Studia Podyplomowe

Zarządzanie Personelem

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Studia trwają 2 semestry (1 rok)

Przeznaczone głównie dla kierowników / szefów personalnych, pracowników pionów personalnych przedsiębiorstw, psychologów, pedagogów, socjologów pracy, prawników oraz osób, które zamierzają zdobyć taką wiedzę i pozycję.

Studia mają charakter praktyczny i przygotowują do fachowego zarządzania potencjałem pracowniczym firmy i do pracy w pionie personalnym.

Podstawę zajęć stacjonarnych stanowią ćwiczenia, psycho i socjodramy, inscenizacje i symulacje, gry komputerowe, treningi rozwojowe, prezentacje dokonań, konwersatoria problemowe, zajęcia w zespołach konsultacyjnych itp.

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej przez promotora.

Program zajęć stacjonarnych obejmuje m.in. następujące przedmioty i tematy:

1. Moduł: ORGANIZACJA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY ( 14 godz. )- 2 pkt. ECTS

 • O istocie organizacji (1 godz.)
 • Człowiek w organizacji (3 godz.)
 • Filozofie i modele zarządzania zasobami ludzkimi (3 godz.)
 • Społeczna struktura przedsiębiorstwa (3 godz.)
 • Humanizacja pracy (4 godz.)

2. Moduł: METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PERSONELEM ( 82 godz. )- 18 pkt. ETCS

 • Planowanie personelu w przedsiębiorstwie (3 godz.)
 • Popyt i podaż na rynku pracy (2 godz.)
 • Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym przedsiębiorstwa (6 godz.)
 • Polityka personalna. Selekcja, dobór i ocena personelu (12 godz.)
 • Trening rozmów kwalifikacyjnych (4 godz.)
 • Pion personalny w działaniu (14 godz.)
 • Analiza stanowiska pracy (3 godz.)
 • Negocjacje w zarządzaniu personelem (8godz.)
 • Wybrane elementy prawa pracy (14 godz.)
 • Współpraca kierownictwa liniowego ze służbą kadrową (4 godz.)
 • Procedury kadrowe-podstawowe dokumenty i czynności (3 godz.)
 • Polityka personalna w procesie kierowania zmianami w organizacji (6 godz.)
 • Informatyczny system kadrowo-płacowy (z wykorzystaniem komputerów) (3 godz.)

3. Moduł: PSYCHOLOGICZNE WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW ( 30 godz. )-9 pkt ECTS

 • Metody i techniki badań osobowościowych (4 godz.)
 • Metody psychologiczne w procesie doboru kadr (3 godz.)
 • Motywowanie pracowników. Bodźce pozapłacowe (6 godz. )
 • System ocen pracowników. Funkcje i założenia (5 godz.)
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie (6 godz.)
 • Charakterologiczne wyznaczniki efektywności zawodowej człowieka (6 godz.)

4. Moduł: MATERIALNE SYSTEMY MOTYWACYJNE ( 25 godz. )- 7 pkt ECTS

 • Wartościowanie pracy a optymalizacja systemu płac (4 godz.)
 • Wybrane metody poszukiwania źródeł wzrostu płac w przedsiębiorstwie (4 godz.)
 • Motywacyjne systemy wynagrodzeń (3 godz.)
 • Wartościowanie stanowiska pracy (6 godz. )
 • Projektowanie efektywnych systemów wynagradzania (5 godz.)
 • Pakiet socjalny dla pracowników (3 godz.)

5. Moduł: SZTUKA KIEROWANIA LUDŹMI ( 34 godz. )- 8 pkt ECTS

 • O istocie kierownika i jego pracy (2 godz.)
 • Diagnostyka problemów kadrowych (4 godz.)
 • Zespołowe formy organizacji pracy (4 godz.)
 • Konflikty: źródła powstawania, ujawnianie i rozwiązywanie (6 godz.)
 • Etyka zawodowa-wybrane problemy (6 godz. )
 • Podejmowanie decyzji w zarządzaniu personelem (8 godz. )
 • Psychologiczna sylwetka sprawnego kierownika (4 godz.)

6. Moduł: ROZWÓJ I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW (10godz.) – 4 pkt ECTS

 • Rynek pracy a edukacja (2 godz.)
 • Doskonalenie pracowników (4 godz.)
 • Budowa ścieżek rozwoju zawodowego (4 godz.)

7. SEMINARIUM DYPLOMOWE (8 godz.) – 8 pkt ECTS

Razem: 203 godziny
60 pkt ECTS

 Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu pod numerem (22) 862 32 24 lub 795 990 822

Czesne za studia wynosi:

 • Oplata za studia wynosi 3300 zł.

Ankieta zgłoszeniowa

Zadzwoń