Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Uzyskać je może każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), kto spełni poniższe warunki:

 • wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.;
 • jeśli suma jego przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje mu w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale;
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Abyś otrzymał świadczenie postojowe, Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć wniosek RSC-C.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Wniosek można przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0″ (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7″, czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne

Nie płać podatku dochodowego od świadczenia postojowego

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego.

Jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii otrzymujesz świadczenie postojowe lub zakwaterowanie i wyżywienie od pracodawcy nie zapłacisz podatku dochodowego od tych świadczeń.

Skorzystać mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia, inne umowy o świadczenie usług (w przypadku zwolnienia od podatku PIT ze świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika przez pracodawcę korzystać może tylko pracownik).

https://www.gov.pl/web/gov/nie-plac-podatku-dochodowego-od-swiadczenia-postojowego

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Jeśli wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aby ZUS zwolnił Cię z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, musisz złożyć wniosek RDZ: https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

Spełniasz warunki, jeżeli:

 • Wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia albo byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r., albo jesteś duchownym.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Nie korzystałeś do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Informacje na temat anulowania składek ZUS na 3 miesiące możesz uzyskać:

 • sprawdzając najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
 • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0″ (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7″, czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Uważasz, że obliczane w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec roku? Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Jeżeli prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Formularz wniosku o pożyczkę dostępny jest na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Wniosek należy zgłosić w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Zapłać później podatek

Możesz zapłacić należności podatkowe później, żeby nie stracić płynności finansowej.

ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Jeżeli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania);
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-podatek

Skorzystaj z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Otrzymasz dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać, jeśli opiekujesz się:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,
 • chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
 • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Pracownik musi złożyć oświadczenie u pracodawcy, który składa je potem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

Żródło:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Call Now ButtonZadzwoń
Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Zmień wielkość czcionki
Włącz kontrast