Studia Podyplomowe

Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa

Profesjonalny Menedżer Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorstwa

Uczestnicy studiów

Menedżerowie (prezesi, dyrektorzy, właściciele) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również menedżerowie dużych przedsiębiorstw zajmujących się problematyką związaną z rozwojem przedsiębiorstwa, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, moderatorzy innowacji oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Efekty kształcenia

Uczestnicy Studiów podyplomowych poznają narzędzia zarządzania umożliwiające skuteczne konkurowanie w zmiennym otoczeniu, metody tworzenia strategii wzrostu i konkurowania,  zarządzania innowacjami strategicznymi oraz rolę i zasady kształtowania kultury organizacji i motywacji pracowników w procesie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Uczestnik Studiów nabędzie niezbędnych praktycznych umiejętności w zakresie stosowania metod i technik projektowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w długich horyzontach czasowych oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne (utrwalone przez udział w planowanych w ramach studiów warsztatach) pozwoli na skuteczne samodzielne projektowanie przewag konkurencyjnych oraz wzrost i rozwój kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa w długich horyzontach czasowych. Studia kończą  się egzaminem ustnym.

Uczestnicy studiów, którzy zaliczą pozytywnie zaplanowane warsztaty menedżerskie otrzymają certyfikat WSZ-SW pt.: „Profesjonalny menedżer” potwierdzający zdobytą przez uczestnika wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu.

Ramowy program

Studia obejmują dwa semestry. Program Studiów przewiduje 100 godzin lekcyjnych wykładów i 80 godzin lekcyjnych warsztatów menedżerskich. Zajęcia prowadzą specjaliści-praktycy poruszanych zagadnień.
Lp. Tytuł przedmiotu Wykłady Warsztaty
( ilość godzin)) ( ilość godzin)
1 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2018-2023 4
2 Otoczenie biznesowe MSP województwa mazowieckiego 4
3 Finansowanie rozwoju MSP z środków Unii Europejskiej 6
3 Zarządzanie procesami i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 6 4
4 Innowacje w tworzeniu przewag konkurencyjnych. Metody heurystyczne w projektowaniu nowych idei (pomysłów) 6
5 Ustawy o innowacyjności i ustawa o własności przemysłowej w procesie rozwoju MSP 6
6 Jakość wyrobów i usług. Norma ISO 9001 6 4
7 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 8 6
8 Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa 6 8
9 Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa w przedziale pięciu kolejnych lat 6 10
10 Strategie wzrostu, konkurowania i funkcjonalne. Strategiczna Karta Wyników 6 6
11 Analiza ryzyk realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstwa 4 8
12 Analiza finansowa planowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa 4 8
13 Realizacja strategii. Metody planowania i kontroli złożonych przedsięwzięć – CPM 4 4
14 Metody rozwiązywania problemów strategicznych w przedsiębiorstwie 4 8

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa lub trzy tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czesne za studia wynosi:

  • jednorazowo w kwocie 4 400zł,
  • w 4 ratach w kwocie po 1 125 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 460 zł każda, płatna w terminach do 15-tego dnia każdego miesiąca(od grudnia do września włącznie).

Dodatkowe informacje

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Woźniakowska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – tel.: 22 8623224, tel.kom.:795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Ankieta zgłoszeniowa 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Zadzwoń