Informacje dla niepełnosprawnych

 

logo FE logo UE rgb

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: POWR.03.05.00-00-A106/19-00, Wielowymiarowe dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - Studia Warszawa

RODZAJ TRUDNOŚCI nies niew
woz mig
Adaptacje procesu studiowania
Dla kandydatów
Stypendium Socjalne
Kontakt z Pełnomocnikiem Osób Niepełnosprawnych

Weekendy Zjazdowe 10.00-13.00

Mgr Magdalena Czub

Tel. 506049780

email: magdalena.czub@wsz-sw.edu.pl

 

 

books

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez pełnomocnika osób niepełnosprawnych po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego WSZ-SW.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta zgodnie z obowiązującymi procedurami  (Zarządzenie Rektora WSZ-SW)

a) Przykładowe formy adaptacji zajęć:

 • możliwość nagrywania zajęć
 • możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie dostępnej od wykładowców (np. w formie elektronicznej);

b)      Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:

 • wydłużenie czasu ich trwania
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • otrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj.

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy PON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich  strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

a) Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach

b) Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów i metod przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzrokową.

c) Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością wzrokową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.

Nagrywanie treści zajęć jest możliwe w związku z art. 33¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.

 

 

 

klocki

Zasady przeprowadzania egzaminów przy użyciu komputera

Jedną z form adaptacji procesu studiowania jest możliwość zdawania egzaminów/kolokwiów/zaliczeń przy użyciu komputera.  Tych z Was, którzy w przyszłości planują korzystać z tego rodzaju rozwiązania zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi Zasadami przeprowadzania egzaminów/zaliczeń/kolokwiów, za pomocą komputera i/lub oprogramowania specjalistycznego.

Studiowanie zdalne

PON WSZ-SW wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, których niepełnosprawność skutkuje stałą bądź czasową niezdolnością do realizowania studiów w sposób standardowy na terenie uczelni (osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się). W takich przypadkach student ma prawo ubiegać się o możliwość zorganizowania toku studiów w formie eksternistycznej w ramach Indywidualnego Planu Studiów. Sytuacja każdego studenta analizowana jest indywidualnie przez specjalistę zajmującym się wsparciem edukacyjnym, a realizacja programu studiów odbywa się we współpracy studenta, PON WSZ-SW oraz nauczycieli akademickich.

Osobą podejmującą decyzję co do zakresu wsparcia możliwego do zrealizowania  jest dziekan.

Eksternistyczny tryb studiowania polega na modyfikacjach formy i warunków technicznych przekazywania treści nauczania, nie zaś na obniżaniu wartości merytorycznej kursu, która pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych studentów.

Regulamin Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawskiej Szkoły Zarzadzania- Szkoły Wyższej

do pobrania skan oryginału: POBIERZ

I. Informacje ogólne

 • 1. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych WSZ-SW, zwany dalej PON, został powołany zarządzeniem Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej z dnia 12.02. 2020 r.
 • 2. PON merytorycznie podlega Rektorowi Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej..

II. Zakres działania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 3. Do zadań PON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez:
  • a) likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia,
  • b) zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z niepełnosprawnością (m in. stanowisk komputerowych, oprogramowania),
  • c) integrację studentów pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych w środowisku akademickim,
  • d) odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, na wniosek studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia,
  • e) organizację konferencji i seminariów, wydawanie publikacji, biuletynów, ulotek informacyjnych,
  • f) upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej, celem pozyskania potencjalnych kandydatów,
  • g) organizację specjalistycznych szkoleń dla studentów WSZ-SW, chcących pracować na rzecz osób z niepełnosprawnością (wolontariusz, asystent osoby z niepełnosprawnością),
  • h) podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami niepełnosprawnymi.
 • 4. PON ponadto:
  • a) gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą studentów niepełnosprawnych, korzystających z pomocy PON,
  • b) na wniosek Dziekana WSZ-SW, zaakceptowany przez Rektora, PON może udzielić pomocy pracownikom tej Jednostki, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością,
  • c) opiniuje wnioski kierowane do Rektora w sprawach dotyczących studentów niepełnosprawnych,
  • d) współpracuje z innymi Jednostkami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością (OWiRON, PFRON).
  • e) może pozyskiwać środki na swą działalność z Unii Europejskiej lub innych źródeł

III. Zasady korzystania z pomocy

 • 5. Szanując niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ich prawa, pomoc PON udzielana będzie wyłącznie tym studentom, którzy sami zwrócą się z wnioskiem o wsparcie do Biura i udokumentują swoją niepełnosprawność.
 • 6. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymać wsparcie z PON tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.
 • 7. Studentowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje wsparcie z  PON, chyba że kontynuuje on studia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • 8. Udzielenie wsparcia pracownikom WSZ-SW, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością, może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Dziekana WSZ-SW. Decyzję o przyznaniu pomocy i jej formie podejmie Rektor WSZ-SW po zaopiniowaniu przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych WSZ-SW.

IV. Uprawnieni do korzystania z pomocy PON

 • 9. Do korzystania z pomocy uprawnieni są studenci:
  • a) niepełnosprawni w rozumieniu Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
  • b) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy.
 • 10. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług PON zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w PON kwestionariusza rejestracyjnego (rekrutacyjnego w przypadku szkoleń) oraz odpowiedniej dokumentacji medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności obowiązane są złożyć kopię orzeczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika PON.
 • 11. Jeśli przedstawiona dokumentacja będzie niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej, wówczas PON zwróci się o uzupełnienie dokumentacji.
 • 12. Dokumenty składane do PON, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej, nie mogą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem, z wyłączeniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
 • 13. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba z niepełnosprawnością lub przewlekle chora, ubiegająca się lub korzystająca z pomocy PON, jest obowiązana do uaktualniania dokumentacji na każde żądanie.
 • 14. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo odmówić udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w formie pisemnej i powinna zawierać pisemne uzasadnienie. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma.
 • 15. Złożona dokumentacja medyczna jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 • 16. Student WSZ-SW zgłaszający się po pomoc jest zobowiązany do:
  • a) wyrażenia pisemnie swoich potrzeb,
  • b) aktualizacji danych kontaktowych,
  • c) bieżącej aktualizacji dokumentacji medycznej, w przypadku gdy:
   •  stan zdrowia uległ zmianie,
   • przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu,
   • stan zdrowia jest niestabilny,
  • d) zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • 17. Niepełnosprawny student ma prawo do:
  • a) wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby,
  • b) żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom PON,
  • c) proponowania rozwiązań do wprowadzenia przez PON w jego sprawie,
  • d) poufnej rozmowy z pracownikiem PON w oddzielnym pomieszczeniu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: POWR.03.05.00-00-A106/19-00, Wielowymiarowe dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zadzwoń