Studia Podyplomowe

Organizacja i Zarządzanie Pracą w Biurze

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ W BIURZE WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKICH

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie  co dwa  tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

 Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie  co dwa  tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - Studia Warszawa
euma
tnoik

„ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ W BIURZE WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKICH”

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz European Management Assistants EUMA-POLAND organizują studia podyplomowe dla sekretarek, asystentek i kierowników biur.

CEL STUDIÓW:

1. Orientacja w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikających z hierarchii urzędu.
2. Umiejętność zarządzania informacją niezbędną dla skutecznego przebiegu procesów zarządzania.
3. Znajomość tradycyjnych procedur biurowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz wg elektronicznego zarządzania danymi.
4. Wykazywanie profesjonalizmu pracownika administracyjnego poprzez – umiejętność tworzenia i rozmieszczania pism w korespondencji papierowej i e-mailowej,
– sposób prowadzenia rozmów telefonicznych,
– stosowanie europejskiego kodeksu dobrej administracji.
5. Znajomość prawa niezbędna w pracy urzędnika:
– podstawowe akty prawne,
– zewnętrzne i wewnętrzne źródła prawa,
– nadrzędność i podrzędność przepisów.
6. Prawidłowe postępowanie z informacją niejawną.
7. Zarządzanie dokumentami w tym archiwizacja.
8. Dobre praktyki zarządzania.

Tej szerokiej problematyce są poświęcone proponowane studia, uwieńczone uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz  europejskiego certyfikatu profesjonalnej sekretarki, asystenta lub kierownika biura (w zależności od uzyskanej na egzaminie punktacji) wydanego przez European Management Assistants EUMA-POLAND

Tematyka:

Studia są zgodne z wynikami badań EUROAST, jakie  prowadzono w latach 2008-2010 w dwunastu krajach europejskich, a dotyczących: zadań,  kompetencji, umiejętności i wiedzy osób zatrudnionych na stanowiskach asystentki, kierownika biura lub innych stanowisk biurowych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Lp. Tematyka studiów Godz.
1. Podstawy wiedzy o  UE 10
2. Wprowadzenie do zarządzania 12
3. Podejście procesowe w zarządzaniu firmą 12
4. Diagnoza charakteru człowieka 6
5. Zasady sprawnego działania 10
6. Organizacja pracy biurowej i rola procedur biurowych w zarządzaniu -EZD 8
7. Procesy zarządzania informacją 8
8. Komunikacja interpersonalna oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje firmy 10
9. Rola biura w procesie  podejmowania decyzji 8
10. Organizowanie  zebrań i spotkań służbowych 8
11. Podstawy rachunkowości w pracy biurowej 16
12. Metody zarządzania sobą w czasie 6
13. Wpływ stresu i asertywności na efektywność pracy w biurze 8
14. Budowanie zespołu i  praca zespołowa 8
15. Elementy prawa niezbędne w pracy biura 16
16. Wykorzystanie aplikacji biurowych  do realizacji zadań 8
17. Office English 16
18. Zarządzanie jakością w pracy biura 10
19. Etyka i etykieta w zarządzaniu biurem 8
20. Wytyczne EUROAST w zakresie programu studiów asystentek 10
Egzamin końcowy i na certyfikaty 6

Miejsce prowadzenia zajęć:

Studia  realizowane są co dwa tygodnie w trybie zaocznym (soboty-niedziele)
w godz. 9:00 – 15:45. Zajęcia odbywają się na terenie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Czesne za studia wynosi:

  • jednorazowo w kwocie 3900zł,
  • w 2 ratach w kwocie po 2000 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 420 zł.

Uczelnia umożliwia nieodpłatne parkowanie samochodu na swoim terenie, oraz korzystanie z bufetu (tylko sobota).

Uczestnicy studiów mają także możliwość uzyskania Certyfikatu TNOiK. Warunkiem jego uzyskania jest realizacja praktyk zawodowych związanych z opanowaniem umiejętności diagnozowania charakteru człowieka oraz zasad sprawnego działania.

Wspomniane wyżej umiejętności są  przydatne w doborze partnerów oraz tworzeniu skutecznych zespołów zadaniowych. Są także przydatne w łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów.

Czas trwania studiów:

196 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 6 godz na egzaminy (w tym 4 godz. egzamin na certyfikat EUMY) tj. 25 dni po 8 godzin.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Ankieta zgłoszeniowa

Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem na adres: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl mgr Elżbieta Woźniakowska

tel 22 862 32 24 lub kom. 795 990 822

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zadzwoń