BIP

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji i korzystania z infrastruktury uczelni Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej w Warszawie

dodano: 24/01/2019
wydany na podstawie art. 152 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.)   § 1.   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:   „Uczelnia” – Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 12. „Dobra niematerialne” –...

Biuletyn Informacji Publicznej

dodano: 24/10/2018
Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na studia licencjackie i magisterskie. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 roku Głównym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Uczelni jest Rada Patronacka w pracach której biorą udział m. in. przedstawiciele  TNOiK oraz WSZ-SW.  ...