Konto bankowe WSZ-SW

Wpłat z tytułu należności związanych z kosztami studiowania należy dokonywać przelewem na konto bankowe Uczelni:

  • PKO BP I/0 WARSZAWA, ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
    Rachunek Nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527

 

 

INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ

z dnia 19.03.2014 r.

w sprawie wystawiana faktur potwierdzających
wniesienie opłaty za usługi 
edukacyjne.

ZASADY WYSTAWIANA FAKTUR ZA USŁUGI EDUKACYJNE

 

            Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne:

1. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, WSZ - SW wystawia na podmiot (studenta/słuchacza/kursanta), z którym zawarła umowę o naukę określającą warunki odpłatności za studia.

2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez WSZ - SW usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w  wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz/kursant) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

 

Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

 

3. Faktura nie może być wystawiona w dowolnym terminie. Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktur. Zgodnie z nowym art. 106 i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie wystawiana nie później niż
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zasada ta będzie obowiązywać analogicznie przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy). Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę.

4. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT, w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia sie tylko i wyłącznie na żądanie. W związku z powyższym:

  • jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego wówczas fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,
  • jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę - fakturę wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano opłatę za studia. Żądanie można zgłosić na formularzu (załącznik nr 1), faxem: (22) 862 32 47, e-mailem: kwestura@wsz-sw.edu.pl, telefonicznie: 22 862 32 72 lub osobiście.

 

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

 

 


Kwestor

mgr Bernardeta Wakuluk