Wiadomości ogólne

 WSZ-SW prowadzi trzyletnie (6 semestrów) studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

 

i inne

Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:

  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

 

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć zawierający określenie:

  • Celów (tj. wiadomości i umiejętności, które w ramach przedmiotu należy przyswoić)
  • Podstawowych treści (główne tezy, tematyka)
  • Metodyki prowadzenia zajęć i wskazówek do studiowania, z określeniem literatury i ćwiczeń
  • Wymagań i sposobu zaliczenia przedmiotu.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.