waldemar gajda prezydent

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

Waldemar GAJDA studia ekonomiczne – magisterskie ukończył na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług tegoż Uniwersytetu. Doktor nauk ekonomicznych – dysertacja została wyróżniona Nagrodą Główną za najlepszą w Polsce pracę doktorską w 2000 roku przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną,  doktorską i magisterską). Od 2019 r. jest profesorem uczelnianym. Główne zainteresowania oraz wysiłek naukowy skupia na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, w tym szczególnie innowacyjności i zarządzaniu w aspekcie identyfikacji i adekwatnego wykorzystania instrumentów determinujących funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, budową modeli i scenariuszy rozwoju w oparciu o innowacje i występujące w gospodarce rynkowej instrumenty endo i egzogeniczne.

Liczba zgromadzonych punktów za publikacje – 522 w tym na liście filadelfijskiej 220 punktów Indeks Hirscha – 5

Hirscha – 5

1. Wybrane publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 • Gajda, i inni, ”Innovation in sustainable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators”, “Land Use Policy” 79 (2018) s. 251-262 – 40 pkt.
 • Gajda,  i inni, „An eco-innovative framework development for sustainable consumption and production in the construction industry”, „Technological and Economic Development of Economy” ISSN: 2029-4913 / eISSN: 2029-4921 2019 Volume 25 Issue 5: 774–801– 30 pkt.
 • Gajda, i inni, „Technical, information and innovation risks of industry 4.0 in small and medium-sized enterprises – case of Slovakia and Poland”, „Journal of Business Economics and Management” – 70 pkt.
 • Gajda, i inni, “Self-employment of foreigners as an innovative solution on the labor market in the European Union”, “Business: Theory and Practice” Article in press – 20 pkt.

2. Monografie własne:

 • Gajda „Innowacyjna budowa scenariuszy strategii rozwojowych” – Oficyna Wydawnicza WSZ-SW, Warszawa 2016 r., s. 323.
 • Gajda „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw” – monografia w przygotowaniu do druku.

3. Monografie we współautorstwie:

 • В. Гайда, B. Заплатинський „Инновации в управлении, образовании и безопасности” – ЦП «Компринт», Киев 2017. c. 166.
 • Gajda, I. Uriadnikowa „Selected aspects of innovativeness – theory and practice” – ЦП «Компринт», Киев 2019, p. 208.

4. Redakcje naukowe monografii – 5 w tym jedna zagraniczna.

5. Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych – 12 artykułów między innymi w „Journal of Business Economics and Management”, “Land Use Policy”, „Technological and Economic Development of Economy”, „AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research”, “Sustainability”, MEST Journal i VADYBA Journal of Mamagement.

6. Udział w opracowaniach (monografiach) zbiorowych międzynarodowych – 16 monografii (opracowań, rozdziałów) wydanych za granicą.

7. Udział w opracowaniach (monografiach) zbiorowych w Polsce – 51 monografii (opracowań, rozdziałów) punktowanych wydanych w Polsce.

 8. Publikacje naukowe w czasopismach krajowych – 3 artykuły: „Przegląd organizacji”, „Oeconomia Copernicana”, “Firma i Rynek”.

 9. Udział w konferencjach:

Aktywny udział w 71 konferencjach (publikacja lub publikacja z wystąpieniem) aktualnie:

 • Udział w 26 zagranicznych konferencjach naukowych (18 wystąpień);
 • Udział w 26 międzynarodowych punktowanych konferencjach w Polsce (26 wystąpienia);
 • Udział w 20 ogólnopolskich konferencjach naukowych (10 wystąpień);
 • Między innymi udział w konferencjach organizowanych przez: Uniwersytet M. Bela
  na Słowacji, Uniwersytet N. Tesla w Belgradzie, Uniwersytet w Kłajpedzie, w Kijowie i w Pradze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Gdańską, UMK w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Częstochowską, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie itd.

10. Projekty badawcze:

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce – uwarunkowania, stan i perspektywy” – opublikowano 2 artykuły własne jako wkład
w przedsięwzięcie badawcze realizowane od 01.01.2008 do 30.06.2010 r.

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Profile kultur organizacji
w przedsiębiorstwach, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” (12.03.13 – 31.12.13 r.) – wyniki badań opublikowano (we współautorstwie) w monografii punktowanej i zaprezentowano je na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Analiza i ocena systemów utrzymania ruchu
w przedsiębiorstwach przemysłowych, na podstawie wybranych przedsiębiorstw” (12.03.13 – 31.12.13 r.) – wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz opublikowano je (we współautorstwie) w monografii punktowanej.

Własny projekt badawczy pt. „Wykorzystanie instrumentów ekonomiczno-finansowych i organizacyjnych determinujących funkcjonowanie MŚP, na przykładzie wybranych przedsiębiorstw” – opublikowano 7 punktowanych artykułów w ramach tego przedsięwzięcia badawczego w tym 5 opublikowano i zaprezentowano na międzynarodowych konferencjach naukowych (01.09.2013 – 31.11.2014 r.)

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w warunkach gospodarki rynkowej” (29.05.15 – 31.12.15 r.) – wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz opublikowano je (we współautorstwie) w monografii punktowanej.

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Wybrane aspekty zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwach” (9.01.16 – 30.06.16 r.) – wyniki badań zaprezentowano
na zagranicznej Konferencji Naukowej.

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. ”Badanie jakości w procesach logistycznych” (5.07.16 – 30.11.16 r.) – wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

Przedsięwzięcie badawcze WSZ-SW pt. „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw(1.10.2016  – 31.12.2018 r.) materiały przedstawiono do publikacji na Liście Filadelfijskiej.

DYDAKTYKA

1. Podnoszenie własnych kwalifikacji – kursy, szkolenia:

 • Związek Banków Polskich – szkolenie dla koordynatorów programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”–18.06.2013 r.
 • Związek Banków Polskich – szkolenie dla koordynatorów programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – 21-22.05.2014 r.
 • Uniwersytet Łódzki – szkolenie „Warsztat akademickiej pracy dydaktycznej” – 12.12.2014 r.
 • Platforma jakości – szkolenie listopad, grudzień 2015 r. – uzyskanie certyfikatów: Auditor Wiodących Systemów Zarządzania; Auditor Jakości wg ISO 9001; Specjalista
  Zarządzania Ryzykiem.
 • Platforma jakości – szkolenie styczeń 2016 r. – uzyskanie certyfikatów: Pełnomocnik Jakości wg ISO 9001; Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów Ciągłego Doskonalenia.
 • Platforma jakości – szkolenie luty 2017 r. – uzyskanie certyfikatów: Asystent Jakości wg ISO 9001; Specjalista ds. kontroli jakości; Menedżer jakości.
 • Platforma jakości – szkolenie kwiecień 2018 r. – uzyskanie certyfikatów: – Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09; Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szkolenie w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” – 20-21.09.2018 r.

2. Udział w programach (europejskich, krajowych):

 • Koordynator z ramienia WSZ-SW w organizowanym przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor – Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”- od 2012 r – aktualnie.
 • Koordynator z ramienia WSZ-SW w organizowanym przez Związek Banków Polskich
  i Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Programie, Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line” – od 2012 r. – aktualnie.

3. Kierowanie projektami z innymi uczelniami, ośrodkami:

 • Kierownik Projektu Podyplomowych Studiów „Prawo Zamówień Publicznych”. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Udział w radach naukowych czasopism:

 • Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Oficyny Wydawniczej WSZ-SW
 • Członek Rady Redakcyjnej „The London Academy of Science and Business”.
 • Członek Rady Naukowej Journal of Management „VADYBA” – Litwa.
 • Członek Rady Naukowej Czasopisma Naukowego Nadbużańskiej Szkoły Wyższej
  w Siemiatyczach.

5. Członkostwo w organizacjach naukowych (międzynarodowych, krajowych):

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – wieloletni Przewodniczący Kola przy WSZ-SW
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I DYDAKTYCZNA

1. Wieloletnia opieka nad grupami studenckimi, rokiem.

2. W prowadzonych ewaluacjach pracowników dydaktycznych w opinii studentów uzyskiwał w:

Wyższej Szkole Menedżerskiej następujące oceny w skali od 1do 6:

 • klarowność prowadzenia zajęć – średnia ocena – 5,77,
 • życzliwość wobec studentów – średnia ocena – 5,88,
 • przejrzystość zasad zaliczania – średnia ocena – 5,84,
 • atrakcyjność zajęć – średnia ocena – 5,72,
 • przydatność materiałów dydaktycznych – średnia ocena – 5,70

Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej oceny w skali od 1do 5:

 • przygotowanie prowadzącego do zajęć – średnia ocena – 4,95,
 • organizacja i wykorzystanie czasu zajęć – średnia ocena – 4,91,
 • zdolności dydaktyczne – średnia ocena – 4,77,
 • komunikatywność – średnia ocena – 4,91,
 • umiejętność pobudzania aktywności studentów – średnia ocena – 4,88,
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – średnia ocena – 4,83,
 • sprawiedliwość oceniania studentów – średnia ocena – 4,88,
 • stosunek prowadzącego zajęcia do studentów – średnia ocena – 4,93,
 • kultura osobista – średnia ocena – 4,95,
 • kontakt i konsultacja poza godzinami zajęć – średnia ocena – 4,81,

ORGANIZATORSKIE

1. Stanowiska i funkcje na uczelni:

 • Członek Senatu Wyższej Praskiej Szkoły Biznesu w Warszawie
 • Członek Senatu WSZ-SW
 • Kierownik praktyk studenckich
 • Członek Zespołu WSZ-SW ds. Jakości Kształcenia
 • Rektor WSZ-SW

Aktualnie:

 • Prezydent WSZ-SW – od września 2018 r.

WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Główna Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej za najlepszą w Polsce pracę doktorską w 2000 roku na „Ogólnopolskim Konkursie na najlepsza pracę habilitacyjną, doktorską i inżynierską z dziedziny transport”.
 • Brązowy Krzyż Zasługi nadany w 2000 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 2005 r.
 • Medal za 25 lecie pracy nadany przez Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.
 • Nagroda J.M. Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej za wysokie osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w roku akademickim 2012-2013.
 • Nagroda J.M. Rektora Nadbużańskiej Szkoły Wyższej za wkład dydaktyczno-naukowy, na rzecz rozwoju NSW, badania naukowe oraz znaczenie i ilość publikacji w latach 2012-2014.

 

Zadzwoń