Turystyka

Specjalność Turystyka na kierunku studiów zarządzanie, pozwala połączyć pasję poznawania świata,  ludzi i  podróżowania z wiedzą na temat różnych  rodzajów turystyki i ich uwarunkowań, a także z umiejętnością  podejmowania   decyzji kierowniczych oraz rozwiązywania  rzeczywistych  problemów,  z jakimi stykają się przedsiębiorstwa branży turystycznej w swojej działalności.

W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności  podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa turystycznego oraz przeprowadzenia w nim zmian.

Na studiach II stopnia studenci doskonalą wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem działającym w branży turystycznej. Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich. W rezultacie  nabędą  umiejętności - niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym -  takie jak: praca w zespole, komunikatywność, kreatywność czy samodzielne formułowanie  wniosków i propozycji rozwiązań praktycznych problemów.

Jedno z najniższych czesnych w Warszawie

Magisterskie - 1.990 zł za semestr

PROMOCJA DO 31.07.2017

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

(profil praktyczny)

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

Ilość semestrów:

4

Liczba punktów ECTS:

122

 

 

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.      Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

 

ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

26

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

61

PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)

6

RAZEM:

122

2.      Składniki treści kształcenia w grupach, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:

 

ECTS

Koncepcje zarządzania

6

Makroekonomia

6

Prawo cywilne

6

Etyka w zarządzaniu

4

Statystyka matematyczna

4

Razem grupa treści podstawowych:

26

 

Strona 15

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:

 

ECTS

Zarządzanie strategiczne

4

Zarządzanie procesami

3

Marketing międzynarodowy

2

Rachunkowość zarządcza

4

Przedsiębiorczość

3

Prawo handlowe

2

Logistyka

3

Psychologia w zarządzaniu

2

Badania operacyjne

3

Bezpieczeństwo

3

Razem grupa treści kierunkowych:

29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH  I SPECJALNOŚCIOWYCH:

 

ECTS

Warsztatydecyzyjne: - Metody heurystyczne

 

5

- Metody doskonalenia funkcjonowania organizacji

5

- Niskokosztowe techniki organizatorskie

5

Prognozowanie i symulacje

4

Bankowość

3

Metodologia badań społecznych

2

Projektowanie systemowe organizacji

3

Inżynieria finansowa

2

Ilościowe techniki w zarządzaniu

4

Wykłady fakultatywne

2

Seminarium magisterskie

14

Specjalności*

12

Razem grupa treści specjalizacyjnych  i specjalnościowych:

61

* Zgodnie z wybraną specjalnością

 

          PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚCI 

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

STUDIA II STOPNIA

(profil praktyczny)

 

od roku akadem. 2016/2017

 

 

Lp

Nazwa przedmiotu

punkty

ECTS


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

1.

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

3

2.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w turystyce

3

3.

Turystyka uzdrowiskowa, agroturystyka i ekoturystyka

3

4.

Obsługa ruchu turystycznego

3

 

Razem specjalność

12