Profesjonalny Menedżer Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorstwa

Uczestnicy studiów

 

Menedżerowie (prezesi, dyrektorzy, właściciele) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również menedżerowie dużych przedsiębiorstw zajmujących się problematyką związaną z rozwojem przedsiębiorstwa, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, moderatorzy innowacji oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Efekty kształcenia

 

Uczestnicy Studiów podyplomowych poznają narzędzia zarządzania umożliwiające skuteczne konkurowanie w zmiennym otoczeniu, metody tworzenia strategii wzrostu        i konkurowania,  zarządzania innowacjami strategicznymi oraz rolę i zasady kształtowania kultury organizacji i motywacji pracowników w procesie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa.

     Uczestnik Studiów nabędzie niezbędnych praktycznych umiejętności w zakresie stosowania metod i technik projektowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w długich horyzontach czasowych oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych           z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem.

     Nabyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne (utrwalone przez udział w planowanych w ramach studiów warsztatach) pozwoli na skuteczne samodzielne projektowanie przewag konkurencyjnych oraz wzrost i rozwój kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa w długich horyzontach czasowych.

     Studia kończą  się egzaminem ustnym.

     Uczestnicy studiów, którzy zaliczą pozytywnie zaplanowane warsztaty menedżerskie otrzymają certyfikat WSZ-SW pt.: „Profesjonalny menedżer” potwierdzający zdobytą przez uczestnika wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu.

 

Ramowy program

Studia obejmują dwa semestry. Program Studiów przewiduje 100 godzin lekcyjnych wykładów i 80 godzin lekcyjnych warsztatów menedżerskich. Zajęcia prowadzą specjaliści-praktycy poruszanych zagadnień.

 

Lp.

Tytuł przedmiotu

Wykłady

( ilość godzin))

Warsztaty

( ilość godzin)

1

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego na lata 2018-2023

4

-

2

Otoczenie biznesowe MSP województwa mazowieckiego

4

-

3

Finansowanie rozwoju MSP z środków Unii Europejskiej

6

-

3

Zarządzanie procesami i doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie

6

4

4

Innowacje w tworzeniu przewag konkurencyjnych. Metody heurystyczne w projektowaniu nowych idei (pomysłów)

6

-

5

Ustawy o innowacyjności i ustawa o własności przemysłowej w procesie rozwoju MSP

6

-

6

Jakość wyrobów i usług. Norma ISO 9001

6

4

7

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

8

6

8

Audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa

6

8

9

Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa w przedziale pięciu kolejnych lat

6

10

10

Strategie wzrostu, konkurowania i funkcjonalne. Strategiczna Karta Wyników

6

6

11

Analiza ryzyk realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstwa

4

8

12

Analiza finansowa planowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa

4

8

13

Realizacja strategii. Metody planowania i kontroli złożonych przedsięwzięć - CPM

4

4

14

Metody rozwiązywania problemów strategicznych w przedsiębiorstwie

4

8

15

Zarządzanie projektem innowacyjnym w przedsiębiorstwie

4

6

16

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

4

4

17

Systemy motywacyjne stymulujących postawy innowacyjne pracowników

 

4

-

18

Kultura przedsiębiorstwa w walce konkurencyjnej

4

-

19

Skuteczne wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie

4

4

Razem:

100 godz.

80 godz.

Razem:

180 godzin

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa lub trzy tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

 

Czesne za studia wynosi:

1) jednorazowo w kwocie 4 400zł,

2) w 4 ratach w kwocie po 1 125 zł każda,

3) w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 460 zł każda, płatna w terminach do 15-tego dnia każdego miesiąca(od grudnia do września włącznie).

 

Dodatkowe informacje

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Woźniakowska - Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa - tel.: 22 8623224, tel.kom.:795 990 822, e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl 

Do pobrania: ankieta zgłoszeniowa 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres:elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl