Studia II Stopnia - Niestacjonarne

Studia Magisterskie dzienne

Co zyskujesz studiując w WSZ-SW

W ofercie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej znajduje się szeroki zakres specjalizacji związanych z kierunkiem Zarządzanie. Studia magisterskie realizowany są w ramach studiów niestacjonarnych w systemie wieczorowym i zaocznym. Dzięki temu nasi studenci mogą studiować wybraną specjalność w dogodnym dla siebie czasie i trybie.

Naszym atutem jest nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności przekazywane przez nauczycieli akademickich i praktyków, dzięki czemu studenci kończący Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą dysponują poszukiwanymi na rynku pracy kwalifikacjami. Kończąc studia II stopnia, po zdaniu wszystkich egzaminów przedmiotowych, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy magisterskiej uzyskują tytuł magistra.

Studia magisterskie na WSZ-SW w Warszawie

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które ukończyły studia I stopnia i uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera, jak również osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie. Pierwsze 2 semestry prowadzone są w systemie kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy z tematyki zarządzania, natomiast pod koniec II semestru studenci dokonują wyboru specjalności, która ich interesuje.

Podczas semestru IV odbywają się praktyki studenckie, dzięki którym studenci mogą uzyskać podstawową wiedzę praktyczną.

Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w zawodach szeroko związanych z tematyką zarządzania. Dlatego też proponujemy udział w zajęciach, które wynikają z potrzeb rynku pracy. W ten sposób nasi absolwenci są doskonale przygotowani zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do oczekiwań pracodawców.

Program studiów realizowanych na WSZ-SW jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Warto dodać, że powyższa lista specjalności nie stanowi zamkniętego zbioru i może być rozszerzona w zależności od potrzeb i inicjatywy studentów.

W ramach programu studiów kładziemy duży nacisk na pozyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które natychmiast sprawdzą się podczas podjęcia nowego zawodu. Naszym atutem jest na przykład przygotowanie studentów specjalności Zarządzanie Jakością do pozyskania certyfikatów:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Ramowy Program Studiów II Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów II stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA Punkty ECTS
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH 26
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 29
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH 61
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna) 6
Razem: 122

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH: Punkty ECTS
Koncepcje zarządzania 6
Makroekonomia 6
Prawo cywilne 6
Etyka w zarządzaniu 4
Statystyka matematyczna 4
Razem grupa treści podstawowych: 26

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH: Punkty ECTS
Zarządzanie strategiczne 4
Zarządzanie procesami 3
Marketing międzynarodowy 2
Rachunkowość zarządcza 4
Przedsiębiorczość 3
Prawo handlowe 2
Logistyka 3
Psychologia w zarządzaniu 2
Badania operacyjne 3
Bezpieczeństwo 3
Razem grupa treści podstawowych: 29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH: Punkty ECTS
Warsztaty decyzyjne: Metody heurystyczne 5
Warsztaty decyzyjne: Metody doskonalenia funkcjonowania organizacji 5
Warsztaty decyzyjne: Niskokosztowe techniki organizatorskie 5
Prognozowanie i symulacje 4
Bankowość 3
Metodologia badań społecznych 2
Projektowanie systemowe organizacji 3
Inżynieria finansowa 2
Ilościowe techniki w zarządzaniu 4
Wykłady fakultatywne 2
Seminarium magisterskie 14
Specjalności* 12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych 47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA.

Plan zajęć - Studia Stacjonarne II Stopnia

Zadzwoń