Studia I Stopnia

Rekrutacja Studia I stopnia (Licencjackie)

Promocja na studia I stopnia

Zapisz się już dziś

Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) i sposób ich wpłacania:             

ZMIANA PŁATNOŚCI RAT MIESIĘCZNYCH NA 10 MCY OD PAŹDZIERNIKA DO LIPCA WŁĄCZNIE

Rodzaje studiów Opłata
za semestr
(jednoraz.)
Termin opłat
(jednoraz.)
Opłata
za semestr
(w 2 ratach)
Termin opłat
(w 2 ratach)
Opłata miesięczna
(10 rat)
Termin miesięcznych Opłata administracyjna (jednorazowa )*
Studia niestacjonarne(zaoczne) 2400 PLN sem. zimowy
10.10
1300 PLN Sem. zimowy:
I rata 10.10
II rata 10.12
550 PLN do 10-go każdego miesiąca
(od października
do lipca)
300 PLN
sem. letni:
10.03
Sem. letni:
I rata 10.03
II rata 10.05
Studia stacjonarne (dzienne) 2600 PLN sem. zimowy
10.10
1350 PLN Sem. zimowy:
I rata 10.10
II rata 10.12
600 PLN do 10-go każdego miesiąca
(od października
do lipca)
300 PLN
sem. letni:
10.03
Sem. letni:
I rata 10.03
II rata 10.05

Czesne wpłacone – w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów – podlega zwrotowi w kwocie pozostałej po wykorzystaniu tj. za przyszłe miesiące nauki od miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji.
Opłatę administracyjną jednorazową wnosi się w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji kandydata w systemie.
*) Od kandydatów będących absolwentami studiów I stopnia w WSZ-SW nie jest pobierana opłata administracyjna.

Opłątę administracyjną należy uiścić przelewem na poniższe konto bankowe Uczelni:
PKO BP I/O WARSZAWA, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
Nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527

campus logo

Studia I stopnia (licencjackie)

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa zachęca wszystkich absolwentów szkół średnich do studiowania na kierunku Zarządzanie. Oferujemy profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich oraz program studiów zgodny z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wymaganiami stawianymi wobec kandydatów starających się o przyjęcie na studia w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Poniżej znajdą Państwo wykaz niezbędnych dokumentów oraz płatności, jakie należy uiścić, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji na studia I stopnia na naszej uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo dojrzałości w oryginale;
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • podanie o przyjęcie na studia;
  • 1 fotografia – jak do dowodu osobistego;
  • ankieta osobowa;
  • Klauzula RODO

Dodatkowo:

Każdy z kandydatów zobowiązany jest także do złożenia zobowiązania do opłacania czesnego w 2 egzemplarzach oraz podpisania klauzuli RODO.

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest także podpisanie umowy określającej warunki odpłatności za studia I stopnia oraz złożenie jej w 2 egzemplarzach.

Aby przystąpić do procesu rekrutacji należy również uiścić jednorazową opłatę administracyjną, która pokrywa koszty obsługi dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

Wszystkie formularze, w tym podanie o przyjęcie na studia, ankieta osobowa, zobowiązanie do opłacania czesnego,  klauzula RODO oraz umowa określająca warunki odpłatności za studia I stopnia dostępne są w wersji online oraz w sekretariacie.

Opłaty za studia licencjackie na WSZ-SW

Studia na Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej są odpłatne. Każdy student dokonuje opłaty za uczestnictwo w procesie nauczania w systemie semestralnym. Opłata ta pobierana jest zgodnie ze schematem zadeklarowanym przez studenta – tj. jednorazowo, w dwóch ratach lub miesięcznie – w 10 ratach.

W przypadku opłaty czesnego jednorazowo na studiach licencjackich stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych lub wieczorowych) termin uiszczenia zobowiązania upływa w terminie 10 października dla semestru zimowego i 10 marca dla semestru letniego. W przypadku płatności czesnego za studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne w dwóch ratach za semestr terminy opłat określone są datami odpowiednio dla semestru zimowego – 10 października i 10 grudnia, a dla semestru letniego – 10 marca i 10 maja. W przypadku, kiedy student deklaruje chęć miesięcznych opłat za uczestnictwo w studiach na kierunku Zarządzanie, termin zapłaty upływa w dniu 10-go każdego miesiąca, począwszy od miesiąca października.

 Opłacenie czesnego jest warunkiem uczestniczenia studenta w procesie kształcenia na każdym ze stopni edukacji na WSZ-SW.

W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, czesne podlega zwrotowi w kwocie pozostałej po wykorzystaniu – czyli za przyszłe miesiące nauki od miesiąca następującego po złożeniu rezygnacji.

Wpłat z tytułu należności związanych z kosztami studiowania należy dokonywać przelewem na przydzielone konta indywidualne.
Numer konta indywidualnego znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Finanse” -> „Dane do przelewów”.

INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wystawiana faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne. ZASADY WYSTAWIANA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne:

1. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, WSZ – SW wystawia na podmiot (studenta/słuchacza/kursanta), z którym zawarła umowę o naukę określającą warunki odpłatności za studia.

2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez WSZ – SW usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz/kursant) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

3. Faktura nie może być wystawiona w dowolnym terminie. Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktur. Zgodnie z nowym art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie wystawiana nie później niż
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie obowiązywać analogicznie przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę.

4. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia sie tylko i wyłącznie na żądanie. W związku z powyższym:

jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,
jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – fakturę wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłatę za studia. Żądanie można zgłosić na formularzu (załącznik nr 1), faxem: (22) 862 32 47, e-mailem: kwestura@wsz-sw.edu.pl, telefonicznie: 22 862 32 72 lub osobiście.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Kwestor

mgr Bernardeta Wakuluk

Zadzwoń