WSZ-SW zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ" pod Honorowym Patronatem posła Bogdana Rzońcy - przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

english version

Czas i miejsce

25 listopada 2017 r., godz. 10.00, Aula Główna uczelni,

 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

 

Cele konferencji

 

Celem konferencji jest:

-        przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej,

-        przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.  

            Proponowane obszary tematyczne

1.      Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i efekty realizacyjne.

2.      Formy partycypacji pracowniczej we własności i efekty realizacyjne.

3.      Korzyści z partycypacji pracowniczej dla państwa, przedsiębiorstw i instytucji.

4.      Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych.

5.      Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące partycypacji pracowniczej i stanowisko polskich władz w tym                   zakresie.

6.      Trudności i bariery w realizacji i upowszechnieniu w Polsce zasad partycypacji w okresie transformacji             ustrojowej i czasach współczesnych.

7.      Rozwój partycypacji pracowniczej w innych krajach w tym na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.

8.      Zarząd właścicielski a załogi pracownicze – stosunki wzajemne wczoraj, dziś i jutro.

9.      Stan świadomości i zainteresowania pracowników w Polsce różnymi formami partycypacji we własności           i zarządzaniu.

10.  Partycypacja pracownicza a solidarność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

11. Rola pracowników w zarządzaniu, rozwoju i  innowacjach.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana problematyka oraz formuła konferencji, oparta na wymianie doświadczeń praktyków oraz osiągnięć środowiska akademickiego będą okazją do wypracowania propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze zastosowania praktycznego w dziedzinie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności.

 

Komitet Naukowy konferencji

 

Dr inż. Waldemar Gajda – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej,

Prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński – Prezydent Akademi Leona Koźmińskiego.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – President of Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. E. Pyatakov – Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa.

Prof. dr. Angele Lileikiene – Director of the Lithuania Business University of Applied Sciences, Lithuania. 

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Rektor  Nadbużańskiej Szkoły Wyższej.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,

Prof. nadzw. dr Waldemar Dębski - Rektor Mazowieckiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Janusz Kowalski - Rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Prof. dr. Svitlana Kuznetsova –Vice Rector of Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. V.A. Skorokhodov  –  Vice Rector of of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa, Ukraine.

Dr h.c. mult. JUDr. Honor. Prof. mult. Jozef Zaťko – Director of the Eastern European Development Agency, Slovakia.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. dr. Valentinas Navickas  – Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof.  Vladimir. G. Lebedev DrSc., – Odessa National Polytechnic University, Ukraine;

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk,  Lviv Polytechnic National University,Ukraine.

Prof. D. Econ. Sc.Sviatoslav Kniaz– Lviv Polytechnic National University,Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Assoc. prof. Andriy Kuznetsov –Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.

Prof. nadzw. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr inż.Katarzyna Łyp-Wrońska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dr Wojciech Białek – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Małgorzata Borowik – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Anna Janus-Dębska  Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dr Dariusz Kłosowski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Krzysztof Szewczak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Katarzyna Szopik-Depczynska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

Dr Sławomir Woźniak– Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

 

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Przewodniczący, tel. +48 603 425 568

mgr Janusz Janota

mgr Bernardeta Wakuluk

Elżbieta Szichowska

Agnieszka Wiktorowicz

Dane kontaktowe: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

tel. +48 22 862 32 24, e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

 

Lokalizacja konferencji

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Aula Główna

 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

Ważne terminy

10.11.2017 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu zgodnego z tematyką konferencji.

15.11.2017 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac. 

15.11.2017 r. – termin dokonania opłaty za publikację.

31.12.2017 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane jako rozdział w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Opłata za konferencję

Pobierana jest w wysokości 250 zł. wyłącznie od autorów referatów przyjętych do publikacji.

Język konferencji

angielski, polski, czeski,  ukraiński, rosyjski.

Wstępny plan konferencji

25.11.2017 r. (sobota)

 

  9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy

10.20 – 10.45

Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Włodzimierz Bojarskiego

10.45 – 12.15

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości 

12.15 – 12.35

Przerwa kawowa

12.35 – 14.35

Wystąpienia plenarne  

14.35 – 14.50

Przerwa kawowa

14.50 – 17.10

Wystąpienia plenarne

17.10 – 17.30

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
 dr. inż. Waldemara Gajdy -  podsumowanie i zakończenie konferencji.

 


International Scientific Conference

 “EMPLOYEE PARTICIPATION IN MANAGEMENT AND OWNERSHIP. PRINCIPLES, PRACTICE, DIFFICULTIES AND DEVELOPMENT”

 

Date and place:

25th November 2017, Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Main Hall

 

Aims of the conference:

The conference is to:

-        present and improve knowledge and awareness of employees, trade union activists and employers concerning employee participation in management and ownership as well as provide stimulus for wide implementation of rules and solutions of employee participation,

-        familiarize the audience with the concept of employee share ownership and employee participation in management and principles of social solidarity and economic democracy.

However, the main objective of the conference is to integrate and share experiences of the communities supporting employee participation in Poland and international scientific communities.

           

Suggested thematic areas

1.       Forms of employee participation in management and implementation results.

2.       Forms of employee participation in ownership and implementation results.

3.       Employee participation benefits for the state, enterprises and institutions.

4.       Employee participation as a chance for trade unions.

5.       Recommendations of the European Union concerning employee participation and the position of Polish authorities.

6.       Difficulties and barriers in implementation and popularisation of principles of the participation in the period of the political transformation and today.

7.       Development of employee participation in other states, including the West and the USA.

8.       Ownership management and the workforce – the relationship yesterday, today and tomorrow.

9.       The state of awareness and interest of employees in Poland in various forms of participation in ownership and management.

10.    Employee participation and social solidarity and civic engagement.

11. The role of employees in management, development and innovation.

We hope that the suggested thematic areas as well as the form of the conference based on exchange of experiences of the practitioners and achievements of the academic community will be the occasion to create proposals of solutions which could be directly transferred into practice in the field of employee participation in management and ownership.

 

Academic Committee of the conference

Dr inż. Waldemar Gajda – Rector of Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland – chairman.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński – President of Kozminski University,Warsaw, Poland.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – President of the Polish Economic Society, Warsaw, Poland.

Marek Goliszewski – President of the Business Centre Club, Warsaw, Poland.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka – President of the Scientific Society for Organisation and Management, Warsaw, Poland.

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – President of Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. E. Pyatakov – Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa.

Prof. dr. Angele Lileikiene – Director of the Lithuania Business University of Applied Sciences, Lithuania.   

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Rector of  Nadbużańskiej Szkoły Wyższej, Poland.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rector of University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow, Poland.

Prof. nadzw. dr Waldemar Dębski – Rector of Mazovian Higher School in Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr Janusz Kowalski  – Rector of Higher School of International and Regional Cooperation, Poland.

Prof. dr. Svitlana Kuznetsova –Vice Rector of Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. V.A. Skorokhodov  –  Vice Rector of Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine, Odessa, Ukraine.

Dr h.c. mult. JUDr. Honor. Prof. mult. Jozef Zaťko – Director of the Eastern European Development Agency, Slovakia.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. dr. Valentinas Navickas  – Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof.  Vladimir. G. Lebedev DrSc., – Odessa National Polytechnic University, Ukraine;

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Institute  Of  Philosophy And Sociology Polish Academy Of Sciences., Warsaw, Poland.

Prof. ASHB Doc. Ph.D. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk  – Lviv Polytechnic National University, Ukraine.

Prof. D. Econ. Sc. Sviatoslav Kniaz– Lviv Polytechnic National University, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Assoc. prof. Andriy Kuznetsov –Banking University, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz – Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.

Prof. nadzw. dr  hab. Anatol Peretiatkowicz – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr  hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Prof. nadzw. dr  hab. Paweł Soroka – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska – University of Science and Technology, Cracow, Poland.

Dr Wojciech Białek – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Małgorzata Borowik – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Anna Janus-Dębska  – Ministry of Justice of the Republic of Poland.

Dr Dariusz Kłosowski – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Krzysztof Szewczak – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

Dr Katarzyna Szopik-Depczynska – University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Szczecin, Poland.

 

Dr Sławomir Woźniak – Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland.

 

Organizational committee:

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka –chairman,

Mgr Janusz Janota

Mgr Bernardeta Wakuluk

Elżbieta Szichowska

Agnieszka Wiktorowicz

Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland,

(contact data: tel. +48 22 862 32 24, e-mail:sekretariat@wsz-sw.sdu.pl

 

Localization of the conference:

Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School, Warsaw, Poland,

ul. Siedmiogrodzka 3A, 01-204 Warsaw, Main Hall.

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: sekretariat@wsz-sw.sdu.pl

Important dates

-        10th Nov. 2017 – deadline for submission of requests for participation in the conference and a proposal of a paper regarding suggested thematic area.

-        15th Nov. 2017 – deadline for sending information on acceptance of the sent papers.

-        15th Nov. 2017 – deadline for paying the publication fee.

-        25th Nov. 2017 – conference.

-        31st Dec. 2017 – deadline for sending complete texts of papers.

After a positive opinion of the reviewers, the articles will be published as chapters of a post-conference monograph published by Publishing House of Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School.

Conference fee

Fee in the amount of PLN 250 is collected only from the authors of the papers accepted for the publication.

Languages of the conference:

Polish, English, Czech, Ukrainian, Russian.

Draft plan of the conference:

25th November 2017 (Saturday)

 

 9.00 a.m.  – 10.00 a.m.  

Registration of the participants of the conference

10.00 a.m. – 10.20 a.m. 

Speech of the rector of Warsaw Management School - Graduate and  Postgraduate School- dr. inż. Waldemar Gajda

10.20 a.m. – 10.45 a.m. 

Speech of prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski

10.45 a.m. – 12.15 p.m.

Discussion panel with participation of invited guests

12.15 p.m. – 12.35 p.m.

Coffee break

12.35 p.m. – 2.35 p.m.

Plenary sessions

2.35 p.m. – 2.50 p.m.

Coffee break

2.50 p.m.– 5.10 p.m.

Plenary sessions

5.10 p.m.– 5.30 p.m.

Speech of the rector of Warsaw Management School - Graduate and  Postgraduate School- dr. inż. Waldemar Gajda conclusion and completion of the conference

return to beginning

Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.
Doc. dr. Jurgita Martinkienė – Lietuvos Verslo Kolegija, Lithuania.