pawl soroka dziekan

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka - Dziekan

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka urodził się 3 września 1953 roku w Gnieźnie. W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim -specjalność stosunki międzynarodowe. W tym samym roku został przyjęty na studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów doktoranckich uczęszczał na seminarium doktorskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW prowadzone przez prof. dr hab. Józefa Kukułkę. W dniu 10 lipca 1985 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Paweł Soroka obronił pracę doktorską na temat: „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. Praca ta została opublikowana w 1987 roku przez Uniwersytet Warszawski. W latach 1979-1981 był zatrudniony w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, jednocześnie w latach 1980-1992 poświęcił się niemal wyłącznie sprawom kultury, animując ruch kulturalny w środowiskach robotniczych. Organizował w całym kraju samodzielne, posiadające osobowość prawną, ogniwa terenowe Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury.

W 1981 roku został zastępcą redaktora naczelnego ogólnopolskiego dwutygodnika „Twórczość Robotników”, którego był współtwórcą. Od 1990 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym głosem” kontynuującego działalność pisma „Twórczość Robotników” por.www.wlasnymglosem.pl; funkcję tę pełni społecznie. W latach 1984-1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. W1992 roku zatrudniony został w Warszawskiej Szkole Zarządzania –Szkole Wyższej na stanowisku adiunkta. Po 13 latach wrócił zatem do pracy w środowisku naukowym. W latach 1999-2004 w WSZ-SW Paweł Soroka piastował stanowisko prodziekana, ponadto od 2004roku był kierownikiem studiów podyplomowych. Od 2000 roku do chwili obecnej jest członkiem jej Senatu, a w dniu 3 listopada2017 r. został powołany na stanowisko Dziekana. Jest redaktorem naukowym książek i skryptów wydawanych przez Oficynę Warszawskiej Szkoły Zarządzania –Szkoły Wyższej, a ponadto sekretarzem Zeszytów Naukowych WSZ-SW. Uchwałą Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Paweł Soroka uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania”(recenzenci: prof. dr hab. Michał Chorośnicki, prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. dr hab. Stanisław Koziej i prof. dr hab. Andrzej Antoszewski). W latach 2008 -2010 był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od października 2010 r. Paweł Soroka jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 1 października 2014 roku kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka jest członkiem kilku towarzystw naukowych. W 2001 roku został przyjęty został w poczet członków Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Jest członkiem zarządu Oddziału Warszawskiego TNOiK. W 2003 roku został powołany w skład Krajowej Rady Lotnictwa, a w 2012 roku został członkiem Rady Budowy Okrętów. Od 2005 roku należy do Towarzystwa Wiedzy Obronnej i jest członkiem Zarządu Głównego TWO. Jestem także członkiem Rady Programowej wydawanego przez TWO kwartalnika „Wiedza Obronna”. Jest również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Ponadto od 1993 roku jest koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl), organizacji opartej na pracy społecznej, o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykułującej interesy i wyrażającej problemy strategicznych branż i dziedzin polskiej gospodarki. Należy także do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Dorobek naukowy prof. nazw. dr hab. Pawła Soroki.

I. Monografie

 1. Rozprawa habilitacyjna (opublikowana): P. Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2006, str.336, ISBN 83-7232-669-X.
 2.  P. Soroka, Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2005, s. 30
 3. Rozprawa doktorska (opublikowana): P. Soroka, Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Warszawa 1987, stron 230.
 4. S. Dymek, P. Soroka, W kręgu Jakuba Wojciechowskiego. Historia i dokonania ruchu społeczno-kulturalnego RSTK. Sylwetki twórców i animatorów, Seria wydawnicza Warszawskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wydanie I, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62769-20-9.
 5. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce. Losy po 1989 roku zakładów zbudowanych w PRL-u, MUZA S.A., Warszawa 2013, ISBN 978-83-7758-403-3.
 6. P. Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ISBN 978-83-8017-060-5.
 7. A. Karpiński, S. Paradysz, P. Soroka, W. Żółtkowski, Od uprzemysłowienia w PRL do deindustralizacji kraju, Muza S.A., Warszawa 1915. ISBN 978-83-287-0186-1.
 8. I. Gębski, M. Ostafijczuk, K. Rafalik, P. Soroka, Dwie ukryte tragedie w cieniu atomowej apokalipsy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-113-8.

II. Artykuły w wydawnictwach zbiorowych i w czasopismach naukowych Opublikował 56 artykułów naukowych w wydawnictwach zbiorowych i w czasopismach naukowych.

III. Redakcja wydawnictw naukowych Paweł Soroka jest redaktorem lub współredaktorem naukowym 30zbiorowych wydawnictw naukowych oraz 23 roczników Polskiego Lobby Przemysłowego.

IV. Udział w Konferencjach krajowych i międzynarodowych Brał czynny udział w 36 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając podczas nich referaty.

V. Udział w projektach badawczych.

 1. W badaniu w ramach Międzyresortowej Naukowo-Badawczej Grupy Tematycznej MR III. 3.7, poświęconym kategoriom nauki o stosunkach międzynarodowych, przeprowadzonym w 1977 roku. Napisanie opracowania pt. „Kategorie szkoły neobehawioryzmu amerykańskiego (na przykładzie Michaela Sullivana i Karla Deutscha)”.Zostało ono zamieszczone w publikacji pt. Kategorie Nauki o stosunkach międzynarodowych (pod red. .J. Kukułki i E. Pałygi), Warszawa 1978.
 2. Udział w badaniach naukowych w ramach realizacji tematu „Konflikty przemysłowe”; przeprowadzonych w 1991 roku przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Kostrowickiej. Wyniki tych badań zostały przedstawione w „Przeglądzie Społecznym” nr 18 –19 / 93. 

 3. Sekretarz zespołu badawczego realizującego w Warszawskiej Szkole Zarządzania –Szkole Wyższej przedsięwzięcie badawcze „Zmiany w zachowaniach polskich firm i przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej”. Podstawą empiryczną przedsięwzięcia były opisy różnych polskich firm i przedsiębiorstw, które w liczbie 195 zostały sporządzone w latach 1992-1997 w WSZ-SW w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Podyplomowych Studiów Marketingu przez słuchaczy tych studiów.

 4. Sekretarz zespołu badawczego realizującego w Warszawskiej Szkole Zarządzania –Szkole Wyższej przedsięwzięcie badawcze ”Koncepcja i założenia metodyczno-organizacyjne niezależnej agencji monitorowania inicjatyw administracyjno-rządowych NAMIAR, związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską”; badanie zakończono w 1998 roku. 

 5. Kierowanie w latach 2001-2002 przedsięwzięciem badawczym zleconym Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej przez PFRON pt. ”Koncepcja i założenia systemu monitorowania problemów osób niepełnosprawnych w Polsce –I etap”. Rezultaty badań opublikowano w książce pt. Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania), red. naukowa Paweł Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2003. 

 6. Sekretarz przedsięwzięcia badawczego pt. „Prognozowanie scenariuszowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, realizowanego w 2005 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania –Szkole Wyższej.

 7. Udział w projekcie badawczym realizowanym w latach 2009-2010 roku przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce-uwarunkowania, stan i perspektywy” Badanie zostało uwieńczone wydaniem monografii zbiorowej pt. Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, red. Naukowa P. Soroka, Oficyna Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60882-16-0.

 8. Udział w projekcie rozwojowym Nr OR00014009, którego Liderem Konsorcjum naukowo-przemysłowego była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego pt. „System monitorowania zasobów medycznych dla ratownictwa zintegrowanego i systemu powiadamiania ratunkowego podczas działań rutynowych oraz na potrzeby zarządzania kryzysowego w państwie”, realizowanym w okresie od 01.02.2010 r. do 31.032011 r., zleconym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 9. Udział w opracowaniu pt. „Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa energetycznego” w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Symbol i tytuł projektu: Nr 019/S/12. Opracowanie to stało się podstawą książki jego autorstwa pt. Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa2015.

 10. Kierowanie zespołem badawczym realizującym pracę badawczą nr 614571 na temat „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”. Praca badawcza była realizowana w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W jej ramach ukazała się monografia zbiorowa pod redakcja naukową Pawła Soroki i Anny Zagórskiej pt. Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, ISBN 978-83-7133-665-2,a ponadto w 2016 roku wydany został przez Wydawnictwo UJK Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”, realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego( Kielce 2016), ISBN978-83-7133-681-2.

VI. Promotorstwo prac doktorskich Jest promotorem trzech prac doktorskich obronionych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach i dwóch otwartych na tym wydziale przewodów doktorskich. 

VII. Publikacje literackie i dziennikarskie Paweł Soroka jest także autorem opublikowanych 4 tomików poezji i 2 arkuszy poetyckich, kilkudziesięciu wierszy w kilkunastu antologiach i almanachach literackich oraz jako dziennikarz –ponad 300 artykułów prasowych.

Zadzwoń