Studia Podyplomowe

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Nowe studia podyplomowe - Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204  Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia „Zarządzanie biurem detektywistycznym”.

  1. Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania biurem detektywistycznym oraz profesjonalnej realizacji zadań detektywa.
  2. Poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW absolwent uzyska zaświadczenie uprawniające do wydania licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.

PROGRAM STUDIÓW:

Będzie obejmował zagadnieniaz zakresu zarządzania firmą, w tym biurem detektywistycznym. Ponadto w programie studiów znajdą się przedmioty obejmujące wiedzę z zakresu wywiadui kontrwywiadu gospodarczego, znajomość technik operacyjnych, obserwacji osób, wykrywaniapodsłuchów, poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się oraz zagadnienia z zakresu przepisów prawnych,takie jak: przetwarzanie i ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, elementy prawa karnego, praw i obowiązków detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, polegającej na zaprojektowaniu działalności biura detektywistycznego, oraz egzaminem ustnym.

Studia adresowane są dla osób pragnących założyć firmę detektywistyczną, które posiadają doświadczenie z pracy w resortach siłowych czy policji.

Ramowy program studiów:

Lp. Tytuł przedmiotu Godz.
1. Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem/firmą 14 godz.
2. Wywiad gospodarczy 8 godzin
3. Kontrwywiad gospodarczy 8 godzin
4. Źródła informacji w pracy detektywa 6 godz
5. Metodologia analizy informacji 6 godz
6. Metody wnioskowania w procesie analitycznym 6 godz
7. Usługi detektywistyczne – podstawy prawne wykonywania działalności 20 godz.
8. Prawa i obowiązki detektywa 8 godz
9. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa 8 godz
10. Dokumentowanie czynności detektywistycznych 8 godzin
11. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty prawne i praktyczne 8 godzin
12. Techniki i narzędzia inwigilacji 8 godzin
13. Taktyka prowadzenia obserwacji 8 godz
14. Techniki wywierania wpływu 6 godzin
15. Taktyka i technika przesłuchania 8 godzin
16. Werbalne i niewerbalne symptomy kłamstwa 6 godzin
17. Podstawy badań grafologicznych 6 godz.
18. Ochrona danych osobowych 15 godzin
19. Ochrona informacji niejawnych 15 godzin
20. Podstawy prawa karnego i cywilnego 10 godzin
21. Seminarium dyplomowe 8 godzin

Razem 190 godz.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czesne za studia wynosi:

  • jednorazowo w kwocie 3950zł
  • w 4 ratach w kwocie po 1 000 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 420 zł.

1. W sprawie programu oferowanych studiów prosimy o kontakt:
– Prof. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, tel. 22 8623224, tel. kom.:603 425 568; e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl
– dr Waldemar Gajda – Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa– tel. 22 8623224,.

2. W kwestiach  organizacyjnych:
– Elżbieta Woźniakowska  – Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa:  tel. kom.: 795 990 822; tel 22 862 32 24; e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Ankieta zgłoszeniowa

Zadzwoń