Konto bankowe WSZ-SW

Wpłat z tytułu należności związanych z kosztami studiowania należy dokonywać przelewem na konto bankowe Uczelni:

  • PKO BP I/0 WARSZAWA, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
    Rachunek Nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527

 

 

INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 19.03.2014 r.

w sprawie wystawiana faktur potwierdzających
wniesienie opłaty za usługi 
edukacyjne.

ZASADY WYSTAWIANA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

1.        Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, WSZ-SW wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarła umowę o naukę określającą warunki odpłatności za studia.

2.        Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez WSZ-SW usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w  wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

3.        Faktura potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez WSZ-SW usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, ale tylko w takim przypadku, kiedy pracodawca zawrze ze studentem oraz WSZ - SW porozumienie do umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

4.        Faktura nie może być wystawiona w dowolnym terminie. Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktury. Zgodnie z nowym art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie wystawiana nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie obowiązywać analogicznie przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę.

5.        Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osoba jest student oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia sie tylko i wyłącznie na żądanie. W związku z powyższym:

·        jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,

·        jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę - fakturę wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

UWAGA!

Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłaty za studia.

Żądanie można zgłosić:

·        na formularzu (załącznik nr 1),

·        faxem: (22) 862 32 47,

·        e-mailem: kwestura@wsz-sw.edu.pl,

·        telefonicznie: 22 862 32 72

            lub osobiście.

 

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.Kwestor

mgr Bernardeta Wakuluk