Informacje dla niepełnosprawnych

 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - Studia Warszawa

RODZAJ TRUDNOŚCIniesniew
wozmig
Adaptacje procesu studiowania
Dla kandydatów
Stypendium Socjalne
Wzory dokumentów do pobraniapobierz
Kontakt z Pełnomocnikiem Osób NiepełnosprawnychMgr Magdalena Czub

Tel. 506049780

email: magdalena.czub@wsz-sw.edu.pl

 

 

books

Dostosowanie procesu kształcenia

Adaptacje procesu kształcenia to zmiany w toku studiów stwarzające możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich,  które uwzględniają sytuację zdrowotną oraz specyfikę wymagań merytorycznych danego kierunku. Mają stanowić wsparcie w osiągnięciu niezależności na studiach.

Są one proponowane przez pełnomocnika osób niepełnosprawnych po indywidualnej rozmowie ze studentem i złożeniu przez niego dokumentacji medycznej zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego WSZ-SW.

Adaptacje są przyznawane na wniosek studenta zgodnie z obowiązującymi procedurami  (Zarządzenie Rektora WSZ-SW)

  1. a)      Przykładowe formy adaptacji zajęć:
  • możliwość nagrywania zajęć
  • możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych w formie dostępnej od wykładowców (np. w formie elektronicznej);
  1. b)      Przykładowe formy adaptacji zaliczeń i egzaminów:
  • wydłużenie czasu ich trwania
  • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem
  • otrzymywanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o adaptacje znajdziesz tutaj.

Wzory dokumentów znajdziesz tutaj.

Istnieje również możliwość podjęcia współpracy PON z wykładowcami mającej na celu uzgodnienie najbardziej odpowiednich  strategii edukacyjnych pozwalających na przeprowadzenie zajęć w sposób dostępny. W ramach tej współpracy możliwe jest:

  1. a) Informowanie prowadzących o przyznanych studentowi/studentce adaptacjach
  2. b) Przekazywanie wskazówek dydaktycznych dotyczących sposobów i metod przygotowywania zajęć i egzaminów z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością wzrokową.
  3. c) Przeprowadzanie konsultacji i szkoleń dla prowadzących zajęcia z zakresu metod wspierania studentów z niepełnosprawnością wzrokową oraz z adaptowania materiałów dydaktycznych.

Nagrywanie treści zajęć jest możliwe w związku z art. 33¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.

 

 

 

klocki

Zasady przeprowadzania egzaminów przy użyciu komputera

Jedną z form adaptacji procesu studiowania jest możliwość zdawania egzaminów/kolokwiów/zaliczeń przy użyciu komputera.  Tych z Was, którzy w przyszłości planują korzystać z tego rodzaju rozwiązania zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi Zasadami przeprowadzania egzaminów/zaliczeń/kolokwiów, za pomocą komputera i/lub oprogramowania specjalistycznego.

Pobierz prezentację

 

Studiowanie zdalne

PON WSZ-SW wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, których niepełnosprawność skutkuje stałą bądź czasową niezdolnością do realizowania studiów w sposób standardowy na terenie uczelni (osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się). W takich przypadkach student ma prawo ubiegać się o możliwość zorganizowania toku studiów w formie eksternistycznej w ramach Indywidualnego Planu Studiów. Sytuacja każdego studenta analizowana jest indywidualnie przez specjalistę zajmującym się wsparciem edukacyjnym, a realizacja programu studiów odbywa się we współpracy studenta, PON WSZ-SW oraz nauczycieli akademickich.

Osobą podejmującą decyzję co do zakresu wsparcia możliwego do zrealizowania  jest dziekan.

Eksternistyczny tryb studiowania polega na modyfikacjach formy i warunków technicznych przekazywania treści nauczania, nie zaś na obniżaniu wartości merytorycznej kursu, która pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych studentów.

 

Zmień wielkość czcionki