Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą

W dniu 14 czerwca 2017 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się kolejne seminarium  naukowe prowadzone przez prof. dr hab.  Zdzisława Cygana poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą. W seminarium udział wzięli seminarzyści i pracownicy naukowi Uczelni. Wygłoszono dwa referaty:

·           „Zarządzanie wiedzą – elementy teorii i praktyczne zastosowania” - referat wygłoszony został przez dr Krzysztofa Szewczaka. Referat nawiązywał do projektu Zdzisława Słabkowicza dotyczącego uruchomienia usług konsultingowych z zakresu gospodarki zasobami lokalowymi małych miast i gmin, i związanej z tym idei centrum kształcenia i konsultacji kadr eksploatacji tych zasobów. Istotnym elementem tej koncepcji jest organizacja i wykorzystanie zasobów i aktywów TBS[1] jako organizacji kadrowej dysponującej znacznym doświadczeniem zawodowym. TBS są naturalną organizacją bazową dla opracowania i wdrożenia nowej polityki utrzymania zasobu mieszkaniowego w gminach i małych miastach. Budowany związek między szkołą (WSZ-SW a TBS-ami) daje podstawy dla opracowania i wdrożenia nowej strategii zarządzania wiedzą w szeroko rozumianej polityce mieszkaniowej gmin i małych miast. Referat dr Krzysztofa Szewczaka, przygotowany z wielka starannością, ukazał związki strony praktycznej tego przedsięwzięcia z teorią zarządzania wiedzą, w tym przypadku wiedzą eksploatacyjną.  

·           „Para zagrożeniowo -  ochronna, czyli podejście procesowe i formalne do organizacji”. Referat wygłoszony został przez dr inż. Pawła Szczepańskiego. Rozwiązanie to bazuje na bogatej wiedzy z zastosowania teorii grafów do opisu struktury niezawodnościowej złożonego obiektu technicznego lub organizacji wielolopodmiotowej. Celem tego rozwiązania jest szybkie znajdowanie „błędów i niesprawności” uniemożliwiających lub ograniczających wypełnianie zadanych funkcji przez złożony układ techniczny lub organizację wielopodmiotową. Z punktu widzenia zarządzania wiedzą istota tego rozwiązania polega na szybkości odnajdywania elementu niesprawnego, co ma znaczenie dla wykonania zadań terminowych każdej organizacji, w tym organizacji odpowiedzialnej za obsługę i utrzymanie infrastruktury krytycznej miasta i gminy. Przystępny sposób wyłożenia istoty rozwiązania ukazuje jak jeden zasób wiedzy( w tym przypadku  teorii grafów)  znajduje zastosowanie dla zbudowania nowego zasobu wiedzy o sposobie identyfikowania mankamentów w organizacji, a w konsekwencji podejmowania działań prewencyjnych. Rozwiązanie to ma charakter uniwersalny i może być stosowane dla doskonalenia każdej organizacji wielopodmiotowej i dokumentowania  wiedzy o tej organizacji. Istotnym dla zagadnienia zarządzania wiedzą jest tu fakt, że narzędzie to służy jednocześnie do rozwiązywania problemów, jak i do dokumentowania stanów organizacji poddawanej działaniom prewencyjnym. Możliwości dokumentacyjne tej metody to nowe narzędzie do dokumentowania wiedzy eksploatacyjnej.

Referaty były podstawą dla dyskusji. Dyskutanci zauważyli, że istotnym zagadnieniem gospodarowania wiedzą jest umiejętność archiwizacji doświadczeń zawodowych członków kierownictwa każdej organizacji społecznej i gospodarczej. Doświadczenie i wiedza tych ludzi stanowi istotny zasób wiedzy organizacji. Utrata kontaktu  z tymi ludźmi jest stratą niepowetowaną dla każdej organizacji. Zauważono, że przez wiele lat  nie przestajemy być istotną częścią organizacji, z którą związani byliśmy w sposób nie incydentalny. Spostrzeżenie to potwierdzają liczne praktyki poważnych przedsiębiorstw mające na celu ograniczenie współpracy byłych pracowników z organizacjami konkurencyjnymi. Z perspektywy organizacji macierzystej nie ma ludzi niepotrzebnych, bo to oni są fundamentem budowania aktywów każdej organizacji nastawionej na rozwój.

W podsumowaniu prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan zwrócił uwagę na znaczenie cywilizacyjne i bogatą historię zarządzania wiedzą w każdym społeczeństwie, zarówno dawnym jak i współczesnym. Zagadnienie zarządzania wiedzą jest postulowanym przez prawo europejskie kierunkiem pracy akademickiej. Problematyka   podniesiona na seminarium Profesora Zdzisława Cygana będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach o charakterze seminaryjnym i konferencji naukowej.

Uczestnicy seminarium planują jego kolejną organizację w trybie sesji wyjazdowej. Jej planowanym tematem będzie  zarządzanie wiedzą eksploatacyjną i budowanie na tej podstawie aktywów organizacji odpowiedzialnej za świadczenie usług publicznych realizowanych w trybie zadania własnego małego miasta.

                                                                                           mgr inż. Janusz Grażewicz[1] TBS = Towarzystwa Budownictwa Społecznego, organizacja której wieloletnim Prezesem był Zdzisław Słabkowicz.