Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie

6 3

22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.

Celem konferencji było zaprezentowanie i przeanalizowanie priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania w warunkach globalizacji gospodarczej, najnowszych trendów i koncepcji w nauce o zarządzaniu, a także stosowanych w niej metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość w proponowanych obszarach tematycznych:

1.      Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami(MŚP)

2.      Zarządzanie innowacjami i projektami

3.      Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.      Zarządzanie jakością

5.      Prawne aspekty zarządzania

6.      Zarządzanie bezpieczeństwem

7.      Zarządzanie w instytucjach

8.      Marketing i zarządzanie

9.      Współczesne teorie i koncepcje zarządzania

10.  Zarządzanie zmianami

11.  Zarządzanie wiedzą

Natomiast celem utylitarnym konferencji była integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie oraz implementacja badań w praktyce biznesowej.

W wystąpieniach wiele uwagi poświęcono innowacyjności w działalności gospodarczej i naukowej. W trakcie konferencji wygłoszono 16 referatów, które zostaną opublikowane w monografii naukowej wydanej na Ukrainie – jeszcze w tym roku. Obradom towarzyszyła aktywna i merytoryczna dyskusja, która znacząco wpłynęła na wartość naukową konferencji i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy z zakresu poruszanych w prezentacjach obszarów tematycznych.

Zadzwoń