Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”

6 4

   

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

SZKOŁA WYŻSZA

patron naukowy

1. Linki do filmu (cz. I i II) relacjonującego przebieg Międzynarodowej Konferencji Naukowej  poświęconej pamięci prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka:

https://www.youtube.com/watch?v=pRNmK-3kIME

https://www.youtube.com/watch?v=bZcxP2L7tTk

2. Link do pokazu  filmowo-zdjęciowego z tej  Konferencji.

https://www.youtube.com/watch?v=2nMZiC_Gh7M

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka –

KREACJA, NOWE MYŚLENIE,
INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU”

W sobotę 22 października 2016 r. w Warszawska Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka KREACJA, NOWE MYŚLENIE, INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU”.Głównym celem konferencji było uczczenie pamięci byłego Rektora WSZ-SW prof. dr. hab. Andrzeja Zawiślaka w rocznicę jego śmierci oraz przedstawienie jego dorobku naukowego z elementami rozważań nad kreacją, nowym myśleniem w zarządzaniu i innowacyjnością.

Konferencję otworzył Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej dr inż. Waldemar Gajda przedstawiając osiągnięcia prof. Zawiślaka w działalności naukowej, politycznej i zawodowej. Następnie odczytano list prof. zw. dr hab. Andrzeja Koźmińskiego Prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego, który był promotorem pracy doktorskiej prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka, a później przez wiele lat z nim współpracował na niwie naukowej. Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński scharakteryzował w nim sylwetkę profesora Zawiślaka, jako nieprzeciętnego naukowca i ukazał jego wkład do nauki w zakresie ekonomii i zarządzania. Po nim wystąpiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, która omówiła współpracę prof. dr hab. Andrzeja Zawiślaka z PTE, przypomniała też o przyznaniu muNagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2009-2011 za książkę „O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów”.

Kolejną osobą wspominającą Profesora był Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski. Prof. Zawiślak był, bowiem założycielem tej organizacji i jej honorowym członkiem. Prezes BCC przywołał artykuł prof. Zawiślaka w piśmie „Konfrontacje”, które u schyłku poprzedniego ustroju było forum dialogu między opozycją, a władzą. W artykule tym  Profesor wyraził dążenia opozycji do zmian ustrojowych w Polsce. Wkrótce potem, po rozmowach „Okrągłego Stołu”, Andrzej Zawiślak został wybrany w 1989 roku Posłem do Sejmu kontraktowego I kadencji  z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W ten sposób prof. Zawiślak włączył się do działalności publicznej i zaangażował się w kreowanie przemian dokonujących się w naszym kraju. W 1992 roku został ministrem przemysłu i handlu w rządzie premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Miał zatem okazję zetknąć się z czołowymi polskimi politykami, w tym premierami. Trzech z nich wzięło udział w naszej Konferencji, co nadało jej dużą rangę. Byli to premierzy RP Jan Krzysztof Bielecki i Waldemar Pawlak oraz wicepremier Marek Pol. Zaprezentowane przez nich wspomnienia pozwoliły na poznanie znanych i mniej znanych aspektów działalności profesora Zawiślaka w sferze publicznej, a także ukazanie jego cech jako polityka i działacza państwowego oraz naukowca. Najwięcej uwagi w swoich wystąpieniach poświęcili oni  zasługom prof. Andrzeja Zawiślaka jako przewodniczącego Nadzwyczajnej  Komisji Sejmowej w Sejmie kontraktowym, która w bardzo krótkim czasie opracowała projekty 10 ustaw, których wejście w życie  zmieniło ustrój gospodarczy Polski.

Obecni na konferencji premierzy RP Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak oraz wicepremier Marek Pol, wraz z prof. Elżbietą Mączyńską i prezesem Markiem Goliszewskim, wzięli następnie udział w Panelu Dyskusyjnym. Składał się on z trzech bloków: politycznego, gospodarczego i naukowego.Uczestnicy Panelu odnieśli się w nich do poglądów wyrażonych przez profesora Zawiślaka w jego książkach, a zwłaszcza w wyżej wymienionej „O kwantach, rynkach i ekonomistach. Ikebana zadziwień i paradoksów”oraz w pracy„Ekonomia. Nauka praw tymczasowych”.  Blok polityczny dotyczył pojmowania demokracji i suwerenności, relacji Polski z Unią Europejską oraz polskiego interesu w stosunkach z innymi państwami. W bloku gospodarczym paneliści skomentowali poglądy Profesora odnoszące się do interwencjonizmu gospodarczego i polityki przemysłowej oraz przemysłu krajowego. W trzecim bloku naukowym wyrazili swój pogląd na prawa ekonomii i ocenili praktyczną przydatność nauki dotyczącej zagadnień gospodarczych.

Po zakończeniu Panelu miało miejsce uroczyste nadanie imienia Profesora Andrzeja Zawiślaka jednej z auli Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.  Jednocześnie w auli tej otwarto wystawę zdjęć przedstawiających Profesora w różnych okresach życia.

Na prośbę Pani Prezes PTE Elżbiety Mączyńskiej  zamieszczamy materiały wspomniane w jej wystąpieniu:

1. Łącze do Biuletynu PTE z  kwestionariuszem wypełnionym przez prof. Zawiślaka

2. Łącze do strony ze stenogramem i  galerią zdjęć z uroczystości nagrodzenia Pana Profesora 15 grudnia 2011r „Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2009-2011”.

Kolejnym punktem programu było sesja plenarna w trakcie, której goście zagraniczni i pracownicy naukowi z niektórych polskich uczelni oraz zatrudnieni w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej wygłosili referaty nawiązujące do tematu konferencji. W sesji planarnej wystąpili:

1.     Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz z referatem: Zaufanie w mediach społecznościowych;

2.     Hon. Prof., Doc. Vasyl Zaplatynskyi PhD. prof. ASBH– Innowacje w zarządzaniu szkół wyższych (Innovations in management of higher educational institutions);

3.     Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Klimiuk – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – co zawiera i czego w niej brakuje?(Strategy for the responsible development – what does it contain and what is missing?);

4.     Prof. Valentinas Navickas – Biomass clusters and their economic significance;

5.     Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Ład w obyczajach, prawie, biznesie i w Konstytucji

(Order in customs, law, business and in the Constitution);

6.     Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk- Assessment of the national economy based on the integral indicator of economic security;

7.     Prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz – Trening przedsiębiorczości dla studentów(Training of the entrepreneurship for students);

8. Prof. ASBH, Doc. Inga Uriadnikova Ph.D. – Innowacyjne technologie oceny bezpieczeństwa infrastruktury krytycznejInnovative technologies safety evaluation of critical infrastructures).

9.     Dr inż. Barbara Kulpińska – Kształtowanie potencjałów ludzkich (ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i wdrażanie innowacji w zarządzaniu (Forming of human potentials (direction for creativities developing and implementing the innovation in the management)

10.  Doc. in Economics, Prof. Oleksandr Dluhopolskyi – Cultural landmarks and corruption traps of economic system development

11.  Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Efektywność – jak ją pojmuję?(Effectiveness – how do I comprehend it?)

12.  Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Zarządzanie przedsiębiorstwem w obliczu porażki – nowe trendy szybkiego reagowania na zmianę(Business Management in the face of failure – New).

Równolegle z sesją planarną w innej sali WSZ-SW odbywał się drugi Panel dyskusyjny pt. ”Rola Esperanto w przestrzeni  komunikacji społecznej w skali lokalnej i globalnej  jako ważny element tworzenia systemu efektywnej edukacji”. Stanowił część przygotowywanego programu współpracy (nt. kierunki, metody i techniki skutecznej edukacji) z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino, z którą WSZ-SW wcześniej podpisało ”List intencyjny współpracy”. Panel prowadziły dr Barbara Kulpińska (Kierownik Pracowni Zrównoważonego Rozwoju) oraz mgr Alina Mozer (Ambasador WSZ-SW w światowym środowisku Esperantystów). Wzięli w nim udział m.in. Aleksander Zdechlik- Przewodniczący Polskiego Związku Esperantystów oraz Barbara Pietrzak – członek Zarządu Światowego Związku Esperantystów. Wygłoszono następujące referaty wprowadzające do debaty panelowej:

  1. Mgr Janusz Zieliński – Wpływ emocjonalno-duchowych przeżyć człowieka na przebieg procesów społecznych (na tle myśli prof. A. Zawiślaka);
  2. 2.Prof. dr hab. Jerzy Lechowski – Odrodzenie ducha narodów poprzez przyjęcie filozofii Szczęścia;
  3. Dr Halina Füchsel – Wybrane przypadki patologiczne w praktyce edukacji formalnej na poziomie szkoły ponad-licealnej oraz uczelni wyższej;
  4. Dr Barbara Kulpińska – Założenia do programu harmonijnego rozwoju zintegrowanych systemów edukacji formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej, w ujęciu holistycznym.

W drugiej części tego Panelu pracowano nad programem współpracy w zespołach zadaniowych, które poprowadzili:

1.   Mgr Janusz Zieliński i prof. dr hab. Jerzy Lechowski – zespół ds. procesów społecznych oraz przekazów informacyjnych w komunikacji międzyludzkiej w procesach dydaktycznych;

2.   Dr Halina Füchsel – zespół ds. sposobów likwidacji patologii w edukacji;

3.   Mgr Elżbieta Majcher i prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński – zespół ds. kierunków i założeń psychologicznych w dziedzinie edukacji dorosłych;

4.   Dr inż. Barbara Kulpińska i prof. dr hab. Andrzej Dąbkowski – zespół ds. sprawnego działania w edukacji pozaformalnej i nieformalnej (prakseologiczna skuteczność, racjonalność rzeczowa i metodologiczna oraz aspekty finansowe).

Na zakończenie informacji o naszej Konferencji podajemy jeszcze skład jej Komitetu naukowego i Organizacyjnego.

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego,

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club,

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,

Prof. nadzw. dr. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,

Dr inż. Waldemar Gajda – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej,

Mł. insp. dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

Prof. Ph.D. Valentinas Navickas – Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. D. Econ. Sc.Volodymyr Martynyuk – Ternopil National Economic University, Ukraine,

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Prof. nadzw. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Security and Bases of Health, Ukraine,

Hon. Prof. Doc. PhD. Vasyl Zaplatynskyi – National University of Physical Education and Sport of Ukraine,

Dr Małgorzata Borowik – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Dr Krzysztof Szewczak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

Dr Sławomir Woźniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Dr Krzysztof Zaczek Zaczyński – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa,

Dr h.c. mult. JUDr. Honor. Prof. mult. Jozef Zaťko – Director of the Eastern European Development Agency

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Przewodniczący

mgr Tomasz Kopras

mgr Bernardeta Wakuluk

Elżbieta Szichowska.

Zadzwoń