DLA STUDENTÓW

DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 

w roku akademickim 2017/2018

 

Stypendium socjalne może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1.051,70 zł.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22.09.2017r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2.577 zł.

 

Lista studentów, którym zostało przyznane stypendium będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Uczelni według numerów albumu po 29 listopada.

 

Przyznane stypendia będą przelewane wyłącznie na osobiste konto bankowe studenta.

Warunkiem przesłania stypendium na konto będzie konieczność osobistego odbioru przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.