZIEKANAT
Zadzwoń