Know Us Better

Praktyki studenckie

PRAKTYKA REALIZOWANA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA POMIĘDZY UCZELNIĄ, A ZAKŁADEM PRACY (załączniki)

PRAKTYKA ZALICZANA NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA/ STAŻU/ WOLONTARIATU (załączniki)

 PRAKTYKA ZALICZANA NA PODSTAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH LUB ZARZĄDCZYCH W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH (załączniki)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH (regulamin)

Podstawowe informacje w zakresie praktyk studenckich

Praktyki zawodowe zobowiązani są zrealizować studenci studiów I i studiów II stopnia zarówno o charakterze stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Czas trwania praktyk na studiach I stopnia wynosi 960 godzin, a na studiach II stopnia 480 godzin. Praktyki zawodowe muszą być związane z wybranym kierunkiem studiów – profil działalności potencjalnego pracodawcy powinien umożliwiać studentowi zrealizowanie celów opisanych w programie praktyki. Ułatwieniem dla studentów jest fakt, że nie muszą one przebiegać w trybie ciągłym – student studiów wyższych może wykonać praktykę zarówno w jednym, jak i wielu zakładach pracy.

Warto dodać, że także termin realizowania praktyk może być zmieniony – jednakże na fakt ten musi wyrazić zgodę Dziekan po uzgodnieniu z Opiekunem Praktyk, co czyni na wniosek studenta.

Każda praktyka zawodowa musi uwzględniać program praktyki, który potwierdzony jest w Dzienniku Praktyk.

Zaliczenie praktyki następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego Dziennika Praktyk przez Opiekuna Praktyk. Brak zaliczenia skutkuje niezaliczeniem semestru i koniecznością jego powtórzenia.

 

Opiekun praktyk dla studiów niestacjonarnych 1 stopnia – dr Kinga Podleśna

e-mail: praktyki.lic.zaocz@wsz-sw.edu.pl

Opiekun praktyk dla studiów stacjonarnych 1 stopnia – mgr Magdalena Czub

e-mail: praktyki.lic.dzienne@wsz-sw.edu.pl

Opiekun praktyk dla studiów 2 stopnia – mgr Magdalena Czub

e-mail: praktyki.mgr@wsz-sw.edu.pl
title icon

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są nieodłącznym elementem procesu kształcenia realizowanego w ramach studiów na WSZ-SW i, podobnie jak pozostałe przedmioty, podlegają zaliczeniu. Tryb i zakres praktyk zawodowych studentów określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych.

Kiedy można ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej

O zaliczenie praktyki zawodowej bez konieczności jej odbycia mogą ubiegać się studenci, którzy wykażą odpowiednie doświadczenie i potwierdzą je właściwymi dokumentami. Mogą się o nie ubiegać osoby, które:

  • wykonują pracę zarobkową związaną z kierunkiem studiów;
  • w okresie ostatnich 5 lat wykonywały pracę zarobkową w instytucji, która gwarantuje uzyskanie odpowiednich umiejętności;
  • prowadzą lub prowadzili w okresie ostatnich 5 lat własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów;
  • są członkami rad nadzorczych lub zarządczych podmiotów gospodarczych;
  • odbyli praktyki studenckie w toku studiów na innej uczelni.

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Opiekun Praktyk. To on prowadzi nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem, opracowuje program, czy prowadzi odpowiednią dokumentację. Jednocześnie jest organem, który udziela pomocy studentom odbywającym praktyki i dokonuje zaliczenia praktyk w ramach programu nauczania na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Zadaniem Opiekuna Praktyk jest współpraca z Biurem Karier, które zajmuje się m.in. organizacją praktyk zawodowych.

Kinga Podleśna
dr Kinga Podleśna
mgr Magdalena Czub

Koszty i odpowiedzialność finansowa Uczelni

Warszawska Szkoła Zarządzania – Wyższa Szkoła nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studentów i zakłady pracy w ramach realizacji praktyk studenckich.

Zadzwoń