Studia Podyplomowe

Nawigatorzy Jutra

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa  

i Fundacja Jesteśmy Zmianą

zapraszają na  III edycję

Studiów Podyplomowych „Nawigatorzy Jutra”.

                   Aktualnie trwająca II edycja tych studiów, podobnie jak pierwsza, cieszy się dużym zainteresowaniem

Motto:

Poszerzyć swoją wewnętrzną świadomość dotyczącą stylu życia.

Odejść od konsumpcyjnych wzorców oferowanych nam przez współczesność i poszukać innych postaw i wartości, które mogą być i są rzeczywistą osią stworzenia nowego stylu życia w wymiarze gospodarczo-społecznym.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - Studia Warszawa

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa
01-204 Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 3 A

jestesmy zmiana

Fundacja Jesteśmy Zmianą
01-204 Warszawa 05-085 Stare Babice
ul. Siedmiogrodzka 3 A Zielonki, ul. Piaskowa 6

ADRESACI:

Społecznicy: związkowcy, samorządowcy, aktywiści, działacze stowarzyszeń i fundacji oraz wszyscy, którzy chcą współtworzyć z nami nową Pierwszą Kadrową.

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wykształcenie wyższe.

Osoby nie posiadający wyższego wykształcenia mogą być słuchaczami studiów ale nie otrzymają świadectwa ukończenia a jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w studiach.

CEL STUDIÓW:

Założeniem studiów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz wzbogacenie samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych. Proponujemy interdyscyplinarny, nowatorski i spójny program osobistego rozwoju, który wpłynie także na kierunek rozwoju Twojej rodziny, społeczności, gminy, miasta, kraju, świata.

W trakcie nauki słuchacze, przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat społeczeństwa i gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji sposobów naprawienia jej mankamentów. Naszym celem nie jest przekazanie słuchaczom gotowych pakietów informacji, lecz nauczenie ich krytycznego myślenia i sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy.

TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW:

Nabór na III edycję studiów trwa.

Zostaną one uruchomione w momencie skompletowania kilkunastoosobowej grupy.

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

Studia dwu-semestralne obejmujące 209 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się w 3-dniowych sesjach, raz w miesiącu, od wtorku do czwartku, w godz. 16.00 – 21.00, w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A (wejście od ul. Rogalińskiej).

CZESNE:

  • Dzięki dofinansowaniu studiów przez Fundację Jesteśmy Zmianą, opłata za całość studiów jest promocyjna i wynosi zaledwie 2000 zł.

ZASADY REKRUTACJI:

Ankietę zgłoszeniową prosimy nadsyłać pod adres: podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 862-32-24,kom. 795 990 822.

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studenta:

  • zrozumie rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu gospodarczego; dowie się, jak kształtuje on ludzką świadomość;
  • pozna alternatywne sposoby gospodarowania, które nie degradują człowieka, a spełniają swoją gospodarczą rolę;
  • uzyska możliwość szerokiego, holistycznego, syntetycznego, bardziej świadomego widzenia rzeczywistości;
  • pozna centralne problemy współczesnego świata wraz z przykładami proponowanych i zastosowanych rozwiązań.

Liczymy na to, że słuchacze włączą się aktywnie w dokumentowanie przebiegu studiów poprzez tworzenie materiałów video i tekstowych oraz współtworzenie strony internetowej NAWIGATORÓW JUTRA (www.nawigatorzy-jutra.pl). W ten sposób słuchacze będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności  z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego.

Ramowy program

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin
Razem Wykład Konwer-satoria
1 Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym na świecie 14 8 6
2 Globalizacja a integracja gospodarcza 9 6 4
3 Wokół doktryny kredytu społecznego 14 10 4
4 Tradycje i symbolika 12 8 4
5 Kreacja własnej osobowości 18 10 8
6 Cywilizacyjne uwarunkowania ekonomii 12 8 4
7 Ekonomia społeczna 15 10 5
8 Zasady monetyzacji gospodarki 22 16 6
9 Strategie zarządzania organizacją 12 8 4
10 Psychologia zmian i przekraczanie stereotypów 12 8 4
11 Wprowadzenie do analizy systemowej 15 9 6
12 Współczesne systemy finansowe 12 8 4
13 Kryzys kapitalizmu. Szanse i zagrożenia 9 6 3
14 Gospodarcze dziedzictwo II RP 6 6 0
15 Innowacyjność polskich podmiotów gospodarczych- 6 3 3
analiza i ocena
16 Wartości etyczne dziś i jutro 9 6 3
17 Seminarium dyplomowe 12 12
  RAZEM 209 129 80

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz osoby od lat zaangażowane w działania wspomagające rozwój własny i społeczny.

WARUNKI UKOŃCZENIA:

Nauka zakończy się ustnym egzaminem końcowym. Na ocenę końcową na świadectwie wpłynie także uczestnictwo w grupach projektowych i realizacja projektu (np. stworzenie teoretycznego modelu ekonomicznego), świadcząca o umiejętnościach współdziałania słuchaczy między sobą.

Zadzwoń