Studia II Stopnia

Rekrutacja Studia II stopnia (Magisterskie) stacjonarne

Studia II stopnia (magisterskie)

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa realizuje proces edukacji wyższej także w ramach studiów II stopnia. Studia magisterskie pozwalają uzyskać szerszy zakres wiedzy merytorycznej oraz doskonałe przygotowanie do wybranego zawodu. Nasza uczelnia stawia jednak nie tylko na teoretyczne przygotowanie studentów, ale również na szeroki zakres wiedzy praktycznej, dzięki której szybko odnajdują się oni na rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich, którzy planują rozpocząć kolejny etap edukacji wyższej na kierunku Zarządzanie do zapoznania się z procesem rekrutacyjnym na naszej uczelni. Poniżej znajdą Państwo wykaz koniecznych dokumentów i opłat, które zobowiązani są pokryć kandydaci na studentów studiów magisterskich na naszej uczelni. Dla ułatwienia kilka dokumentów przygotowaliśmy także w wersji online, co zdecydowanie przyspieszy proces kompletowania koniecznej dokumentacji.

Jakie dokumenty musi złożyć kandydat na studia magisterskie na WSZ-SW

Niezbędnym elementem rekrutacji na każdej uczelni wyższej jest konieczność złożenia stosownych, wymaganych prawem, dokumentów pozwalających potwierdzić zarówno uprawnienia przyszłych studentów do rozpoczęcia kolejnego stopnia edukacji wyższej, jak i chęć uczestnictwa w procesie nauczania.

Każdy z kandydatów na studia II stopnia ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata/ inżyniera lub jednolitych studiów magisterskich;
  • suplement do dyplomu, część B lub wyciąg z indeksu dla absolwentów sprzed 2005r., który wskazuje wykaz przedmiotów, liczbę godzin i uzyskane przez studenta oceny;
  • świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis;
  • podanie o przyjęcie na studia – formularz dostępny jest w sekretariacie uczelni lub online;
  • 3 fotografie – takie, jak do dowodu osobistego;
  • ankietę osobową – formularz dostępny jest w sekretariacie uczelni lub online;
  • klauzulę RODO.

Elementem niezbędnym jest także przedłożenie zobowiązania do opłacenia czesnego, którego formularz dostępny jest w sekretariacie uczelni lub online w 2 egzemplarzach oraz wypełnioną umowę określającą warunki odpłatności za studia II stopnia – dostępną w sekretariacie uczelni lub online – także w 2 egzemplarzach.

Kandydaci, którzy są absolwentami innych uczelni niż Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa muszą się liczyć z koniecznością uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie przedmiotów uzupełniających. Pozwoli to na pozyskanie wiedzy niezbędnej do efektywnego skorzystania ze studiów II stopnia oraz osiągnięcia najlepszych wyników kształcenia.

Formularze zgłoszeniowe 2019/2020

Formularze przygotowane zostały w formacie *.pdf. Należy je pobrać na dysk, klikając prawym klawiszem myszy na odpowiedniej ikonce i wybierając opcję 'zapisz element docelowy jako’.

icon 1
icon 1

ankieta osobowa

icon 1
icon 1

podanie

icon 1
icon 1

zobowiązanie do opłacania czesnego

icon 1
icon 1

umowa określająca warunki odpłatności

icon 1
icon 1

klauzula RODO

Opłaty związane z rekrutacją i studiami II stopnia na WSZ-SW

Studia magisterskie na WSZ-SW w Warszawie mają charakter odpłatny. Każdy z kandydatów na studenta studiów II stopnia ma obowiązek uiścić jednorazową opłatę administracyjną, wynikającą z kosztów obsługi procesu rekrutacyjnego.

Ponadto studenci są zobowiązani do pokrycia kosztów czesnego za studia II stopnia. Sposób ich wpłacania określają sami studenci, którzy mogą wybierać pomiędzy:

  • opłatą jednorazową za semestr,
  • opłatą w dwóch ratach za semestr,
  • opłatą miesięczną podzieloną na 12 rat.

Wpłaty za czesne na studia magisterskie na WSZ-SW realizowane są w określonych terminach – dla opłaty jednorazowej jest to 10 października za semestr zimowy i 1 marca za semestr letni, dla opłaty w dwóch ratach są to 10 października i 31 grudnia za semestr zimowy oraz 10 marca i 31 maja za semestr letni. Opłatę miesięczną za czesne na studia magisterskie należy uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca października.

W przypadku, kiedy w trakcie roku akademickiego student zrezygnuje ze studiów, nadpłacone czesne ulega zwrotowi w kwocie pozostałej po wykorzystaniu, tj. za przyszłe miesiące nauki od miesiąca następującego po pisemnym złożeniu rezygnacji.

Wszystkie wpłaty – tj. opłatę administracyjną i czesne za studia II stopnia należy uiszczać przelewem na poniżej podane konto bankowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Wpłat z tytułu należności związanych z kosztami studiowania należy dokonywać przelewem na przydzielone konta indywidualne.
Numer konta indywidualnego znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce „Finanse” -> „Dane do przelewów”.

INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wystawiana faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne. ZASADY WYSTAWIANA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne:

1. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, WSZ – SW wystawia na podmiot (studenta/słuchacza/kursanta), z którym zawarła umowę o naukę określającą warunki odpłatności za studia.

2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez WSZ – SW usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz/kursant) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

3. Faktura nie może być wystawiona w dowolnym terminie. Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktur. Zgodnie z nowym art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie wystawiana nie później niż
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie obowiązywać analogicznie przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę.

4. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia sie tylko i wyłącznie na żądanie. W związku z powyższym:

jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,
jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – fakturę wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłatę za studia. Żądanie można zgłosić na formularzu (załącznik nr 1), faxem: (22) 862 32 47, e-mailem: kwestura@wsz-sw.edu.pl, telefonicznie: 22 862 32 72 lub osobiście.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Kwestor

mgr Bernardeta Wakuluk

Zadzwoń