WSZ-SW zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ"

Czas i miejsce

25 listopada 2017 r., godz. 10.00, Aula Główna uczelni,

 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

 

Cele konferencji

 

Celem konferencji jest:

-        przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej,

-        przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

Natomiast celem utylitarnym konferencji jest integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych.  

            Proponowane obszary tematyczne

1.      Formy partycypacji pracowniczej w zarządzaniu i efekty realizacyjne.

2.      Formy partycypacji pracowniczej we własności i efekty realizacyjne.

3.      Korzyści z partycypacji pracowniczej dla państwa, przedsiębiorstw i instytucji.

4.      Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych.

5.      Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące partycypacji pracowniczej i stanowisko polskich władz w tym                   zakresie.

6.      Trudności i bariery w realizacji i upowszechnieniu w Polsce zasad partycypacji w okresie transformacji             ustrojowej i czasach współczesnych.

7.      Rozwój partycypacji pracowniczej w innych krajach w tym na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych.

8.      Zarząd właścicielski a załogi pracownicze – stosunki wzajemne wczoraj, dziś i jutro.

9.      Stan świadomości i zainteresowania pracowników w Polsce różnymi formami partycypacji we własności           i zarządzaniu.

10.  Partycypacja pracownicza a solidarność społeczna i zaangażowanie obywatelskie.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana problematyka oraz formuła konferencji, oparta na wymianie doświadczeń praktyków oraz osiągnięć środowiska akademickiego będą okazją do wypracowania propozycji rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na działania w obszarze zastosowania praktycznego w dziedzinie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności.

Komitet Naukowy konferencji

Dr inż. Waldemar Gajda – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej,

Honor. Prof. Doc. Ph.D. Vasyl Zaplatynskyi – President of Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Lubas – Rektor  Nadbużańskiej Szkoły Wyższej.

Prof. nadzw. dr hab. Juliusz Piwowarski – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie,

Prof. nadzw. dr Waldemar Dębski - Rektor Mazowieckiej Szkoły Wyższej w Warszawie.

Prof. nadzw. dr Janusz Kowalski - Rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej.

Dr h.c. mult. JUDr. Honor. Prof. mult. Jozef Zaťko – Director of the Eastern European Development Agency, Slovakia.

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. zw. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Valentinas Navickas - Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Lithuania.

Prof. ASHB Doc. PhD. Inga Uriadnikova – Academy of Safety and Bases of Health, Kiev, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Górniak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk, Ternopil National Economic University, Ukraine.

Prof. nadzw. dr hab. Ałła Leszczyńska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Prof. nadzw. dr hab. Anatol Peretiatkowicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Rosłanowska-Plichcińska – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr inż.Katarzyna Łyp-Wrońska – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Dr Wojciech Białek – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Małgorzata Borowik – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Dominik Hryszkiewicz – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Dr Anna Janus-Dębska  Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dr Dariusz Kłosowski – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Kinga Podleśna-Dudicz – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Krzysztof Szewczak – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Dr Katarzyna Szopik-Depczynska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński.

Dr Sławomir Woźniak– Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Przewodniczący, tel. +48 603 425 568

mgr Janusz Janota

mgr Bernardeta Wakuluk

Elżbieta Szichowska

Agnieszka Wiktorowicz

Dane kontaktowe: Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

tel. +48 22 862 32 24, e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

 

Lokalizacja konferencji

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

Aula Główna

 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A

Tel.: +48 22 862 32 24; e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

Ważne terminy

10.11.2017 r. – termin zgłoszenia udziału w konferencji i propozycji referatu zgodnego z tematyką konferencji.

15.11.2017 r. – termin przesłania informacji o akceptacji zgłoszonych prac. 

15.11.2017 r. – termin dokonania opłaty za publikację.

31.12.2017 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Artykuły, po pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane jako rozdział w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej.

Opłata za konferencję

Pobierana jest w wysokości 250 zł. wyłącznie od autorów referatów przyjętych do publikacji.

Język konferencji

angielski, polski, czeski,  ukraiński, rosyjski.

Wstępny plan konferencji

25.11.2017 r. (sobota)

 

  9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
– dr. inż. Waldemara Gajdy

10.20 – 10.40

Wystąpienie prof. zw. dr. hab. Włodzimierz Bojarskiego

10.40 – 12.00

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości 

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 14.20

Wystąpienia plenarne  

14.20 – 14.40

Przerwa kawowa

14.40 – 16.40

Wystąpienia plenarne

16.40 – 17.00

Wystąpienie Rektora Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
 dr. inż. Waldemara Gajdy -  podsumowanie i zakończenie konferencji.