Studia Podyplomowe

Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

W roku akademickim 2021/22 prowadzimy nabór na kolejną grupę na studia podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.

Opiekun studiów podyplomowych: mgr. Elżbieta Woźniakowska, nr kom. 795 990 822

Nabór na Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - Studia Warszawa

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa
01-204 Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 3 A
Tel. 022 862 32 24
e-mail: podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zamierza w najbliższym czasie uruchomić IV edycję Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych  Warto podkreślić, iż poprzednie trzy edycje cieszyły się dużą popularnością.  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie profesjonalnej ochrony informacji niejawnych  i danych osobowych w oparciu o doświadczenia krajowe i zagraniczne. Oferowane przez nas Studia przeznaczone są dla osób kierujących  w instytucjach cywilnych i wojskowych, przedsiębiorstwach i jednostkach wojskowych pionami ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, dla osób pracujących w tych pionach lub zamierzających podjąć w nich pracę.

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą  prawnych aspektów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, funkcjonowania i zadań instytucji odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych i danych osobowych, bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz uprawnień do korzystania z informacji niejawnych i danych osobowych.

Studia ukierunkowane są na  rozwiązywanie praktycznych problemów i prowadzone będą głównie przez praktyków z tej dziedziny. W ich trakcie kształcimy umiejętności związane z opanowaniem sposobów i stosowaniem  procedur ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, a także z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. W trakcie studiów słuchacze m.in. wykonują projekty ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej oraz  poznają tajniki pracy pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i kancelarii oraz administratora sieci teleinformatycznych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywać będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie). 

Ponadto osoby zainteresowane mogą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie obsługi kancelarii tajnej (16 godzin dodatkowych zajęć praktycznych).

Istnieje również możliwość uzyskania za dodatkową opłatą certyfikatu Auditora Bezpieczeństwa Informacji wg. ISO/IEC 27001 (16 godzin dodatkowych zajęć), wystawionego przez współpracującą z naszą Uczelnią PLATFORMĘ JAKOŚCI.

Szczegółowych informacji udziela:
Elżbieta Woźniakowska – tel. (22) 862-32-24;
e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Karta zgłoszenia do pobrania: Ochrona danych

Szczegółowy program studiów obejmuje następujące przedmioty i zagadnienia w ilości 182 godzin zajęć:

I. System ochrony informacji niejawnych /20 godz/.

1. Formalno – prawne uwarunkowania ochrony informacji n niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
2. Ewolucja systemu ochrony informacji niejawnych
3. System ochrony informacji niejawnych RP.
– Podstawy prawne oraz zasady organizacji systemu o.i.n;
– Struktura organizacyjna systemu o.i.n.;
– Elementy składowe systemu o.i.n..;
– Funkcjonowanie systemu o.i.n.
4. System ochrony w jednostce organizacyjnej
– Budowa systemu o.i.n..;
– Elementy składowe systemu o.i.n.;
– Funkcjonowanie systemu o.i.n..
5. Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6. Organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas narad, odpraw, ćwiczeń.
7. Zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych
8. Postępowania wyjaśniające w zakresie ochrony informacji niejawnych
9. Zarządzanie informacjami niejawnymi w jednostce organizacyjnej.

II. Bezpieczeństwo osobowe /25 godz/.

– Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego, klauzule tajności, dostęp i udostępnianie informacji niejawnych;
– Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
– Obowiązki pełnomocnika ochrony w aspekcie bezpieczeństwa osobowego
– Rodzaje postępowań sprawdzających;
– Rodzaje poświadczeń bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa;
– Obowiązujące druki i formularze w procedurach postępowań sprawdzających,
– Ankieta bezpieczeństwa osobowego (zasady wypełniania i oceny);
– Realizacja procedur postępowań sprawdzających, kompletowanie teczki APS;
– Zasady realizacji postępowań sprawdzających kontrolnych;
– Zasady realizacji postępowań odwoławczych i skargowych;
– Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony informacji niejawnych w NATO;
– Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony informacji niejawnych w UE;
– Certyfikaty i poświadczenia bezpieczeństwa w NATO i UE;
– Umowy międzynarodowe;

III. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych /10 godz/.

IV. Ochrona informacji niejawnych w NATO i w Unii Europejskiej /5 godz/.

V. Bezpieczeństwo teleinformatyczne /25 godz/.

1. Informacje ogólne.
2. Osoby funkcyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne.
3. Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Czynniki bezpieczeństwa wpływające na bezpieczeństwo teleinformatyczne.
– Bezpieczeństwo fizyczne systemów i sieci teleinformatycznych.
– Bezpieczeństwo osobowe.
– Bezpieczeństwo sprzętowe.
– Ochrona kryptograficzna.
– Bezpieczeństwo transmisji.
5. Kontrola dostępu do systemu lub sieci teleinformatycznych.
– Wymagania w zakresie haseł.
6. Dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
7. Dopuszczenie systemów i sieci do przetwarzania informacji niejawnych .
8. Kontrole bezpieczeństwa.
9. Bezpieczeństwo informacji.
10.Przenośne systemy teleinformatyczne.
11.Oprogramowanie złośliwe i wirusy.
12.Wykrywanie „kodów złośliwych”

VI. Ochrona fizyczna informacji niejawnych( bezpieczeństwo przemysłowe) /20 godz/.

1. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej z zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych.
2. Zagrożenia w funkcjonowaniu systemu ochrony fizycznej informacji niejawnych.
3. Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych.
4. Podstawowe kryteria i sposób określania poziomu zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego odpowiednich do wskazanego poziomu zagrożeń.
5. Zasady opracowywania planów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
6. Warunki przewożenia materiałów niejawnych. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.
7. Obowiązki przedsiębiorcy przy wykonywaniu umów związanych z dostępem do informacji niejawnych.
8. Właściwości i uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego.
9. Procedury postępowania zmierzające do uzyskania przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
10. Rola i obowiązki zleceniodawcy podczas przygotowania i realizacji umowy wiążącej się z dostępem do informacji niejawnych.
11. Zasady opracowywania projektu instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

VII. Kontrole z zakresu ochrony informacji niejawnych /10 godz/.

1. Działalność kontrolna – formy i rodzaje.
2. Zadania i uprawnienia NIK, ABW, SKW oraz osób odpowiedzialnych w jednostce organizacyjnej za sprawowanie nadzoru nad ochrona informacji niejawnych.
3. Cele, formy i sposoby prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych – dokumentowanie wyników kontroli.
4. Wnioski wynikające z działalności kontrolnej w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5. Postępowania wyjaśniające w jednostce organizacyjnej.

Ćwiczenia:

6. Praktyczne sposoby realizacji czynności kontrolnych stanu zabezpieczenia informacji niejawnych.

VIII. Kancelaria tajna i wykonywanie dokumentów niejawnych /25 godz/.

1. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
2. Powszechnie obowiązujące przepisy archiwalne.
3. Przygotowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwum zakładowego.
4. Podział dokumentacji twórcy – archiwalna klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji.
5. Zadania ewidencji, przechowywania oraz ochrony dokumentacji realizowane w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją.
6. Porządkowanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
7. Podstawowe zasady oceny archiwalnej dokumentacji, jej brakowania i niszczenia.
8. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.
9. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
10. Klasyfikowanie informacji niejawnych oraz oznaczanie materiałów niejawnych, w tym klauzulami tajności.
11. Organizacja obiegu dokumentów niejawnych – zasady prowadzenia dzienników ewidencji.
12. Zasady opracowywania instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i „poufne”.
13. Zasady nadawania, przyjmowania, udostępniania, przekazywania oraz przewożenia i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
14. Postępowanie z dokumentami niejawnymi międzynarodowymi.
15. Zasady kompletowania i przechowywania materiałów niejawnych oraz ich niszczenia.
16. Postępowanie z dokumentacją niejawną w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej.

IX. Akty prawne regulujące problematykę ochrony informacji niejawnych /5 godz/.

X. System ochrony danych osobowych /25 godz/.

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
3. Obowiązki i zadania administratora danych wynikające z RODO
4. Prawa osób, których dane dotyczą
5. Bezpieczeństwo danych osobowych
6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
7. Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
8. Transfer danych osobowych do państw trzecich
9. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
10. Rola i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
11. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy
12. Odpowiedzialność prawna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

XI. Sposoby ochrony informacji niejawnych oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia lub w przypadku ich ujawnienia /12 godz./

Zadzwoń