Zarządzanie sieciami handlowymi

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami  handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych  umiejętności  w kierowaniu  placówką handlową,  budowaniu relacji z klientami i dostawcami, posługiwania się technikami marketingu i sprzedaży oraz prowadzenia  negocjacji handlowych. 

         Okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej  powyższych zagadnień będzie pisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej: na studiach I stopnia - licencjackiej, a na studiach II stopnia -  magisterskiej. Ich tematyka będzie poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania sieci czy placówki handlowej, którą zarządza  lub w której jest zatrudniony autor pracy dyplomowej. Stąd oprócz części teoretycznej prace te będą zawierały część empiryczną, odnoszącą się do opisywanej sieci ( placówki) handlowej.

Studia przeznaczane są  zarówno dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w handlu,  jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi.

Jedno z najniższych czesnych w Warszawie

Licencjat - 1.740 zł za semestr

Magisterskie - 1.990 zł za semestr

PROMOCJA DO 31.07.2017

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

(profil praktyczny)

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

Ilość semestrów:

4

Liczba punktów ECTS:

122

 

 

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.      Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

 

ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

26

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

61

PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)

6

RAZEM:

122

2.      Składniki treści kształcenia w grupach, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:

 

ECTS

Koncepcje zarządzania

6

Makroekonomia

6

Prawo cywilne

6

Etyka w zarządzaniu

4

Statystyka matematyczna

4

Razem grupa treści podstawowych:

26

 

Strona 15

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:

 

ECTS

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

3

Marketing międzynarodowy

2

Rachunkowość zarządcza

4

Przedsiębiorczość

3

Prawo handlowe

2

Logistyka

3

Psychologia w zarządzaniu

2

Badania operacyjne

3

Bezpieczeństwo

3

Razem grupa treści kierunkowych:

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH  I SPECJALNOŚCIOWYCH:

 

ECTS

Warsztatydecyzyjne: - Metody heurystyczne

 

5

- Metody doskonalenia funkcjonowania organizacji

5

- Niskokosztowe techniki organizatorskie

5

Prognozowanie i symulacje

4

Bankowość

3

Metodologia badań społecznych

2

Projektowanie systemowe organizacji

3

Inżynieria finansowa

2

Ilościowe techniki w zarządzaniu

4

Wykłady fakultatywne

2

Seminarium magisterskie

14

Specjalności*

12

Razem grupa treści specjalizacyjnych  i specjalnościowych:

61

* Zgodnie z wybraną specjalnością