Zarządzanie sieciami handlowymi

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami  handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych  umiejętności  w kierowaniu  placówką handlową,  budowaniu relacji z klientami i dostawcami, posługiwania się technikami marketingu i sprzedaży oraz prowadzenia  negocjacji handlowych. 

Okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej  powyższych zagadnień będzie pisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej licencjackiej. Jej  tematyka będzie poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania sieci czy placówki handlowej, którą zarządza  lub w której jest zatrudniony autor pracy dyplomowej. Stąd oprócz części teoretycznej praca ta będzie  zawierała część empiryczną, odnoszącą się do opisywanej sieci ( placówki) handlowej.

Specjalność przeznaczona jest    zarówno dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w handlu,  jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi.

Jedno z najniższych czesnych w Warszawie

Licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 1.740 zł za semestr

Licencjackie stacjonarne (dzienne) - 1.899 zł za semestr

PROMOCJA ZGODNA Z OFERTĄ ZE STRONY GŁÓWNEJ

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

(profil praktyczny)

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

 

Ilość semestrów:

6

Liczba punktów ECTS :

183

 

 

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

 

1.        Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

 

PUNKTY

ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

47

PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)

6

Razem:

183

 

2.        Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH:

 

ECTS

Język angielski

5

Logika

3

Technologia informacyjna

2

Filozofia

2

Socjologia procesów decyzyjnych

2

Wychowanie fizyczne

2

Razem grupa treści ogólnych:

16

 

 

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:

 

ECTS

 

Podstawy zarządzania

8

Nauka o organizacji

6

Mikroekonomia

8

Finanse

6

Prawo

7

Matematyka

9

Statystyka opisowa

6

Podstawy ekonometrii

3

Razem grupa treści podstawowych:

53

 

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:

 

ECTS

Zachowania organizacyjne

3

Zarządzanie projektami

5

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4

Zarządzanie jakością

4

Informatyka w zarządzaniu

4

Marketing

6

Badania marketingowe

3

Rachunkowość finansowa

5

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

4

Procesy informacyjne w zarządzaniu

4

Bezpieczeństwo publiczne

4

Dowodzenie

3

Operacje i techniki operacyjne

3

Ochrona własności intelektualnej

3

Marketing w handlu i usługach

3

Zarządzanie produkcją

3

Razem grupa treści kierunkowych

61

         

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH:

 

ECTS

Myślenie strategiczne

3

Zarządzanie majątkiem trwałym

2

Polityka gospodarcza

2

Struktura i problemy gospodarki światowej

3

Planowanie w przedsiębiorstwie

3

Metody i techniki organizowania

4

Rynki finansowe i kapitałowe

3

Metody i techniki uczenia się 

2

Wykłady fakultatywne

3

Seminarium dyplomowe

10

Propedeutyka studiów

0

Specjalności*

12

Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych

47

 

* Zgodnie z wybraną specjalnością
 

 

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Zarządzanie sieciami handlowymi

STUDIA I STOPNIA (profil praktyczny)

od roku akadem. 2018/2019

 

Lp

Nazwa przedmiotu

punkty

ECTS

1.

 

Zasady i metody zarządzania sieciami i placówkami handlowymi

              3 

2.

Budowanie relacji z klientami

3

3.

Zarządzanie sprzedażą i marką

3

4.

Prowadzenie negocjacji handlowych

3

 

Razem specjalność

               12