DLA STUDENTÓW

DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

w roku akademickim 2016/2017

 

Stypendium socjalne może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1.043,90 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23.09.2016r. przeciętny dochód z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 roku wynosił 1975 zł.

Lista studentów, którym zostało przyznane stypendium będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Uczelni według numerów albumu po 25 listopada.

Przyznane stypendia będą przelewane wyłącznie na osobiste konto bankowe studenta.

Warunkiem przesłania stypendium na konto będzie konieczność osobistego odbioru przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium i złożeniu oświadczenia.