slawomir wozniak rektor

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak - Rektor WSZ-SW

Sławomir Woźniak pracę zawodową rozpoczął na Wydziale Ekonomicznym  Wyższej Szkoły Inżynierskiej w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Prowadził zajęcia z ekonomii oraz badania /zlecone przez Ministerstwo Rynku i Handlu/ z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Pracę doktorską z zakresu ekonomii obronił w 1989 roku. Po obronie dysertacji i uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych podjął pracę w Zakładach Metalowych „Łucznik” gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od głównego specjalisty do dyrektora ekonomiczno-finansowego. Jako dyrektor ekonomiczno-finansowy bezpośrednio zarządzał analizami ekonomicznymi w zakresie sprzedaży i eksportu. Za duże osiągnięcia w zakresie organizacyjnym i zarządczym otrzymał propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Ośrodka Kadr i Szkolenia Ministerstwa Przemysłu w Konstancinie-Jeziornej. Był to szczególnie ważny okres, w którym dokonywała się transformacja ustrojowa państwa polskiego i od jakości kadr kierowniczych zależała przyszłość polskiego przemysłu i całej gospodarki narodowej.

 Dlatego też Sławomir Woźniak, mając znakomitą wiedzę na temat zarządzania przemysłem, skupił się na kształceniu kadr zarządczych w kierowanym przez siebie ośrodku, w przyszłości mogących zarządzać majątkiem państwowym. Opracował innowacyjny projekt kształcenia oparty na realizowanej symultanicznie wiązki celów danej organizacji zgrupowanej w kilku segmentach. Pierwszy segment obejmował cele ekonomiczne, które dla organizacji gospodarczych wyrażane są w postaci maksymalizacji zysku, a dla innych typów organizacji mogą oznaczać np. zwiększenie efektywności gospodarowania posiadanym majątkiem czy wykorzystania innych zasobów materialnych. Drugi segment przedstawiał cele rynkowe, które obejmowały działania zmierzające do zwiększenia udziału w danym rynku, skali produkcji czy też sprzedaży, zwiększenie jakości oferowanych produktów i usług, oraz działania marketingowe. Trzeci segment to cele społeczne, obejmujące całokształt relacji wewnątrz organizacji. Wysoko oceniony wkład i zaangażowanie oraz efekty praktyczne projektu zaowocowały awansem i objęciem stanowiska Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Ministerstwa Przemysłu w Warszawie. Najważniejszym zadaniem tej komórki organizacyjnej było przeprowadzanie konkursów na dyrektorów przedsiębiorstw państwowych podległych Ministerstwu Przemysłu, na terenie całego kraju. Wymagało to bardzo efektywnej organizacji własnego czasu pracy oraz wysokiego poziomu autodyscypliny. Sławomir Wożniak podołał tym wyzwaniom i został dostrzeżony przez aktualnie urzędującą Prezes Rady Ministrów, premier Hannę Suchocką, która zaproponowała mu pracę w Urzędzie Rady Ministrów w charakterze doradcy Premiera, z zakresem obowiązków dotyczących analiz ekonomicznych, opinii i ekspertyz.

Jako doradca Premiera Rządu RP zajmował się również: 

  • międzynarodowymi rozliczeniami handlowymi, popytem na dewizy, podażą walut z eksportu oraz operacjami finansowymi: zakupem i sprzedażą akcji i obligacji, spekulacyjnych zakupów i sprzedaży walut, 
  • rynkiem walutowym:  międzybankowym, klientowskim i detalicznym,
  • monitorowaniem i raportowaniem zdarzeń w Funduszach Venture Capital inwestujących w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa we wczesnych etapach rozwoju, 
  • monitorowaniem i raportowaniem zdarzeń na kapitałowym rynku regulowanym, obracającym instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu. 

Najbardziej odpowiedzialnym zadaniem było jednak zarządzanie spływającymi szerokim strumieniem dokumentami ekonomicznymi, które należało uszeregować i zaopiniować według ich ważności i terminowości zajęcia stanowiska przez Premiera.

Sławomir Woźniak pracował również jako doradca, specjalista ekspert dla wielu zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw co pozwoliło mu na uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zarządzania firmami  oraz poznania wszelkich aspektów prowadzenia biznesu w kilkuset firmach na terenie województwa mazowieckiego, co praktycznie przekładało się na prowadzone wykłady i promotorstwa zarówno prac licencjackich i magisterskich, gdyż równolegle pracował na następujących uczelniach jako: 

  • adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania i Administracji, prowadząc wykłady z ekonomii menedżerskiej, 
  • profesor w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej z wykładami również z ekonomii menedżerskiej, 
  • adiunkt i dziekan Wydziału Ekonomicznego, w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, gdzie prowadził wykłady z ekonomii menedżerskiej, systemów motywacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi, 
  • kierownik Projektu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością”, 
  • adiunkt, a od 1 października 2018 roku jako Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

W okresie swojej pracy we wszystkich uczelniach brał aktywny udział w badaniach naukowych organizowanych konferencjach zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich. Wypromował ponad 200 magistrów i licencjatów.

Zadzwoń