Warszawska Szkoła Zarządzania

Uczelnia

Strategia rozwoju Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej

Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa, została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 1992 roku, a następnie została zarejestrowana przez Ministra Edukacji Narodowej (Nr DNS-3-TBM-89/92) i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 12. Uczelnia wnosi nowe trwałe elementy poznawcze i edukacyjne, w obszarze swej statutowej działalności jakim jest kierunek zarządzanie, szczególnie na terenie i w okolicach Warszawy oraz sąsiednich regionów.

Posłannictwem Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych w wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczo-społecznym opartym na wiedzy oraz wnoszenie nowych elementów w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów.

col icon 4

Studia I stopnia - stacjonarne

col icon 1

Studia I stopnia - niestacjonarne

col icon 2

Studia II stopnia - niestacjonarne

title icon

Studia
Podyplomowe

Wizja rozwoju Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej

Kolejne lata rozwoju Uczelni cechować będzie tworzenie nowej jakości kształcenia sprzyjającego wyposażeniu absolwentów w umiejętności praktyczne poparte badaniami naukowymi i współpracą z otoczeniem. Kształcenie obejmie szerszy wachlarz specjalności, przystających do aktualnych potrzeb, a o ile będzie taka możliwość i zapotrzebowanie społeczne, także kierunków, wzbogaconych o nowe wartościowe i utylitarne treści programowe przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania. WSZ-SW jest jednostką otwartą na otoczenie, podejmującą w poczuciu społecznej odpowiedzialności działania służące zrównoważonemu rozwojowi regionu i kraju. Prowadzone przez Uczelnię badania naukowe będą realizowane nowoczesnymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

WSZ-SW będzie jednocześnie instytucją przyjazną pracownikom, studentom, absolwentom i całemu swojemu otoczeniu. Uczelnią, która w codziennym działaniu będzie promować i upowszechniać uniwersalne wartości humanistyczne i akademickie.

Działalność dydaktyczna

Swoją misję WSZ-SW będzie wypełniać poprzez realizację następujących zadań. W zakresie kształcenia:

1

Kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich, wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę.

2

Stałe doskonalenie jakości dydaktyki przy jednoczesnym zapewnieniu sprzyjających warunków dla kształcenia osób o wybitnych uzdolnieniach.

3

Rozwijanie osobowości studentów, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia.

4

Pobudzanie kreatywności, wyposażanie w wiedzę i umiejętności korzystania z nowoczesnych technik, pozwalających na świadome i sprawne funkcjonowanie w złożonym świecie.

5

Wyrabianie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności kierowania pracą zespołową.

6

Wyrabianie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy.

7

Wdrażania nowoczesnych technik kształcenia, w tym kształcenia na odległość (elearning).

8

Wyrabianie wrażliwości na otoczenie i środowisko naturalne.

Cele strategii

Podstawowymi celami Uczelni, określonymi przez Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym”, jest kształcenie studentów przygotowujące ich do pracy zawodowej we współczesnym społeczeństwie. Cele te realizowane są poprzez:

 • Wyposażenie studentów w kompetencje pozwalające na poczucie odpowiedzialności ich za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw człowieka;
 • Kształcenie w celu zdobywania i samodzielnego uzupełnienia wiedzy;
 • Wyposażenie studentów w umiejętności praktyczne pozwalające na szybką adaptację w organizacjach;
 • Uwrażliwienie studentów na znaczenie etyki i porządku w procesie zarządzania;
 • Kształcenie na studiach podyplomowych oraz organizowanie kursów doskonalących zgodnie z zapotrzebowaniem rynku edukacyjnego;
 • Prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług badawczych;
 • Kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 • Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki oraz kultury narodowej;
 • Stwarzanie warunków rozwoju kultury fizycznej studentów;
 • Promocja osiągnięć kadry dydaktycznej, studentów i pracowników Uczelni w różnorodnych dziedzinach nauki, kultury i zainteresowań.
 • Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
 • Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
about icon 1

W zakresie badań naukowych:

 • Tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych ciekawością poznawczą, jak i myślą o dobru wspólnym,
 • Przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego,
 • Popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • Rozwijanie kontaktów z otoczeniem społecznym i gospodarczym w celu tworzenia i komercjalizacji innowacji,
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz debaty i komunikacji społecznej,
 • Przyczynianie się do rozwoju regionów i modernizacji kraju,
 • Upowszechnianie wartości humanistycznych i wysokich standardów etycznych w nauce i badaniach,
 • Pielęgnowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie języka polskiego i kultury polskiej.

Administrowanie uczelnią

 • Doskonalenie zarządzania studiami I i II stopnia, studiami podyplomowymi, kursami oraz innymi formami kształcenia ustawicznego,
 • Ciągłe usprawnianie pracy dziekanatu i administracji , w tym poprzez ich informatyzację,
 • Pełna integracja w oparciu o zaawansowane systemy informatyczne strategicznych dziedzin zarządzania: finansami, kadrami oraz procesami dydaktycznymi,
 • Rozwój sieci informatycznej i zwiększenie jej bezpieczeństwa w celu lepszego dostosowania do potrzeb dydaktyki, badań i zarządzania Uczelnią,
 • Poprawa jakości wyposaženia i dostępności bazy lokalowej niezbędnej dla prowadzenia procesu dydaktycznego, badań i zarządzania Uczelnią,
 • Udostępnienie terenu Uczelni na ekspozycję osiągnięć kadry dydaktycznej, studentów i pracowników Uczelni w różnorodnych dziedzinach nauki, kultury i zainteresowań.
Zadzwoń