Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA”

konferencja naukowa 9

12 czerwca 2018 roku w stolicy Ukrainy Kijowie odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne aspekty zarządzania”, zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawii.

Celem konferencji było przedstawienie i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych w nim metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość w  zaproponowanych przez organizatorów  następujących obszarach tematycznych:

1. Przyszłościowe koncepcje zarządzania.
2. Wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych w zarządzaniu.
3. Współczesne koncepcje ZZL.
4. Zarządzanie innowacjami w MŚP.
5. Zarządzanie projektami CRM
6. Zarządzanie w kulturze fizycznej i sporcie.
7. Płaca i praca w zarządzaniu.
8. Socjotechnika w zarządzaniu.
9. Informacja w zarządzaniu.
10. Zarządzanie bezpieczeństwem.
11. Prawne aspekty zarządzania.
12. Zarządzanie jakością.
13. Zarządzanie finansami i rachunkowością.
14. Wybrane aspekty zarządzania w oświacie.
15. Marketing i zarządzanie.
16. Zarządzanie kulturą organizacyjną i wiedzą.
17. Zarządzanie logistyczne.
18. Zarządzanie zmianami.

Celem utylitarnym konferencji była  integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie, a przede wszystkim wykorzystanie wyników  badań w praktyce biznesowej.

W   trakcie Konferencji referaty wygłoszono 20 referatów, przeważnie w formie prezentacji multimedialnej, które zostaną opublikowane w zbiorowej monografii naukowej. W nie pozbawionej akcentów polemicznych dyskusji towarzyszącej obradom, nie ograniczano się tylko do diagnozy istniejącej sytuacji, lecz także dużo uwagi poświęcono zastosowaniu wyników badań z zakresu zarządzania  w kształtowanie przyszłości i poszukiwanie nowych rozwiązań, zwłaszcza w sferze gospodarczej.

Zadzwoń