Praktyki studenckie

Do pobrania:

 Załącznik do Regulaminu - wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej
 
 
Załącznik do Zarządzenia Rektora WSZ-SW
Nr 27-2012/2013 z dnia 15.05.2013r.
 
WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA
SZKOŁA WYŻSZA
REGULAMIN
STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
§ 1
1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizowania w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej zwanej dalej „Uczelnią” praktyk studenckich.
2. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu kształcenia i podlega zaliczeniu.
3. Studenci studiów I stopnia odbywają praktykę zawodową na III roku studiów w trakcie VI semestru.
4. Praktyka zawodowa odbywać się będzie w czasie wolnym od zajęć na Uczelni.
5. Czas trwania praktyki wynosi 360 godzin (nie mniej niż 3 miesiące).
6. Nie jest wymagane, aby praktyka odbywała się w tygodniach i dniach następujących bezpośrednio po sobie.
7. Praktyka ma charakter obowiązkowy.
8. Praktyce zawodowej przypisuje się 6 punktów ECTS.
§ 2
W szczególnych wypadkach, na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie po uzgodnieniu z Opiekunem Praktyk.
§ 3
W celu odbycia praktyki student jest zobowiązany do zapoznania się z programem praktyki i odebrania dziennika praktyk.
Załącznik do Zarządzenia Rektora WSZ-SW
Nr 27-2012/2013 z dnia 15.05.2013r.
§ 4
Wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej jest dowolny i zależy od studenta. Ważne jest, aby profil działalności potencjalnego pracodawcy umożliwiał studentowi zrealizowanie celów opisanych w programie praktyki.
§ 5
O zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbycia mogą się ubiegać studenci, którzy:
1. wykonują pracę zarobkową związaną z kierunkiem studiów, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu studenckich praktyk zawodowych,
2. wykonywali, w okresie ostatnich 5 lat, przez okres odpowiadający co najmniej wymiarowi godzinowemu praktyki (360 godzin), pracę zarobkową w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych,
3. prowadzą lub prowadzili, w okresie ostatnich 5 lat, własną działalność gospodarczą związaną z kierunkiem studiów,
4. są członkami rad nadzorczych lub zarządczych podmiotów gospodarczych,
5. odbyli praktykę zawodową w toku studiów w innej uczelni.
§ 6
1. Studenci, o których mowa w § 5, obowiązani są do złożenia udokumentowanego „wniosku o zaliczenie praktyki zawodowej” w terminie nie później niż do końca VI semestru studiów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć:
 osoby wymienione w § 5 ust. 1 i 2 - zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie/instytucji (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
 osoby wymienione w § 5 ust. 3 - dokument potwierdzający prowadzenie własnej działalności gospodarczej wraz z opisem jej zgodności z programem praktyki zawodowej;
 osoby wymienione w § 5 ust. 4 - dokument potwierdzający prowadzenie innej działalności gospodarczej wraz z opisem jej zgodności z programem praktyki zawodowej;
 osoby wymienione w § 5 ust. 5 - dokumenty potwierdzający odbycie praktyki zawodowej w toku studiów na innej uczelni.
4. Decyzję o zaliczeniu praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbycia podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Opiekuna Praktyk.
Załącznik do Zarządzenia Rektora WSZ-SW
Nr 27-2012/2013 z dnia 15.05.2013r.
§ 7
1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności praktyki zawodowej z profilem kształcenia w WSZ-SW, odmawia się podpisania zgody na jej odbycie lub uznania jej za odbytą.
2. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Opiekuna Praktyk.
§ 8
1. Uczelnia nie pokrywa kosztów ponoszonych przez studentów i Zakłady Pracy, związanych z realizacją praktyk.
2. Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Zakład Pracy może zawrzeć ze studentem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na okres odbywania praktyki. Szczegółowe warunki umowy, w tym ewentualne wynagrodzenie, określają strony umowy.
4. W innych niż wymienione w ust. 3 przypadkach studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 9
Organizacja praktyk:
1. Nadzór nad organizacją i koordynacją praktyk sprawuje Opiekun Praktyk.
2. Do zadań Opiekuna Praktyk należy w szczególności:
1) nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk,
2) opracowanie programu praktyk,
3) prowadzenie dokumentacji praktyk,
4) udzielanie pomocy studentom odbywającym praktykę,
5) rozliczenie studenta z realizacji programu praktyki,
6) zaliczenie praktyk oraz opiniowanie wniosków złożonych przez studentów w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbycia na podstawie złożonych przez nich dokumentów.
7) współpraca z Biurem Karier w zakresie organizowania praktyk studenckich.
§ 10
1. Na terenie Zakładu Pracy student podlega przepisom obowiązującym w tym zakładzie.
2. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie praktyki jest:
 ze strony Uczelni - Opiekun Praktyk,
Załącznik do Zarządzenia Rektora WSZ-SW
Nr 27-2012/2013 z dnia 15.05.2013r.
 ze strony Zakładu Pracy - zakładowy opiekun praktyk lub osoba przez niego wskazana.
3. Student zobowiązany jest do:
1) odbycia praktyki zgodnie z programem,
2) przestrzegania ustalonego przez zakład pracy porządku i dyscypliny pracy,
3) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
4) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy,
5) przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uczelnię,
6) prowadzenia systematycznie i rzetelnie Dziennika Praktyk.
4. Na żądanie Zakładu Pracy, w którym student odbywa praktykę, Uczelnia może odwołać studenta z praktyki, jeśli naruszy on przepisy obowiązujące w tym zakładzie.
§ 11
1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie w Dziekanacie przez studenta prawidłowo wypełnionego Dziennika Praktyk.
2. Wpisu zaliczenia praktyki do dokumentacji studiów dokonuje Opiekun Praktyk w terminie spełnienia warunków zaliczenia praktyki.
3. Dziennik praktyk stanowi dokumentację studiów i włączany jest do teczki akt osobowych studenta.
4. Fakt odbycia studenckiej praktyki zawodowej odnotowywany jest w suplemencie do dyplomu.
5. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu studiów.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2013/2014.