Informacje dla niepełnosprawnych (szczegóły)

logo FE logo UE rgb

 

 

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego

Na podstawie Zarządzenia Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 1. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki w zależności od jego sytuacji zdrowotnej.
 2. Wniosek należy złożyć w PON WSZ-SW nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanej adaptacji umożliwia jej wprowadzenie pomimo upływu terminu.
 3. Wniosek powinien zawierać aktualną dokumentację potwierdzającą stan zdrowia i jego związek z wnioskowanymi adaptacjami.
 4. Jeśli doradca edukacyjny PON WSZ-SW uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do studenta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.
 5. Dział może negatywnie zaopiniować wniosek studenta, gdy przedstawiona dokumentacja nie potwierdza związku między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu dydaktycznego przez studenta.
 6. Zaopiniowany wniosek PON WSZ-SW przekazuje niezwłocznie do dziekana.
 7. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji podejmuje dziekan.
 8. Rozstrzygnięcie notyfikowane jest studentowi przez dziekanat.
 9. Kopia rozstrzygnięcia doręczana jest do PON WSZ-SW w terminie umożliwiającym wdrożenie adaptacji. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia PON WSZ-SW przesyła do dziekanatu zalecenia dotyczące adaptacji studenta.
 10. Dziekanat przesyła zalecenia do nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentem.
 11. Student po przesłaniu przez dziekanat zaleceń do wykładowców i egzaminatorów uzgadnia z nimi szczegóły organizacyjne dotyczące realizacji poszczególnych adaptacji.
 12. Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 13. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji procesu dydaktycznego zobowiązane są do ochrony wrażliwych danych związanych z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby ubiegającej się o adaptację oraz do nieujawniania ich osobom nieuprawnionym. Szczegółowa dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o przyznanie adaptacji, w tym specjalistyczna dokumentacja medyczna, przechowywana jest w PON WSZ-SW i może być okazana dziekanowi w drodze osobistego spotkania doradcy edukacyjnego z dziekanem studiów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu przyznawania adaptacji ze strony studenta, dokumentacja ta może zostać okazana Rektorowi WSZ-SW.

 

Strategia edukacyjna

Model ten ilustruje jak w praktyce może być realizowana edukacja włączająca, wskazuje podział kompetencji i odpowiedzialności związanej z zapewnianiem równych szans w dostępie do kształcenia studentom niepełnosprawnym.  Składa się ona z trzech filarów:

 • studenta, ponieważ to na jego wniosek jakiekolwiek działania zmierzające do wyrównania szans są w ogóle podejmowane. To student ponosi odpowiedzialność za swoje studia oraz decyduje, czy potrzebuje wsparcia,
 • Działu ds. Osób Niepełnosprawnych WSZ-SW doradca edukacyjny może zaproponować studentowi możliwe rodzaje wsparcia na WSZ-SW, dobrane indywidualnie do potrzeb studenta. PON WSZ-SW jest organem opiniującym wpływ sytuacji zdrowotnej studenta na jego możliwości wypełniania obowiązków akademickich,
 • kadry akademickiej –  nauczyciele akademiccy posiadają wiedzę przedmiotową z zakresu prowadzonych przedmiotów oraz wiedzę na temat kompetencji, jakie student powinien posiadać po ukończeniu danego kursu. Prócz tego są osobami, które w procesie dydaktycznym wdrażają strategie wsparcia edukacyjnego wypracowane pomiędzy studentem a doradcą edukacyjnym PON WSZ-SW.

 

 

Dla kandydatów

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorujący, którzy chcą studiować na Warszawskiej Szkole Zarządzania- Szkole Wyższej, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.  Jeżeli zastanawiasz się, na jakie wsparcie ze względu na swoją niepełnosprawność mógłbyś liczyć po przyjęciu na studia, jeszcze dziś umów się pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych. Podpowie Ci, jakie adaptacje byłyby dla Ciebie najefektywniejsze, a także wyjaśni procedurę ubiegania się o nie.

 

Wzory podań:

Zamieszczone poniżej dokumenty stanowią jedynie wzór podań i mają ułatwić Ci przygotowanie stosownego wniosku.

 

Podanie o adaptację procesu studiowania

Podanie o asystenta dydaktycznego

Podanie o organizację zajęć w salach dostępnych architektonicznie

Podanie o tłumacza migowego

Oświadczenie dotyczące nagrywania zajęć

Zadzwoń