Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia

Celem specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w
placówkach ochrony zdrowia. W ramach tej specjalności przekazywana jest
wiedza z zakresu kierowania podmiotami służby zdrowia i najważniejszych
aspektów ich funkcjonowania, w tym finansowych. Studenci zapoznani także
zostaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, z
marketingiem usług medycznych oraz zasadami postępowania w zakresie
dokumentacji medycznej. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności
menedżerskie potrzebne do skutecznego zarządzania placówkami ochrony
zdrowia i przeprowadzania w nich zmian.

 

Jedno z najniższych czesnych w Warszawie

Magisterskie niestacjonarne (zaoczne) - 1.990 zł za semestr

Magisterskie stacjonarne (dzienne) - 2.199 zł za semestr

PROMOCJA ZGODNA Z OFERTĄ ZE STRONY GŁÓWNEJ

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

(profil praktyczny)

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

Ilość semestrów:

4

Liczba punktów ECTS:

122

 

 

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.      Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

 

ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

26

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

61

PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)

6

RAZEM:

122

2.      Składniki treści kształcenia w grupach, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:

 

ECTS

Koncepcje zarządzania

6

Makroekonomia

6

Prawo cywilne

6

Etyka w zarządzaniu

4

Statystyka matematyczna

4

Razem grupa treści podstawowych:

26

 

Strona 15

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:

 

ECTS

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

3

Marketing międzynarodowy

2

Rachunkowość zarządcza

4

Przedsiębiorczość

3

Prawo handlowe

2

Logistyka

3

Psychologia w zarządzaniu

2

Badania operacyjne

3

Bezpieczeństwo

3

Razem grupa treści kierunkowych:

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH  I SPECJALNOŚCIOWYCH:

 

ECTS

Warsztatydecyzyjne: - Metody heurystyczne

 

5

- Metody doskonalenia funkcjonowania organizacji

5

- Niskokosztowe techniki organizatorskie

5

Prognozowanie i symulacje

4

Bankowość

3

Metodologia badań społecznych

2

Projektowanie systemowe organizacji

3

Inżynieria finansowa

2

Ilościowe techniki w zarządzaniu

4

Wykłady fakultatywne

2

Seminarium magisterskie

14

Specjalności*

12

Razem grupa treści specjalizacyjnych  i specjalnościowych:

61

 

 PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

  Zarządzanie placówką ochrony zdrowia

STUDIA II STOPNIA (profil praktyczny)

od roku akadem. 2018/2019

 

Lp

Nazwa przedmiotu

punkty

ECTS

1.

Zarządzanie  placówką ochrony zdrowia

3

2.

Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego

3

3.

Marketing usług medycznych

              3

4.

System opieki zdrowotnej w Polsce

3

 

Razem specjalność

               12

 

* Zgodnie z wybraną specjalnością