Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i korzystania z infrastruktury uczelni Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej w Warszawie

wydany na podstawie art. 152 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.)

 

§ 1.

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. „Uczelnia” – Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 12.

 2. „Dobra niematerialne” – przedmioty własności intelektualnej, podlegające ochronie prawnej, w tym: utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych, programy komputerowe i bazy danych, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie, znaki towarowe;  oznaczenia geograficzne pochodzenia towarów i usług, topografie układów scalonych, firma, know-how, inne wyniki pracy intelektualnej.
 3. „Pracownik” – osoba pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy.
 4.  „Twórca” – osoba, która jest autorem lub współautorem utworu.

 

§ 2.

 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do  Pracowników, studentów, stażystów, stypendystów Uczelni, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz innych osób, jeżeli przewiduje to umowa zawarta przez nie z Uczelnią.  
 2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu należy do podstawowych obowiązków pracowniczych Pracowników, a także do obowiązków studentów Uczelni.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Twórców mają odpowiednie zastosowanie do współtwórców. Współtwórcy zobowiązani są do wyznaczania pełnomocnika do reprezentowania ich interesów wobec Uczelni. W razie nieprzedstawienia Uczelni zgodnego oświadczenia współtwórców w zakresie przysługujących im udziałów uznaje się, że wielkości tych udziałów są równe. Jeżeli osoba, którą obowiązuje Regulamin, jest Współtwórcą Dobra niematerialnego wraz z osobą nieobjętą Regulaminem, Uczelnia nabywa na zasadach określonych w Regulaminie udział w prawie przysługujący osobie, którą obowiązuje Regulamin.

 

§ 3.

Postanowienia Regulaminu stosuje się do Dóbr niematerialnych, jak i ich materialnych nośników:

1.stworzonych przez Pracowników

3.powstałych przy pomocy Uczelni;

4.do których prawa zostały przeniesione na Uczelnię;

5.powierzonych Uczelni;

6.w sytuacjach, gdy umowa tak stanowi.

 

§ 4.

 1. Uznaniu Dobra niematerialnego za stworzone przez Pracownika nie stoi na przeszkodzie fakt jego stworzenia w ramach stażu, stypendium lub grantu, ani w trakcie przebywania na urlopie szkoleniowym lub naukowym lub delegowania do innej uczelni czy placówki.
 2. W przypadku, gdy do powstania Dóbr niematerialnych dochodzi w wyniku współpracy Pracownika Uczelni z innym podmiotem, Pracownik jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kierownika swojej jednostki w formie pisemnej. Po konsultacji z Rektorem Kierownik podejmuje działania zmierzające do uzyskania ochrony praw Uczelni do powstałych wyników prac intelektualnych.
 3. Twórca Dobra niematerialnego, do którego Uczelni przysługują jakiekolwiek uprawnienia, w szczególności autorskie prawa majątkowe, jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi właściwej jednostki fakt stworzenia Dobra niematerialnego w terminie 7 dni od jego powstania.

 

§ 5.

 1. Uczelnia zawrze umowę dotyczącą Dóbr niematerialnych i przyznającą odpowiednie prawa Uczelni, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że osoba nie pozostająca z Uczelnią w stosunku pracy, korzystając z zasobów Uczelni, może stworzyć Dobro niematerialne.
 2. Umowy dotyczące Dóbr niematerialnych, określające zasady i zakres nabycia przez Uczelnię praw do Dóbr niematerialnych, w imieniu Uczelni zawiera Rektor l osoba przez niego umocowana.
 3. Uczelnia nabywa prawo własności przedmiotów materialnych, na których utrwalono Dobra niematerialne powstałe w ramach stosunku pracy oraz w każdym innym przypadku, jeżeli stanowi tak umowa zawarta przez uczelnie z Twórcą.

 

 

§ 6.

 1. Za Dobra niematerialne stworzone przy pomocy Uczelni uznaje się Dobra niematerialne, których stworzenie było finansowane częściowo lub w całości ze środków Uczelni, a także Dobra niematerialne niefinansowane przez Uczelnię, jeżeli dla ich powstania Uczelnia stworzyła warunki organizacyjne, techniczne, materiałowe lub inne (np. udostępniając sprzęt, pomieszczenia, personel, w tym także pomocniczy lub techniczny, wyniki badań, udzielając wsparcia merytorycznego), bez których nie doszłoby do powstania tych Dóbr niematerialnych.
 2. Udział Uczelni w prawach do Dobra niematerialnego, o którym mowa w ust.1 określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Twórcą.

 

§ 7.

W razie powierzenia Uczelni przez osobę trzecią Dóbr niematerialnych, zasady dysponowania takimi Dobrami niematerialnymi określa umowa zawarta przez Uczelnię z osobą trzecią.

 

§ 8.

 1. Uczelnia, której Pracownik stworzył utwór w rozumieniu przepisów ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U.2018.1191 z późn. zm.) w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do takiego utworu.
 2. Nabycie przez Uczelnię autorskich praw majątkowych następuje w całości, tj. obejmuje prawo rozporządzania utworem i wykorzystywania go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu, w tym w szczególności:
 3. w zakresie utrwalania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym   

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną;

 1. w zakresie zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w  tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, analogową i optyczną;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także ustanowienie na nich użytkowania;

 1. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet), udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub w czasie określonym (tj. bez możliwości wyboru miejsca lub czasu), udostępnianie utworu w taki sposób, aby niektóre osoby mogły mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. umieszczenie utworu na stronie internetowej biblioteki cyfrowej i udostępnienie go odpłatnie lub nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom lub określonej ich kategorii, np. uczelniom wyższym lub bibliotekom);

e) umieszczenie utworu lub jego części w zbiorowej publikacji.

2. Uczelnia nabywa z chwilą przyjęcia utworu nabywa także prawo własności nośnika, na którym

     utwór ten utrwalono.

3. Za utwory, co do których Uczelnia nabywa majątkowe prawa autorskie uważa się w szczególności:

a) utwory naukowe będące rezultatem działalności naukowej Twórcy utworzony we

     wszelkich formach odznaczających się cechami indywidualności twórcy, w szczególności w   

     formie artykułu, monografii i innych.

b) utwory nie mające charakteru naukowego będące rezultatem działalności Twórcy

     przedstawione w formie prac publicystycznych, projektów wynalazczych, wynalazków,  

     wzorów użytkowych, znaków towarowych, patentów (stanowiących przedmiot ochrony

      ustawy Prawo własności przemysłowej - Dz.U.2017.776 z późn. zm.), programów

      komputerowych, materiałów e-learningowych, baz danych, dzienników prac badawczych i   

      innych utworów, nie będących przedmiotem praw wyłącznych, a stanowiących tajemnicę

      Uczelni w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 z

      późn. zm.).

 

§ 8.

 1. Uczelni przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego Pracownika, stworzonego w ramach obowiązków pracowniczych.
 2. Wyłącza się stosowanie przewidzianego w art. 14 ust.1 Prawa autorskiego wygaśnięcia pierwszeństwa opublikowania Utworu naukowego; aby do takiego wygaśnięcia doszło, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy.
 3. Decyzja Twórcy o przekazaniu utworu (także Utworu naukowego) Uczelni stanowi jednocześnie wyraz zgody na udostępnienie utworu publiczności w miejscu i formie wybranym przez Uczelnię. Jeżeli Twórca uzna za celowe, biorąc pod uwagę własny rozwój naukowy, opublikowanie utworu w wydawnictwie specjalistycznym niebędącym wydawnictwem Uczelni, Uczelnia wyrazi na to zgodę pod warunkiem umieszczenia na publikacji obok nazwiska Twórcy pełnej nazwy Uczelni, chyba że byłoby to niezgodne z interesem Uczelni.
 4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Twórca udziela zgody Uczelni (i podmiotom przez Uczelnię upoważnionym) na dokonywanie w okresie 20 lat od dnia przyjęcia utworu wszelkich zmian w utworze (w tym w szczególności korekty, poprawek stylistycznych, zmian redakcyjnych, zmian układu tekstu oraz formatowania tabel, schematów i rysunków). Twórca zobowiązuje się również do niezamieszczania utworu lub jego części przez ww. okres w zbiorowej publikacji (niezależnie od jej formy i postaci, a więc także np. w Internecie), a także, poza publikacjami zbiorowymi, w innych publikacjach, zbiorach, prezentacjach itp. wraz z innymi utworami lub przejawami ludzkiej działalności niemającymi cech utworu, w tym w połączeniu z innymi utworami w celu ich wspólnego rozpowszechniania, o ile pomimo innych postanowień Regulaminu Twórca zachowałby takie prawo.
 5. W związku z nabyciem przez Uczelnię autorskich praw majątkowych do utworu, Twórcy będącemu Pracownikiem Uczelni nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia takich praw chyba, że umowa o pracę stanowi inaczej.
 6. W związku z nabyciem przez Uczelnię autorskich praw majątkowych do utworu, Twórcy niebędącemu Pracownikiem Uczelni przysługuje wynagrodzenie, którego kwotę określa pisemna umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Twórcą.

 

§ 9.

 1. Postanowienia dotyczące utworów stosuje się odpowiednio do przedmiotów praw pokrewnych i baz danych, nawet jeżeli nie są one utworami w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Pracownicy mogą korzystać z baz danych, do których prawa przysługują Uczelni, dla własnych celów naukowych i dydaktycznych, powoływać się na te bazy i przytaczać ich fragmenty w swoich utworach wyłącznie za uprzednią zgodą Uczelni, która może być uzależniona od zobowiązania do przestrzegania określonych zasad korzystania z tych baz danych i ujawniania praw przysługujących Uczelni we wszelkich publikacjach i wystąpieniach przygotowanych przy wykorzystaniu tych baz danych.
 3. Uczelnia nabywa w przypadku każdego  Dobra niematerialnego, którego Twórcą jest Pracownik, a które powstało w jakimkolwiek związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub przy jakiejkolwiek pomocy Uczelni (w tym zwłaszcza w czasie pracy lub przy wykorzystaniu sprzętu stanowiącego własność Uczelni, nawet jeżeli stworzenie Dobra niematerialnego nie mieściło się w zakresie obowiązków ze stosunku pracy), co najmniej prawo do korzystania z wyników badań naukowych, w oparciu o które stworzono to Dobro niematerialne i materiału naukowego w nim zawartego oraz prawo do korzystania z samego Dobra niematerialnego dla celów badawczych lub dydaktycznych, a także prawo do udostępniania tego Dobra niematerialnego i zawartego w nim materiału naukowego osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i współpracownikom Uczelni, dla celów niekomercyjnych. W związku z takim korzystaniem Twórcy nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że umowa zawarta pomiędzy Twórcą a Uczelnią stanowi inaczej.

 

§ 10.

 1. Autorskie prawa osobiste i majątkowe do prac dyplomowych i innych utworów stworzonych w toku studiów przez Studentów, w tym do prac zaliczeniowych czy referatów, należą do Twórców, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej Studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, Student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego. Jeżeli Uczelnia zamierza skorzystać z prawa do pierwszej publikacji pracy dyplomowej, jej publikacja i rozpowszechnienie następuje na warunkach określonych w umowie wydawniczej. Umowa wydawnicza zostaje zawarta po przyjęciu utworu do druku. W przypadku publikacji utworu w czasopiśmie wydawanym przez wydawnictwo Uczelni umowę zawiera się najdalej w okresie trzech miesięcy od przyjęcia utworu do druku. Z zastrzeżeniem ust.4 poniżej umowa ta określa zasady wynagrodzenia Twórcy.
 3. Jeżeli Twórca będący Studentem uzna za celowe opublikowanie pracy dyplomowej w wydawnictwie specjalistycznym niebędącym wydawnictwem Uczelni, z uwagi na jej przedmiot i własny rozwój naukowy, uznaje się, że prawo pierwszej publikacji utworu jest zrealizowane przez umieszczenie na publikacji obok nazwiska Twórcy pełnej nazwy Uczelni.
 4. Uczelnia i Student mogą zawrzeć umowę, na mocy której Uczelnia nabędzie autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej w szerszym zakresie niż określony powyżej. Umowa wydawnicza może stanowić, że gratyfikacją otrzymaną przez Twórcę z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub z tytułu publikacji może być opublikowanie pracy dyplomowej lub jej części w czasopiśmie wydawanym przez wydawnictwo Uczelni.
 5. Student zobowiązuje się przenieść i przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przyszłych (innych niż prace dyplomowe), które stworzy w ramach koła naukowego, w tym w szczególności artykułów, referatów, prac zaliczeniowych i innych. Przeniesienie praw, o którym mowa w zdaniu poprzednim, następuje z chwilą przyjęcia utworu. Przeniesienie tych praw następuje w całości, tj. obejmuje prawo rozporządzania utworem i wykorzystywania go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili stworzenia utworu, w tym w szczególności:
 6. w zakresie utrwalania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną;
 7. w zakresie zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, analogową i optyczną;
 8. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także ustanowienie na nich użytkowania;
 9. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet), udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu lub w czasie określonym (tj. bez możliwości wyboru miejsca lub czasu), udostępnianie utworu w taki sposób, aby niektóre osoby mogły mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. umieszczenie utworu na stronie internetowej biblioteki cyfrowej i udostępnienie go odpłatnie lub nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom lub określonej ich kategorii, np. uczelniom wyższym lub bibliotekom);
 10. umieszczenie utworu lub jego części w zbiorowej publikacji.
 11. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Twórca zobowiązuje się przenieść i przenosi

na Uczelnię wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, tj. zezwalania na rozporządzanie lub korzystanie z  wszelkich opracowań utworu (bez ograniczenia rodzaju opracowania, w tym w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacje). Przeniesienie to następuje w całości, a więc na polach eksploatacji, o których mowa w ust.5 powyżej, tyle że w odniesieniu do opracowań.

 1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Twórca udziela zgody Uczelni (i podmiotom   

przez Uczelnię upoważnionym) na dokonywanie w okresie 20 lat od dnia przyjęcia utworu wszelkich zmian w utworze (w tym w szczególności korekty, poprawek stylistycznych, zmian redakcyjnych, zmian układu tekstu oraz formatowania tabel, schematów i rysunków). Twórca zobowiązuje się również do niezamieszczania utworu lub jego części przez ww. okres w zbiorowej publikacji (niezależnie od jej formy i postaci, a więc także np. w Internecie), a także, poza publikacjami zbiorowymi, w innych publikacjach, zbiorach, prezentacjach itp. wraz z innymi utworami lub przejawami ludzkiej działalności niemającymi cech utworu, w tym w połączeniu z innymi utworami w celu ich wspólnego rozpowszechniania, o ile pomimo innych postanowień Regulaminu Twórca zachowałby takie prawo.

 

§ 11.

1.    Pracownik oraz każdy, w stosunku do kogo znajdują zastosowanie zapisy niniejszego Regulaminu, ma obowiązek zgłosić stworzenie Dóbr niematerialnych, do których prawa może nabyć Uczelnia, a także ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności dla umożliwienia Uczelni korzystania z tych Dóbr. Pracownik nie może w zakresie swej działalności poza Uczelnią czynić użytku z Dóbr niematerialnych, do których prawa przysługują Uczelni, bez uprzedniej pisemnej zgody Rektora.

2. Pracownik, który ma dostęp do informacji poufnych dotyczących Dóbr niematerialnych,    zobowiązany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim. Przez informacje poufne dotyczące Dóbr niematerialnych rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje, które mogą mieć wartość rynkową, a ich ujawnienie wiązałoby się z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej.

 

§ 12.

1. Dobra niematerialne stanowiące przedmiot praw Uczelni mogą być komercjalizowane.

2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji, stosownie do decyzji właściwych władz Uczelni są:

a)    udostępnienie Dóbr niematerialnych osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie im licencji do korzystania z Dóbr niematerialnych,

b)    przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapłatę wynagrodzenia,

c)    utworzenie odrębnego podmiotu (spółki celowej) z udziałem Uczelni, który zajmować się będzie komercjalizacją Dóbr niematerialnych.

3. Twórcy nie wolno bez pisemnej zgody Rektora lub udziału upoważnionego przedstawiciela

     Uczelni podejmować żadnych zobowiązań wobec osób trzecich w zakresie gospodarczego

     wykorzystania Dóbr niematerialnych, w szczególności upoważniać do korzystania z nich w    

     drodze licencji, uczestniczyć w porozumieniach dotyczących ich komercjalizacji,    

     wykorzystywać ich w działalności poza Uczelnią.

 

§ 13.

1. Podział korzyści majątkowych uzyskanych przez Uczelnię, w rezultacie wykorzystywania Dóbr  

niematerialnych, w szczególności w postaci opłat licencyjnych, udziału w korzyściach ze    

stosowania utworu, projektu wynalazczego lub rozwiązania innowacyjnego przez osobę  

współuprawnioną, zapłaty za przeniesienie prawa, dokonany zostaje według następujących  

zasad:

a)    dla jednostki organizacyjnej Uczelni, w której utwór, projekt wynalazczy lub dane rozwiązanie innowacyjne powstało - do 15%,

b)    na nagrody dla osób współpracujących przy wdrożeniu - do 35%,

c)    z przeznaczeniem na działalność innowacyjną, prowadzoną przez Uczelnię - co najmniej 50%.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Twórcy, umowa może przewidywać   

    inne zasady i proporcje podziału, o którym mowa w ust. 1.

 1. W przypadku uzyskania przez Uczelnię dochodów z tytułu korzystania z projektu wynalazczego,

utworu lub rozwiązania innowacyjnego we własnym zakresie, Uczelnia zobowiązana jest do wypłacenia twórcy wynagrodzenia określonego w zawartej z nim umowie.

 

§ 14.

 1. Decyzje w sprawach uregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dotyczących Dóbr niematerialnychi praw do nich, podejmuje Rektor Uczelni lub osoba pisemnie upoważniona przez Rektora.
 2. Dziekani poszczególnych wydziałów Uczelni są upoważnieni do prowadzenia z podmiotami trzecimi negocjacji zmierzających do zawarcia umów w zakresie uregulowanym w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem prawa do zawierania umów w imieniu Uczelni.

 

§ 15.

Regulamin wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami uchwały Senatu Uczelni