Koło Uczelniane

Koło Uczelniane TNOiK

Koło Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy WSZ-SW prowadzi działalność na podstawie Statutu TNOiK i Regulaminu. Członkami Koła są pracownicy i współpracownicy Uczelni oraz sympatycy TNOiK. Członkiem Koła jest także Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda. Formalnie Koło jest jednostką podstawową w składzie Oddziału Warszawskiego TNOiK, a organizacyjne jest częścią struktury Uczelni jako koło naukowe.

Przewodniczącą Koła jest dr Halina Fűchsel, natomiast animatorką wszystkich działań innowacyjnych jest dr inż. Barbara Kulpińska, a jego opiekunem naukowym prof. dr hab. Paweł Soroka, który jest jednocześnie wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK.

Formy działalności Koła TNOiK przy Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej są następujące:

1. Rozwijanie i popularyzacja dobrych praktyk administracji i zarządzania.
2. Uczestnictwo członków Koła w seminariach naukowych i warsztatach problemowych.
3. Działalność oświatowa i edukacyjna, we współpracy z Pracownią
Zrównoważonego Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
– doradztwo organizacyjne,
– mentoring,
– tutoring,
– coaching.
4. Formułowanie opinii oraz rzeczoznawstwo w zakresie szeroko rozumianej organizacji zarządzania i kierowania.
5. Współpraca z zagranicą w zakresie efektywnych metod edukacyjnych.
6. Rozwój potencjałów i kwalifikacji swoich członków.

Zadzwoń