Praca Dyplomowa

Standardy pisania pracy dyplomowej

standardy pisania prac dyplomowych

Praca dyplomowa jest zwieńczeniem studiów na uczelni wyższej. Powinna świadczyć o przyswojeniu wiedzy z dziedziny, której dotyczy. Co więcej, musi pokazywać stopień opanowania umiejętności

wykorzystania wiedzy, a jej temat powinien korespondować z przebytą praktyką i wybraną specjalnością. Jest koniecznym elementem związanym z uzyskaniem stopnia licencjata lub magistra.

Przygotowanie pracy dyplomowej

Seminarium dyplomowe jest obowiązkowym elementem przygotowującym studenta do napisania pracy dyplomowej. Trwa 2 semestry na ostatnim roku studiów. Propozycje seminariów i promotorów są przedstawiane studentom na semestrze poprzedzającym semestr, na którym odbywać się będzie seminarium dyplomowe.

Każdy student ma obowiązek zapisać się na wybrane seminarium. Temat i zakres pracy dyplomowej jest ustalany z promotorem prowadzącym seminarium, na którym:

 • ustala się strukturę pracy,
 • systematycznie sprawdzane są kolejne etapy pisania pracy,
 • omawia się zasady korzystania z literatury,
 • informuje się o zasadach redakcji i konsekwencjach naruszenia praw autorskich.

Treść pracy dyplomowej

Temat pracy powinien być zgodny z zainteresowaniami studenta (wybraną specjalnością)  a zawartość merytoryczna pracy dyplomowej zapewniać o opanowaniu umiejętności i pozyskaniu wiedzy z dziedziny z zakresu objętego programem studiów. Jednocześnie jej treść może wykraczać poza program studiów. Autor winien wykazać się zdolnością do opisu i interpretacji omawianego problemu.
W zakresie metodologii badań praca powinna wykorzystywać metody naukowe dedykowane danej dziedzinie wiedzy, które pozwolą na prawidłowe opracowanie wyników i prowadzenie badań. Szczególnie wysoko oceniane są prace dyplomowe podejmujące próby badań empirycznych związanych z tematem.

Treść pracy dyplomowej powinna:

 • być spójna merytorycznie,
 • poszczególne wątki powinny łączyć się ze sobą,
 • być pisana krótkimi, poprawnie sformułowanymi zdaniami;
 • w budowaniu zdań należy wykorzystywać formę bezosobową czasowników w czasie przeszłym np.: ustalono, poddano analizie, opisano.

Ocena pracy dyplomowej

Oceny pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej dokonują recenzent i promotor pracy. Powinna ona uwzględniać:

 • zgodność treści z tematem;
 • układ pracy i jej strukturę;
 • zawartość merytoryczną;
 • nowatorstwo w ujęciu problemu;
 • wykorzystane źródła;
 • formalną stronę pracy, w tym poprawność wykorzystanego języka;
 • propozycje związane ze sposobem wykorzystania wyników badań.

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

Wymagania stawiane pracy licencjackiej i magisterskiej różnią się zarówno pod względem objętości, jak i formuły. Praca dyplomowa licencjacka powinna liczyć nie więcej niż 60 znormalizowanych stron wydruku komputerowego, a magisterska 80 stron. Przy ocenie uwzględnia się szczególnie poprawność merytoryczną i formalną. Istotną rolę gra także właściwe sformatowanie treści. W zakres wskazanych objętości prac nie wchodzą dodatki, aneksy czy załączniki.

Praca licencjacka

Zadaniem pracy licencjackiej jest sprawdzenie podstawowych umiejętności studenta, wśród których znajdują się umiejętności jasnego sformułowania problemu oraz zbierania, porządkowania i analizowania informacji. Ten rodzaj pracy dyplomowej może mieć charakter projektu, studium porównawczego czy opracowania analitycznego.

Praca magisterska

Praca magisterska ma bardziej naukowy charakter. Musi być pracą badawczą w zakresie problemów badawczych, teoretycznych lub/i praktycznych. Powinna wykazywać umiejętności studenta w zakresie:

 • praktycznego posługiwania się wiedzą nabytą w trakcie studiów z wykorzystaniem metod badawczych,
 • analitycznego myślenia,
 • logicznego wnioskowania,
 • samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.
Zadzwoń