Specjalności

Logistyka

dodano: 21/09/2017
        Celem kształcenia w specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką, w tym wyposażenie studentów w kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi. Specjalność ta pozwoli studentom na poznanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz na koordynowanie ich przebiegu, a także analizie systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw....

Menadżer sportu

dodano: 09/07/2017
        Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie studentów z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. Dobry menedżer sportowy to sukces klubu, czy sekcji sportowej, a także indywidualny sukces sportowca. Podczas studiów studenci uzyskają nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, planowania i organizowania różnorodnych przedsięwzięć sportowych. Zapoznają się z przepisami...

Zarządzanie sieciami handlowymi

dodano: 05/05/2016
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania placówkami i sieciami  handlowymi, funkcjonowania polskiego handlu w warunkach konkurencji ze strony wielkich zagranicznych sieci handlowych oraz zarządzania sprzedażą i marką. Przekazywana wiedza dotyczyć będzie zarówno handlu tradycyjnego jak i prowadzonego za pośrednictwem Internetu. Studia umożliwią doskonalenie praktycznych  umiejętności ...

Rachunkowość

dodano: 16/08/2016
Celem specjalnośc i jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i systemów podatkowych i przygotowanie do pracy w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstwa i biurach rachunkowych. Specjalność zapewnia uzyskanie umiejętności do wykorzystania systemu i narzędzi informacji menedżerskiej w zakresie rachunkowości i obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także ustalania wysokości i rozliczania podatków,...

Bezpieczeństwo

dodano: 16/08/2016
Celem procesu kształcenia na realizowanej na studiach II stopnia   specjalności zarządzanie bezpieczeństwem jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, w strukturach administracji rządowej i samorządowej oraz w służbach zajmujących się  bezpieczeństwem  obywateli i podmiotów życia społeczno-gospodarczego. W ramach...

Turystyka

dodano: 16/08/2016
  Specjalność Turystyka na kierunku studiów zarządzanie, pozwala połączyć pasję poznawania świata,  ludzi i  podróżowania z wiedzą na temat różnych  rodzajów turystyki i ich uwarunkowań, a także z umiejętnością  podejmowania   decyzji kierowniczych oraz rozwiązywania  rzeczywistych  problemów,  z jakimi stykają się przedsiębiorstwa branży turystycznej w swojej działalności....

Administracja

dodano: 16/08/2016
Celem kształcenia w ramach  tej specjalności jest przygotowanie  do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. W ramach specjalności studenci zapoznani zostaną z organizacją i zarządzaniem  w administracji rządowej i samorządowej oraz  podstawami prawa administracyjnego, a także z postępowaniem egzekucyjnym i finansami publicznymi. Nabędą także praktyczne...

Marketing

dodano: 16/08/2016
Celem specjalności  jest zapoznanie studentów z organizacją działalności marketingowej w handlu i usługach oraz z  procesem podejmowania decyzji marketingowych. Pozwala ona nabyć  umiejętności sformułowania diagnozy i prognozy działalności marketingowej, a także przygotowania i wdrożenia planu marketingowego. Na studiach I stopnia studenci poznają zasady prowadzenia badań marketingowych i techniki reklamy ...

Coaching

dodano: 16/08/2016
 Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju osoby i dostosowania jej do wymogów otoczenia w oparciu o pobudzenie zaangażowania i motywacji wewnętrznej. Wiedza ta pomoże w samodzielnym dokonywaniu zmiany w oparciu o własne doświadczenie i własne odkrycia. Studenci nabywają także praktycznych umiejętności trenera, potrafiącego motywować do działania i wyznaczania konkretnych celów i projektować sesje...

Zarządzanie personelem

dodano: 05/09/2016
Celem specjalności jest zapoznanie z elementami systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i innych organizacjach oraz z procesem podejmowania w nich decyzji kadrowych. Pracownicy bowiem stanowią najważniejszy kapitał każdej organizacji. W ramach specjalności przekazana zostanie wiedza z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Studenci nabędą umiejętności wykorzystywania metod,...

Finanse i Bankowość

dodano: 16/08/2016
Specjalność ma na celu zapoznanie z różnymi  komórkami finansowymi przedsiębiorstwa i trybem podejmowania decyzji finansowych oraz  podstawowymi zagadnieniami podatkowymi. Poza tym w ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza  dotycząca instytucji działających na rynku finansowym, w szczególności banków, w tym prawa bankowego i rachunkowości bankowej. Umożliwia nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy finansowej,...

Logistyka

dodano: 16/08/2016
  Jedno z najniższych czesnych w Warszawie Licencjat - 1.740 zł za semestr Magisterskie - 1.990 zł za semestr PROMOCJA DO 31.07.2017 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)   WYMAGANIA OGÓLNE     Ilość semestrów: 6 Liczba punktów ECTS :...

Zarządzanie Innowacjami

dodano: 16/08/2016
Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu  kierowania procesami innowacyjnymi i stwarzania warunków do ich realizacji oraz ich finansowania. Studenci tej specjalności nabędą  umiejętności dokonywania diagnozy stanu innowacyjności w przedsiębiorstwie i kształtowania postaw innowacyjnych oraz oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych. Specjalność zarządzanie innowacjami będzie uruchomiona zarówno na studiach I jak...

Zarządzanie Jakością

dodano: 16/08/2016
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy  i kształcenie umiejętności  praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich zastosowania  w firmach i innych organizacjach. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmianą lub aktualizacją norm ISO 9001 i ISO 14001, dlatego w zajęciach uwzględniane są wymagania najnowszych norm. W ramach specjalności studenci kształceni są...

Zarządzanie Projektami

dodano: 16/08/2016
Celem specjalności jest  przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej.  Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz  opanowanie technik i narzędzi zarządzania projektami. Specjalność zarządzanie projektami realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in.  wiedzę z zakresu roli...

Klastry

dodano: 21/09/2017
Celem specjalności jest  przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej.  Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz  opanowanie technik i narzędzi funkcjonowania organizacji w klastrze. Specjalność ta realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in.  wiedzę z zakresu organizacji...

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

dodano: 16/08/2016
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Celem specjalności jest zapoznanie studentów z różnymi działami przedsiębiorstwa i  z procesem podejmowania w nim decyzji kierowniczych oraz z rzeczywistymi problemami...