Warszawska Szkoła Zarządzania-Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

W ramach  XXVII Międzynarodowego  Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniu 3 września 2019 r. odbyła się  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski.  Jej organizatorami będą: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Targi Kielce S.A. wspólnie z Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Społeczną Akademią Nauk, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

Celem Konferencji było:

1. Przedstawienie istoty i celów polityki gospodarczo-obronnej.

2. Charakterystyka podmiotów formułujących i realizujących politykę gospodarczo-obronną w Polsce.

3. Ukazanie roli przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-obronnego w realizacji polityki gospodarczo-obronnej.

4. Przedstawienie sposobów i narzędzi finansowania zadań wynikających z celów polityki gospodarczo-obronnej.

Członkami Rady Naukowej Konferencji byli m.in. dr inż. Waldemar Gajda Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz Dziekan WSZ-SW prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, który był także przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

W trakcie Konferencji wygłoszono następujące referaty:

- Prof. zw. dr hab. Marian Kozub ( Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK) - Strategiczność zmiany w kreowaniu bezpieczeństwa RP - główne tezy.

-Prof. nadzw. dr hab. Marek Leszczyński( Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji UJK) -Polityka gospodarczo-obronna jako integralny obszar polityki gospodarczej państwa i stymulator wzrostu gospodarczego.

-Dr Janusz Olszewski( Akademia Sztuki Wojennej, Polskie Lobby Przemysłowe) -Istota, cele i narzędzia polityki gospodarczo – obronnej oraz jej efekty w latach 1990 – 2018.

- Mgr inż. Jolanta Cichosz ( Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK) - Rola przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-obronnego w realizacji polityki gospodarczo-obronnej.

Mec. Beata Cieszyńska, mec. Tomasz Darowski( Kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka sp.k ) - Źródła finansowania obronności w oparciu o zasoby własne RP oraz z udziałem środków międzynarodowych.

- Gen. prof. dr hab. Julian Maj (Polska Agencja Przemysłowo-Obronna), dr Marek Gręzicki ( Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu) - Ministerstwo Obrony Narodowej priorytetowym podmiotem administracji rządowej w kreowaniu założeń polityki gospodarczo-obronnej RP.

- Dr Rafał Kołodziejczyk ( Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK) - Polska Grupa Zbrojeniowa - historia i stan obecny.

- Prof. dr hab. Janusz Płaczek ( Lotnicza Akademia Wojskowa), dr Marek Gręzicki ( Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu)- Zagregowany wysiłek obronny państw NATO w 2017 roku wyznacznikiem kierunków modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.

-Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Rdzanek ( Katedra Krajów Europy Północnej UJK)- Transfer technologii i korzyści ekonomiczne dla Danii w programie pozyskania samolotów F-35. Wnioski dla Polski.

- Dr Anna Zagórska(Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK)- Zamówienia państwowe w przemyśle obronnym.

   

 prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej prowadzi obrady Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniu 3 września 2019 r. Z lewej referat wygłasza prof. dr hab. Marian Kozub  

referat wygłasza dr Marek Gręzicki z Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu

 

  referat wygłasza prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Rdzanek

 

 

   uczestnicy Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej pt. Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski