Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I GOSPODARCE

 

 

TU  ZDOBYWASZ   NOWY  ZAWÓD !

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa i Stowarzyszenie Polski Instytut  Kontroli Audytu i Kontrolingu  zapraszają  na:

 

Kwalifikacyjne Studia  Podyplomowe

KONTROLA  WEWNĘTRZNA I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

I     GOSPODARCE

 

 Uczestnicy studiów

 

Studia są adresowane do osób pełniących już funkcje nadzorcze lub kontrolerskie w różnych  podmiotach prawa, a w szczególności w:

 • administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe),                               
 • ZUS, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i in.,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); kontrolerzy zatrudnieni w Urzędach Marszałkowskich, 
 •  zakładach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska),
 • służbach mundurowych: Wojsko, Policja, Urzędy Celne, Więziennictwo, 
 • przedsiębiorstwach: Poczta Polska, PKN „Orlen”, a także: pracownicy kolei, hoteli, firmy budowlane, farmaceutyczne, i in. 
 • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele),

A także dla:

 • osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej,
 • osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach Kontrolerów Wewnętrznych, a nieposiadających formalnych kwalifikacji zawodowych,
 • osób pragnących zdobyć zawód Kontroler Wewnętrzny, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich, 
 • osób, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.              

Cel studiów                                                                                                                              

Celem studiów jest:

·         przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego,

·         zdobycie umiejętności wykonywania profesjonalnych badań kontrolerskich oraz dokumentacji

      z tych badań,  

·         zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w danej organizacji,

·         kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu.

Ramowy  program

          Zrealizowanie niniejszego PROGRAMU KSZTAŁCENIA gwarantuje uzyskanie najwyższych kwalifikacji w zawodzie Kontroler Wewnętrzny, a także daje podstawy wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu audytorskiego. Program studiów  przewiduje następujące przedmioty:   

 

A. Blok przedmiotów podstawowych

1. Elementy organizacji i kierowania organizacją

2. Podstawowe procedury administracyjne

3. Elementy finansów publicznych 

4. Rachunkowość jednostek administracji/gospodarki

5. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka

6. Encyklopedia prawa dla kontrolerów

7. Informatyka i statystyka w kontroli/audycie

 

B. Blok przedmiotów  s p e c j a l i s t y c z n y c h

1. Teoria kontroli jako funkcji kierowania/zarządzania

2. Instytucje nadzoru oraz kontroli w Państwie

3. Standardy oraz procedury kontroli wewnętrznej

4. Metodyka badań kontrolerskich/ audytorskich

5. Proces badania i dokumentacja kontroli/audytu 

6. Warsztaty kontrolerskie/audytorskie

7  Kultura języka w kontroli/audycie

8. Psychospołeczne oraz etyczne aspekty kontroli/audytu.

9. Seminarium dyplomowe.

           

       Problematyka programowa kształcenia zawodowego Kontrolera Wewnętrznego jest zawarta w Podręczniku akademickim Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (2016) oraz w Leksykonie kontroli.  Obie książki są wręczane Uczestnikom w momencie rozpoczynania studiów. Uczestnicy otrzymują  ponadto:  tablice poglądowe, materiały do ćwiczeń i dyskusji panelowych, a także testy do warsztatów kontrolerskich oraz samokształcenia kierowanego.

 Sylwetka absolwenta

     Poza tym, ukończenie dwusemestralnych  kwalifikacyjnych studiów  podyplomowych  zapewnia absolwentowi:

•  przygotowanie do ustawicznego doskonalenia własnego warsztatu kontrolerskiego,

• nabycie umiejętności  dostrzegania ryzyk na różnych odcinkach pracy danej organizacji,

•  poznanie zasad współdziałania z organami nadzoru i kontroli państwowej.

 Dzięki Absolwentom tych studiów - komórka kontroli wewnętrznej stanowi dla kierownictwa organizacji:

 • system wczesnego ostrzegania,  
 • pierwszy własny sygnalizator zagrożeń,
 • źródło nie upiększonej prawdy,
 • skuteczny instrument doskonalenia całokształtu działalności. 

 

Studia te stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznegona rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

Organizacja kształcenia

            Program kształcenia jest realizowany w zasadzie w trakcie 12-tu zjazdów weekendowych  (zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. 9.00 - 15.45, co dwa tygodnie), w okresie dwóch semestrów. Zakresy wiedzy oraz liczby godzin poszczególnych przedmiotów są dostosowywane do konkretnej grupy uczestników. 

            Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania Certyfikatu. Autor pracy deklaruje jej temat, a następnie odbywają się seminaria dyplomowe i konsultacje indywidualne. 

Absolwent studiów uzyskuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i równolegleCertyfikat Dyplomowanego Kontrolera Wewnętrznego. Następnie zostajeon wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Kontrolerów Wewnętrznych Stowarzyszenia Zawodowego. Jako członek Stowarzyszenia jest objęty opieką informacyjną oraz edukacyjną przez cały okres aktywności zawodowej w służbie kontrolerskiej.Ponadto, przysługują mu zniżki na wszelkiego rodzaju działania statutowe Stowarzyszenia.

 Po zakończeniu kształcenia, Rektor  Uczelni wraz z Prezesem Stowarzyszenia wysyłają na adres Przełożonego  Absolwenta tzw. List rekomendacyjny. List ten stanowi dodatkową satysfakcję za poniesiony trud studiowania weekendowego.

*

Rozpoczęcie studiów przewiduje się w II połowie października br.

Czesne za dwa semestry studiów wraz z podręcznikami wynosi 3.400zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Absolwenci oraz osoby kończące studia wyższe  w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej - otrzymują  z n i ż k i.         

*

KARTA ZGŁOSZENIA na studia podyplomowe 

Skan wypełnionej karty zgłoszenia prosimy przeslać na adres e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

*

 

Gdy potrzebujesz jeszcze innych szczegółowych  informacji – prześlij maila lub zadzwoń:

STOWARZYSZENIE  KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH   

Polski Instytut Kontroli i Audytu      

e-mail: kaluzny@kontrola.edu.pl                                                                                             

tel. 22 / 827 59 43

 

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa

pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl

tel. 22 / 862 32 24

elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

tel. 785 906 909

AKTUALNOŚCI

Wizyta przedstawiciela Uniwersytetu Maryland w WSZ-SW.

dodano: 11/01/2019
W dniu 4 stycznia 2019 r. w WSZ-SW przebywał prof. M. Skibniewski z Uniwersytetu Maryland w USA. Prof. Skibniewski jest profesorem inżynierii systemów zarządzania w budownictwie. W przeszłości był prorektorem Uniwersytetu Purdue , kierownikiem katedry organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Maryland. rektorem politechniki (Dean of the College of Engineering) na Uniwersytecie Khalifa  w Abu Zabi . Obecnie jest profesorem w Centrum Zarządzania Projektami Wydz....

Władze WSZ-SW na Gali w Pałacu Prezydenckim z okazji wręczenia Nagród Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” oraz na zakończeniu natowskich ćwiczeń ANAKONDA-18

dodano: 21/11/2018
Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy wziął udział w dniu 20 listopada br. w uroczystej Gali w sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Gala odbyła się z okazji wręczenia - w ramach III edycji - Nagród Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”.

Władze WSZ-SW zaproszone przez Prezydenta RP na obchody Święta Niepodległości.

dodano: 19/11/2018
Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka został zaproszony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. Dziekan naszej Uczelni uczestniczył wśród zaproszonych gości w Uroczystej Odprawie Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w późniejszym spotkaniu z Prezydentem RP w Zamku Królewskim.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Naszej Uczelni

dodano: 30/09/2018
W dniu 29 września 2018 r. Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Pierwszy rok studiów rozpoczęło w naszej uczelni 320 studentów. Wyróżnieni studenci otrzymali indeksy z rąk J.M. Rektora WSZ-SW dr. inż. Waldemara Gajdy. Wykład inauguracyjny na temat „Pozycja Polski na rynku UE i w gospodarce światowej” poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka....

Udział w VIII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

dodano: 05/10/2018
W dniach 3-5 października br.  w Centrum Konferencyjnym   Congress & SPAw Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbyła się VIII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Konferencja wpisana była do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i skierowana była  do kadry kierowniczej i...

Profesjonalne połączenie wiedzy i doświadczenia. Studentka WSZ-SW za działalność biznesową na okładce Forbes

dodano: 02/10/2018

Wizyta delegacji z Chin w dniu 17.07.2018

dodano: 17/07/2018
W dniu 17 lipca 2018 r.  w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej gościła delegacja z Chin,  reprezentująca  Instytut z Hangzhou. Przewodniczył jej prof. Li Zongkai – Dyrektor Działu Redakcyjnego Czasopism  Instytutu w Hangzhou. W rozmowie z kierownictwem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej wymieniono doświadczenia obu stron w działalności dydaktycznej i naukowo badawczej. Omówiono także możliwości i zakres przyszłej...

Współpraca z Wyższą Szkołą Finansów i Bankowości w Hanoi

dodano: 27/06/2018
W dniu 26 czerwca 2018 r. Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka spotkał się Panią  Pham Viet Anh – kierującą  Biurem Współpracy Zagranicznej Wyższej  Szkoły  Finansów i Bankowości w Hanoi / https://fbu.edu.vn /. Rozmowa dotyczyła nawiązania stałej współpracy WSZ-SW z wietnamską uczelnią i możliwości studiowania absolwentów wietnamskich szkół średnich w Warszawskiej Szkole...

20.06.2018 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się spotkanie mistrzów K-1 – studentów I roku z Rektorem.

dodano: 26/06/2018
W spotkaniu wzięli udział: Arkadiusz Wrzosek - polski kickbokser, mistrz organizacji Fight Exclusive Night (FEN) w wadze +95kg, amatorski mistrz świata K-1 Global, aktualny mistrz Europy i mistrz Polski Muay Thai. Zdobywał także tytuły mistrza Polski Wushu i medale mistrzostw Polski w tajskim boksie. W 2015 roku był pretendentem do pasa zawodowego mistrza Europy WKU. W pamięci wszystkich kibiców zapadł szczególnie jego pojedynek z marca 2017 roku, kiedy to w...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA”

dodano: 15/06/2018
12 czerwca 2018 roku w stolicy Ukrainy Kijowie odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne aspekty zarządzania” , zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Celem konferencji było przedstawienie i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych w nim metod i...

Umowa o współpracy z Polskim Instytutem Cyberbezpieczeństwa

dodano: 26/06/2018
6 czerwca 2018 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą a Polskim Instytutem Cyberbezpieczeństwa w Warszawie, kierowanym przez dr. Krzysztofa Gawkowskiego. Współpraca dotyczyć będzie  przedsięwzięć związanych z działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni oraz działalnością naukową, analityczną i szkoleniową Instytutu. Przejawiać się będzie m.in. wspólnym organizowaniem sympozjów, seminariów i...

III Cyberkonferencja Warszawska

dodano: 02/06/2018
23 maja 2018 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbyła się Cyberkonferencja Warszawska pt. " III Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia". . Jej tegoroczną edycja skierowana była szczególnie do przedstawicieli służb mundurowych i wojska.Została ona zorganizowana wspólnie przez Warszawską Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą  i Europejski Instytut Cyber Inteligence. Wystąpieniem na temat „ Edukacja podstawą...

Seminarium PZR

dodano: 02/01/2019
seminaria naszej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, które odbędą się 10 stycznia (czwartek),
oraz 24 stycznia (czwartek).

Galeria WSZ-SW

dodano: 24/10/2018
W Galerii WSZ-SW prezentujemy prace braci Kajetana Kreutz-Majewskiego i Maksymiliana Aleksandra Majewskiego.

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 02/01/2017
Oferta dla studentów z Ukrainy


Facebook