Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA”

12 czerwca 2018 roku w stolicy Ukrainy Kijowie odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne aspekty zarządzania”, zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawii.

Celem konferencji było przedstawienie i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych w nim metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość w  zaproponowanych przez organizatorów  następujących obszarach tematycznych:

1.      Przyszłościowe koncepcje zarządzania.

2.      Wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych w zarządzaniu.

3.      Współczesne koncepcje ZZL.

4.      Zarządzanie innowacjami w MŚP.

5.      Zarządzanie projektami CRM

6.      Zarządzanie w kulturze fizycznej i sporcie.

7.      Płaca i praca w zarządzaniu.

8.      Socjotechnika w zarządzaniu.

9.      Informacja w zarządzaniu.

10.  Zarządzanie bezpieczeństwem.

11.  Prawne aspekty zarządzania.

12.  Zarządzanie jakością.

13.  Zarządzanie finansami i rachunkowością.

14.  Wybrane aspekty zarządzania w oświacie.

15.  Marketing i zarządzanie.

16.  Zarządzanie kulturą organizacyjną i wiedzą.

17.  Zarządzanie logistyczne.

18.  Zarządzanie zmianami.

 

Celem utylitarnym konferencji była  integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie, a przede wszystkim wykorzystanie wyników  badań w praktyce biznesowej.

W   trakcie Konferencji referaty wygłoszono 20 referatów, przeważnie w formie prezentacji multimedialnej, które zostaną opublikowane w zbiorowej monografii naukowej. W nie pozbawionej akcentów polemicznych dyskusji towarzyszącej obradom, nie ograniczano się tylko do diagnozy istniejącej sytuacji, lecz także dużo uwagi poświęcono zastosowaniu wyników badań z zakresu zarządzania  w kształtowanie przyszłości i poszukiwanie nowych rozwiązań, zwłaszcza w sferze gospodarczej.