Specjalności

Zarządzanie Jakością

dodano: 19/06/2018
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy  i kształcenie umiejętności  praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania  w firmach i innych organizacjach. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmianą lub aktualizacją norm ISO 9001 i ISO 14001, dlatego w zajęciach uwzględniane są wymagania najnowszych norm. W ramach specjalności studenci kształceni są...

Zarządzanie personelem

dodano: 29/06/2018
Celem specjalności jest zapoznanie z elementami systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i innych organizacjach oraz z procesem podejmowania w nich decyzji kadrowych. Pracownicy bowiem stanowią najważniejszy kapitał każdej organizacji. W ramach specjalności przekazana zostanie wiedza z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Studenci nabędą umiejętności wykorzystywania metod,...

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

dodano: 18/06/2018
  Celem specjalności jest zapoznanie studentów z różnymi działami przedsiębiorstwa i  z procesem podejmowania w nim decyzji kierowniczych oraz z rzeczywistymi problemami z jakimi stykają się przedsiębiorstwa. Pozwala ona także zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu. Studenci nabywają umiejętności  podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy działalności przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia...

Zarządzanie Projektami

dodano: 19/06/2018
Celem specjalności jest  przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej.  Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz  opanowanie technik i narzędzi zarządzania projektami. Specjalność zarządzanie projektami realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in.  wiedzę z zakresu roli...

Zarządzanie Innowacjami

dodano: 20/06/2018
  Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu  kierowania procesami innowacyjnymi i stwarzania warunków do ich realizacji oraz ich finansowania. Studenci tej specjalności nabędą  umiejętności dokonywania diagnozy stanu innowacyjności w przedsiębiorstwie i kształtowania postaw innowacyjnych oraz oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych. Specjalność zarządzanie innowacjami będzie uruchomiona zarówno na studiach I jak...

Finanse i Bankowość

dodano: 19/06/2018
  Specjalność ma na celu zapoznanie z różnymi  komórkami finansowymi przedsiębiorstwa i trybem podejmowania decyzji finansowych oraz  podstawowymi zagadnieniami podatkowymi. Poza tym w ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza  dotycząca instytucji działających na rynku finansowym, w szczególności banków, w tym prawa bankowego i rachunkowości bankowej. Umożliwia nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy...

Zarządzanie w logistyce

dodano: 18/06/2018
Jedno z najniższych czesnych w Warszawie Magisterskie niestacjonarne (zaoczne) - 1.990 zł za semestr Magisterskie stacjonarne (dzienne) - 2.199 zł za semestr PROMOCJA ZGODNA Z OFERTĄ ZE STRONY GŁÓWNEJ   RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)   WYMAGANIA OGÓLNE   Ilość semestrów: 4...

Rachunkowość

dodano: 19/06/2018
Celem specjalnośc i  jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i systemów podatkowych i przygotowanie do pracy w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstwa i biurach rachunkowych. Specjalność zapewnia uzyskanie umiejętności do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także ustalania wysokości i rozliczania...

Zarządzanie w administracji

dodano: 19/06/2018
Celem kształcenia w ramach  tej specjalności jest przygotowanie  do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. W ramach specjalności studenci zapoznani zostaną z organizacją i zarządzaniem  w administracji rządowej i samorządowej oraz  podstawami prawa administracyjnego, a także z postępowaniem egzekucyjnym i finansami publicznymi. Nabędą także praktyczne...

Coaching

dodano: 18/06/2018
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju osoby i dostosowania jej do wymogów otoczenia w oparciu o pobudzenie zaangażowania i motywacji wewnętrznej. Wiedza ta pomoże w samodzielnym dokonywaniu zmiany w oparciu o własne doświadczenie i własne odkrycia. Studenci nabywają także praktycznych umiejętności trenera, potrafiącego motywować do działania i wyznaczania konkretnych celów i projektować sesje...

Zarządzanie klastrami

dodano: 19/06/2018
Celem specjalności jest  przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej.  Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz  opanowanie technik i narzędzi funkcjonowania organizacji w klastrze. Specjalność ta realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in.  wiedzę z zakresu organizacji...

Zarządzanie bezpieczeństwem

dodano: 18/06/2018
Celem procesu kształcenia na realizowanej na studiach II stopnia   specjalności zarządzanie bezpieczeństwem jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w strukturach administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach zajmujących się  bezpieczeństwem  obywateli i podmiotów życia społeczno-gospodarczego. W ramach...

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia

dodano: 04/07/2018
Celem specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania podmiotami służby zdrowia i najważniejszych aspektów ich funkcjonowania, w tym finansowych. Studenci zapoznani także zostaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, z marketingiem usług medycznych oraz zasadami postępowania...

Zarządzanie w oświacie

dodano: 29/06/2018
Cel specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania placówkąoświatową, planowania  i organizacji pracy w takiej placówce, jej  promocji, a także  zarządzania w niej personelem i jakością oraz prawa obowiązującego  w oświacie. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności menedżerskie...

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

dodano: 29/06/2018
Celem specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym jest przekazanie wiedzy  dotyczącej organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa świadczącego w kraju i zagranicą usługi transportowe przy użyciu różnych środków transportu. Studiującym tę specjalność przekazana zostanie wiedza m.in. z zakresu ekonomiki transportu i  jego międzynarodowych uwarunkowań, a także logistyki usług transportowych i logistyki...

Marketing

dodano: 20/06/2018
Celem specjalności  jest zapoznanie studentów z organizacją działalności marketingowej w handlu i usługach oraz z  procesem podejmowania decyzji marketingowych. Pozwala ona nabyć  umiejętności sformułowania diagnozy i prognozy działalności marketingowej, a także przygotowania i wdrożenia planu marketingowego. Na studiach I stopnia studenci poznają zasady prowadzenia badań marketingowych i techniki reklamy ...

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

dodano: 20/06/2018
Absolwent otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu w hotelarstwie i gastronomii, dotyczącą istoty, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw branżowych. Specjalność hotelarstwo i gastronomia kierunek Zarządzanie dostarcza wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na kierowniczych i menadżerskich stanowiskach, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego. Na...

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

dodano: 29/06/2018
Studiowanie tej specjalności pozwala uzyskać  wiedzę i umiejętności  przydatne  do pracy na stanowiskach menedżerskich w różnego rodzaju obiektach bazy noclegowej o różnym standardzie, zgodnie z kategoryzacją, oraz w zakładach gastronomicznych. Będzie to wiedza z zakresu kierowania hotelami i zakładami gastronomicznymi, organizacji oraz  rynku usług hotelarskich i  gastronomicznych, a także  promocji...

Menadżer sportu

dodano: 29/06/2018
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie studentów z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. Dobry menedżer sportowy to sukces klubu, czy sekcji sportowej, a także indywidualny sukces sportowca. Podczas studiów studenci uzyskają nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, planowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć sportowych. Zapoznają się z przepisami dotyczącymi imprez sportowych,...

Zarządzanie firmą rodzinną

dodano: 29/06/2018
Celem specjalności  jest przekazanie wiedzy  i kształtowane  umiejętności sprzyjających skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przeprowadzeniu pierwszej skutecznej sukcesji. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką firmy rodzinnej i z jej rzeczywistymi problemami  w konkurencyjnym otoczeniu. Nabywają umiejętności  podejmowania decyzji, formułowania diagnozy i prognozy działalności przedsiębiorstwa...
« poprzednie 1 | 2