Studia I Stopnia - Niestacjonarne

Studia Licencjackie Zaoczne

Studia I Stopnia - Niestacjonarne

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia na kierunku zarządzanie także w systemie niestacjonarnym. W naszej ofercie znajdują się niestacjonarne studia I stopnia przeznaczone dla wszystkich, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania w różnych specjalnościach. Prowadzimy zajęcia zarówno w systemie wieczorowym, jak i zaocznym. Proponujemy studia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie nowego zawodu.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa proponuje studia I stopnia w systemie niestacjonarnym w zakresie zarządzania. Doskonale przygotowana kadra  nauczycieli akademickich i praktyków sprawia, że przekazywana przez nas wiedza i umiejętności przekładają się na wymagania stawiane przez rynek w zakresie wszystkich zawodów związanych z zarządzaniem. Kładziemy nacisk zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. Wysoki odsetek naszych studentów znajduje zatrudnienie w zdobytych zawodach, ponieważ ich wiedza i umiejętności, zdobyte podczas kształcenia, odpowiadają zapotrzebowaniu szerokiego grona pracodawców.

Naszym studentom oferujemy nie tylko gruntowne wykształcenie w zakresie wiedzy o zarządzaniu, ale także kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, które pozyskiwane są podczas nauki poszczególnych specjalizacji. Ofertę studiów kształtujemy zgodnie z potrzebami rynku, dzięki czemu licencjaci szybko odnajdują się na rynku pracy, uzyskawszy cenne umiejętności i specjalistyczną wiedzę, często niedostępną dla osób posiadających wyłącznie wykształcenie ogólne.

Studentom I stopnia studiów niestacjonarnych proponujemy następujące specjalności:

Czego możesz oczekiwać studiując Zarządzanie na WSZ-SW?

Naszym celem jest rzetelność procesu nauczania. Studentom stwarzamy optymalne warunki do nauki, dzięki czemu są w pełni świadomi zakresu wiedzy, wymagań, procesu nauczania oraz sposobów zaliczenia poszczególnych przedmiotów. W tym celu każdy słuchacz na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu otrzymuje pisemny konspekt zajęć, który zawiera określenie głównych tez i tematyki przedmiotu, zakresu wiadomości i umiejętności, które należy przyswoić, metodyki prowadzenia zajęć oraz wymagań i sposobów zaliczenia przedmiotu.

Jak wyglądają studia

Ukończenie I stopnia studiów niestacjonarnych i uzyskanie dyplomu licencjata w WSZ-SW może być pierwszym krokiem ku pozyskaniu jeszcze szerszej wiedzy z zakresu zarządzania. Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa daje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w trybie niestacjonarnym, dzięki czemu nasi absolwenci mogą starać się o uzyskanie dyplomu magistra.

Studia I stopnia niestacjonarne trwają 6 semestrów, podczas których przez pierwsze 2 lata studenci pozyskują wiedzę ogólną, aby pod koniec IV semestru mogli zadecydować o wybranej specjalizacji. Podczas semestru VI odbywają się praktyki studenckie, dzięki którym studenci mogą uzyskać podstawową wiedzę praktyczną.

Program nauczania

Program nauczania na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającym standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Dyplom licencjata na WSZ-SW otrzymują studenci, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane programem zajęcia, zdali ustalone egzaminy, otrzymali pozytywną ocenę z pracy dyplomowej i zdali egzamin dyplomowy. Uzyskanie dyplomu licencjata na WSZ-SW uprawnia absolwentów do kontynuacji nauki w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) zarówno na WSZ-SZ, jak i innych uczelniach wyższych.

Ramowy Program Studiów I Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów I stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA Punkty ECTS
GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH 16
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 53
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 61
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH 47
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna) 6
Razem: 183

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH: Punkty ECTS
Język angielski 5
Logika 3
Technologia informacyjna 2
Filozofia 2
Socjologia procesów decyzyjnych 2
Wychowanie fizyczne 2
Razem grupa treści ogólnych: 16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH: Punkty ECTS
Podstawy zarządzania 8
Nauka o organizacji 6
Mikroekonomia 8
Finanse 6
Prawo 7
Matematyka 9
Statystyka opisowa 6
Podstawy ekonometrii 3
Razem grupa treści podstawowych: 53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH: Punkty ECTS
Zachowania organizacyjne 3
Zarządzanie projektami 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
Zarządzanie jakością 4
Informatyka w zarządzaniu 4
Marketing 6
Badania marketingowe 3
Rachunkowość finansowa 5
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4
Procesy informacyjne w zarządzaniu 4
Bezpieczeństwo publiczne 4
Dowodzenie 3
Operacje i techniki operacyjne 3
Ochrona własności intelektualne 3
Marketing w handlu i usługach 3
Zarządzanie produkcją 3
Razem grupa treści kierunkowych 61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH: Punkty ECTS
Myślenie strategiczne 3
Zarządzanie majątkiem trwałym 2
Polityka gospodarcza 2
Struktura i problemy gospodarki światowej 3
Planowanie w przedsiębiorstwie 3
Metody i techniki organizowania 4
Rynki finansowe i kapitałowe 3
Metody i techniki uczenia się 2
Wykłady fakultatywne 3
Seminarium dyplomowe 10
Propedeutyka studiów 0
Specjalności* 12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych 47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

Plan zajęć - Studia Zaoczne I Stopnia

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA.WIRTUALNY DZIEKANAT
Zadzwoń