Studia II stopnia (magisterskie)

Kandydaci na studia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

·       Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (tytuł licencjat lub inżynier) lub jednolitych magisterskich

·       Suplement do dyplomu, część B dyplomu  lub wyciąg z indeksu dla absolwentów sprzed 2005r.(wykaz przedmiotów, liczba godzin i oceny)

·       Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

·       Podanie o przyjęcie na studia formularz dostępny online i w Sekretariacie)

·       3 fotografie (takie jak do dowodu osobistego)

·       Ankieta osobowa formularz dostępny online i w Sekretariacie)

·       Zobowiązanie do opłacania czesnego formularz dostępny online i w Sekretariacie) 2egz.

·       Kserokopia dowodu osobistego

·       Umowa określająca warunki odpłatności za studia II stopnia formularz dostępny online i w sekretariacie) 2egz.

·      klauzula RODO

Kandydaci będący absolwentami innych uczelni z innym programem studiów będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez zaliczenie przedmiotów uzupełniających. Zaliczenie tych przedmiotów pozwoli na w pełni efektywne skorzystanie ze studiów drugiego stopnia i osiągnięcie jak najlepszych wyników kształcenia.

Opłaty za studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020 i sposób ich wpłacania: