Pracownia

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Pracownia działa w strukturze Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej i ściśle współpracuje z uczelnianym Kołem TNOiK. Kierownikiem Pracowni jest dr inż. Barbara Kulpińska, a jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Paweł Soroka.

A oto problemy znajdujące się w zakresie zainteresowania Pracowni Zrównoważonego Rozwoju:

I – Człowiek– diagnoza i rozwijanie osobistych potencjałów, psychiczne
i socjologiczne aspekty człowieka w organizacji, efektywność działania oraz szczęście (wg wzoru prof. dr hab. Jerzego Lechowskiego).

II – Kultura – szeroki zakres kultury i określanie jej praktycznego wpływu na postrzeganie świata i efektywność działania ludzi w życiu zawodowym
i społecznym; kultura organizacyjna, kultura behawioralna, kultura języka.

III – Środowisko – naturalne ( głównie zarządzanie ochroną środowiska) oraz środowisko społeczne (w zarządzaniu instytucjami oraz w organizowaniu dowolnych przedsięwzięć).

IV – Przedsiębiorczość – kształtowanie postaw oraz motywacji, które mają sprzyjać efektywnej działalności ludzi w zakresie tworzenia nowych firm albo rozwoju instytucji i organizacji; wdrażanie zasad ”cyklu działania zorganizowanego”.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju nastawiona jest na kwestie praktyczne, ale prowadzi także dyskusje naukowe oraz organizuje otwarte seminaria problemowe, na które zaprasza zainteresowane osoby, publikując swoje ogłoszenia w serwisie wiadomości na portalu NGO.PL

W najbliższych planach Pracowni przewidziane są następujące tematy naukowych dyskusji, warsztatów oraz seminariów:

– standardy merytoryczne, organizacyjne i etyczne w działalności zawodowej oraz społecznej w dziedzinie organizacji oraz zarządzania i kierowania (zespołami zadaniowymi).

-rozwój i popularyzacja prakseologii – nauki o sprawnym działaniu wg prof. Tadeusza Kotarbińskiego i dorobku innych polskich uczonych.

-wdrażanie praktycznych zasad Cybernetycznej Teorii Charakteru, wg prof. Mariana Mazura, w zakresie diagnozowania predyspozycji i preferencji zawodowych dla efektywnego doboru kadrowego na określone stanowiska.

– wpływ systemu informacyjnego na sprawność zarządzania państwem, w tym na funkcjonowanie jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

– popularyzacja myśli filozoficznych i empirycznych w dorobku prof. Andrzeja Zawiślaka (śp. byłego Rektora WSZ-SW), szczególnie na podstawie jego książki pt.: ”O kwantach, rynkach i ekonomistach – ikebana zadziwień i paradoksów”, także z udziałem grupy esperantystów, działających w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju wraz z przekazem internetowym na cały świat poprzez kanały esperantystów.

 Ponad Pracownia zainicjowała współpracę z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino, szczególnie w zakresie efektywności metod dydaktycznych w edukacji dla osób dorosłych, w tym seniorów oraz z innymi ośrodkami naukowymi, np. poprzez aktywne uczestnictwo w Stałym ”Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji” Akademii Leona Koźmińskiego (prowadzonych przez prof. Witolda Kieżuna i prof. Wojciecha Gasparskiego).

Zadzwoń