DLA STUDENTÓW

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 

w roku akademickim 2018/2019

 

Stypendium socjalne może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019 nie może przekroczyć kwoty 1.051,70 zł.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku wynosił 3.399 zł (jest to dochód roczny).

 

Wnioski na stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w Dziekanacie Uczelni do dnia 31 października 2018r.

 

Lista studentów, którym zostało przyznane stypendium będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Uczelni według numerów albumu po 25 listopada br.

 

Warunkiem wypłaty stypendiumjest osobisty odbiór przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

Przyznane stypendia będą przelewane wyłącznie na osobiste konto bankowe studenta.