Zarządzanie personelem

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Studia trwają 2 semestry (1 rok)

Przeznaczone głównie dla kierowników / szefów personalnych, pracowników pionów personalnych przedsiębiorstw, psychologów, pedagogów, socjologów pracy, prawników oraz osób, które zamierzają zdobyć taką wiedzę i pozycję.

Studia mają charakter praktyczny i przygotowują do fachowego zarządzania potencjałem pracowniczym firmy i do pracy w pionie personalnym.

Podstawę zajęć stacjonarnych stanowią ćwiczenia, psycho i socjodramy, inscenizacje i symulacje, gry komputerowe, treningi rozwojowe, prezentacje dokonań, konwersatoria problemowe, zajęcia w zespołach konsultacyjnych itp.

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.

Program zajęć stacjonarnych obejmuje m.in. następujące przedmioty i tematy:

1.  Moduł: ORGANIZACJA JAKO SYSTEM SPOŁECZNY ( 14 godz. )- 2 pkt. ECTS

 

o    O istocie organizacji (1 godz.)

o    Człowiek w organizacji (3 godz.)

o    Filozofie i modele zarządzania zasobami ludzkimi (3 godz.)

o    Społeczna struktura przedsiębiorstwa (3 godz.)

o    Humanizacja pracy (4 godz.)

2.     Moduł: METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PERSONELEM ( 82 godz. )- 18 pkt. ETCS

o    Planowanie personelu w przedsiębiorstwie (3 godz.)

o    Popyt i podaż na rynku pracy (2 godz.)

o    Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym przedsiębiorstwa (6 godz.)

o    Polityka personalna. Selekcja, dobór i ocena personelu (12 godz.)

o    Trening rozmów kwalifikacyjnych (4 godz.)

o    Pion personalny w działaniu (14 godz.)

o    Analiza stanowiska pracy (3 godz.)

o    Negocjacje w zarządzaniu personelem (8godz.)

o    Wybrane elementy prawa pracy (14 godz.)

o    Współpraca kierownictwa liniowego ze służbą kadrową (4 godz.)

o    Procedury kadrowe-podstawowe dokumenty i czynności (3 godz.)

o    Polityka personalna w procesie kierowania zmianami w organizacji (6 godz.)

o    Informatyczny system kadrowo-płacowy (z wykorzystaniem komputerów) (3 godz.)

3.     Moduł: PSYCHOLOGICZNE WYZNACZNIKI EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW ( 30 godz. )-9 pkt ECTS

o    Metody i techniki badań osobowościowych (4 godz.)

o    Metody psychologiczne w procesie doboru kadr (3 godz.)

o    Motywowanie pracowników. Bodźce pozapłacowe (6 godz. )

o    System ocen pracowników. Funkcje i założenia (5 godz.)

o    Komunikacja wewnętrzna w firmie (6 godz.)

o    Charakterologiczne wyznaczniki efektywności zawodowej człowieka (6 godz.)

4.     Moduł: MATERIALNE SYSTEMY MOTYWACYJNE ( 25 godz. )- 7 pkt ECTS

o    Wartościowanie pracy a optymalizacja systemu płac (4 godz.)

o    Wybrane metody poszukiwania źródeł wzrostu płac w przedsiębiorstwie (4 godz.)

o    Motywacyjne systemy wynagrodzeń (3 godz.)

o    Wartościowanie stanowiska pracy (6 godz. )

o    Projektowanie efektywnych systemów wynagradzania (5 godz.)

o    Pakiet socjalny dla pracowników (3 godz.)

5.     Moduł: SZTUKA KIEROWANIA LUDŹMI ( 34 godz. )- 8 pkt ECTS

o    O istocie kierownika i jego pracy (2 godz.)

o    Diagnostyka problemów kadrowych (4 godz.)

o    Zespołowe formy organizacji pracy (4 godz.)

o    Konflikty: źródła powstawania, ujawnianie i rozwiązywanie (6 godz.)

o    Etyka zawodowa-wybrane problemy (6 godz. )

o    Podejmowanie decyzji w zarządzaniu personelem (8 godz. )

o    Psychologiczna sylwetka sprawnego kierownika (4 godz.)

6.     Moduł: ROZWÓJ I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW (10godz.) – 4 pkt ECTS

o    Rynek pracy a edukacja (2 godz.)

o    Doskonalenie pracowników (4 godz.)

o    Budowa ścieżek rozwoju zawodowego (4 godz.)

7.  SEMINARIUM DYPLOMOWE (8 godz.) – 8 pkt ECTS

                       Razem: 203 godziny

                                     60 pkt ECTS

 

 Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu pod numerem (22) 862 32 24  lub 795 990 822

KARTA ZGŁOSZENIA NR 1

Oplata za studia wynosi 3300 zl.