Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I GOSPODARCE

 

 

TU  ZDOBYWASZ   NOWY  ZAWÓD !

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa i Stowarzyszenie Polski Instytut  Kontroli Audytu i Kontrolingu  zapraszają  na:

 

Kwalifikacyjne Studia  Podyplomowe

KONTROLA  WEWNĘTRZNA I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

I     GOSPODARCE

 

 Uczestnicy studiów

 

Studia są adresowane do osób pełniących już funkcje nadzorcze lub kontrolerskie w różnych  podmiotach prawa, a w szczególności w:

 • administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie, powiatowe),                               
 • ZUS, Urzędach Pracy, Urzędach Skarbowych i in.,
 • jednostkach samorządu terytorialnego (członkowie zarządów, przewodniczący komisji rewizyjnych, skarbnicy); kontrolerzy zatrudnieni w Urzędach Marszałkowskich, 
 •  zakładach użyteczności publicznej (szpitale, zakłady opieki społecznej, zespoły szkół, komunikacja miejska),
 • służbach mundurowych: Wojsko, Policja, Urzędy Celne, Więziennictwo, 
 • przedsiębiorstwach: Poczta Polska, PKN „Orlen”, a także: pracownicy kolei, hoteli, firmy budowlane, farmaceutyczne, i in. 
 • instytucjach finansowych (banki, ubezpieczyciele),

A także dla:

 • osób kierujących wyodrębnionymi komórkami kontroli wewnętrznej,
 • osób bezpośrednio kierujących własnymi firmami,
 • osób zatrudnionych na stanowiskach Kontrolerów Wewnętrznych, a nieposiadających formalnych kwalifikacji zawodowych,
 • osób pragnących zdobyć zawód Kontroler Wewnętrzny, np. bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich, 
 • osób, które zamierzają przekwalifikować się i przejść do pracy w jednej ze specjalistycznych instytucji kontroli państwowej.              

Cel studiów                                                                                                                              

Celem studiów jest:

·         przekazanie wzorców i nowoczesnej wiedzy z zakresu sprawowania nadzoru kierowniczego oraz profesjonalnego wykonywania zawodu Kontrolera Wewnętrznego,

·         zdobycie umiejętności wykonywania profesjonalnych badań kontrolerskich oraz dokumentacji

      z tych badań,  

·         zapoznanie ze sposobami monitorowania podsystemów kontroli w danej organizacji,

·         kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych podczas wykonywania zawodu.

Ramowy  program

          Zrealizowanie niniejszego PROGRAMU KSZTAŁCENIA gwarantuje uzyskanie najwyższych kwalifikacji w zawodzie Kontroler Wewnętrzny, a także daje podstawy wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu audytorskiego. Program studiów  przewiduje następujące przedmioty:   

 

A. Blok przedmiotów podstawowych

1. Elementy organizacji i kierowania organizacją

2. Podstawowe procedury administracyjne

3. Elementy finansów publicznych 

4. Rachunkowość jednostek administracji/gospodarki

5. Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i analizy ryzyka

6. Encyklopedia prawa dla kontrolerów

7. Informatyka i statystyka w kontroli/audycie

 

B. Blok przedmiotów  s p e c j a l i s t y c z n y c h

1. Teoria kontroli jako funkcji kierowania/zarządzania

2. Instytucje nadzoru oraz kontroli w Państwie

3. Standardy oraz procedury kontroli wewnętrznej

4. Metodyka badań kontrolerskich/ audytorskich

5. Proces badania i dokumentacja kontroli/audytu 

6. Warsztaty kontrolerskie/audytorskie

7  Kultura języka w kontroli/audycie

8. Psychospołeczne oraz etyczne aspekty kontroli/audytu.

9. Seminarium dyplomowe.

           

       Problematyka programowa kształcenia zawodowego Kontrolera Wewnętrznego jest zawarta w Podręczniku akademickim Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (2016) oraz w Leksykonie kontroli.  Obie książki są wręczane Uczestnikom w momencie rozpoczynania studiów. Uczestnicy otrzymują  ponadto:  tablice poglądowe, materiały do ćwiczeń i dyskusji panelowych, a także testy do warsztatów kontrolerskich oraz samokształcenia kierowanego.

 Sylwetka absolwenta

     Poza tym, ukończenie dwusemestralnych  kwalifikacyjnych studiów  podyplomowych  zapewnia absolwentowi:

•  przygotowanie do ustawicznego doskonalenia własnego warsztatu kontrolerskiego,

• nabycie umiejętności  dostrzegania ryzyk na różnych odcinkach pracy danej organizacji,

•  poznanie zasad współdziałania z organami nadzoru i kontroli państwowej.

 Dzięki Absolwentom tych studiów - komórka kontroli wewnętrznej stanowi dla kierownictwa organizacji:

 • system wczesnego ostrzegania,  
 • pierwszy własny sygnalizator zagrożeń,
 • źródło nie upiększonej prawdy,
 • skuteczny instrument doskonalenia całokształtu działalności. 

 

Studia te stwarzają znaczące możliwości awansu zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Kontrolera Wewnętrznegona rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiają Absolwentowi uświadomienie sobie od czego zależy jego sukces osobisty oraz sukces pracodawcy.

Organizacja kształcenia

            Program kształcenia jest realizowany w zasadzie w trakcie 12-tu zjazdów weekendowych  (zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godz. 9.00 - 15.45, co dwa tygodnie), w okresie dwóch semestrów. Zakresy wiedzy oraz liczby godzin poszczególnych przedmiotów są dostosowywane do konkretnej grupy uczestników. 

            Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, będącej podstawą uzyskania Certyfikatu. Autor pracy deklaruje jej temat, a następnie odbywają się seminaria dyplomowe i konsultacje indywidualne. 

Absolwent studiów uzyskuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych i równolegleCertyfikat Dyplomowanego Kontrolera Wewnętrznego. Następnie zostajeon wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Kontrolerów Wewnętrznych Stowarzyszenia Zawodowego. Jako członek Stowarzyszenia jest objęty opieką informacyjną oraz edukacyjną przez cały okres aktywności zawodowej w służbie kontrolerskiej.Ponadto, przysługują mu zniżki na wszelkiego rodzaju działania statutowe Stowarzyszenia.

 Po zakończeniu kształcenia, Rektor  Uczelni wraz z Prezesem Stowarzyszenia wysyłają na adres Przełożonego  Absolwenta tzw. List rekomendacyjny. List ten stanowi dodatkową satysfakcję za poniesiony trud studiowania weekendowego.

*

Rozpoczęcie studiów przewiduje się w II połowie października br.

Czesne za dwa semestry studiów wraz z podręcznikami wynosi 3.400zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Absolwenci oraz osoby kończące studia wyższe  w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej - otrzymują  z n i ż k i.         

*

KARTA ZGŁOSZENIA na studia podyplomowe 

Skan wypełnionej karty zgłoszenia prosimy przeslać na adres e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

*

 

Gdy potrzebujesz jeszcze innych szczegółowych  informacji – prześlij maila lub zadzwoń:

STOWARZYSZENIE  KONTROLERÓW WEWNĘTRZNYCH   

Polski Instytut Kontroli i Audytu      

e-mail: kaluzny@kontrola.edu.pl                                                                                             

tel. 22 / 827 59 43

 

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa

pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl

tel. 22 / 862 32 24

elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

tel. 785 906 909