Studia Podyplomowe „AKADEMIA MEDIACJI”

Studia Podyplomowe „AKADEMIA MEDIACJI”

ROK AKADEMICKI  2014/2015

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA–SZKOŁA WYŻSZA wspólnie z  Firmą „Bliżej”

 
Warszawska Szkoła Zarządzania–Szkoła Wyższa wspólnie z partnerem merytorycznym Firmą „Bliżej”, mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe,oferuje w roku akademickim 2014/2015 Studia Podyplomowe „Akademia Mediacji”.
Absolwenci niniejszych studiów uzyskają specjalistyczne i konkurencyjne na rynku kompetencje związane z wykonywaniem zawodu mediatora sądowego.  Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów (trenerów mediacji, sędziów, prokuratorów, psychoterapeutów, akredytowanych coachów,) w zakresie psychologii mediacji, resocjalizacji, socjologicznych aspektów sporów, rozwoju osobistego oraz rozumienia mediacji w świetle prawa.

Program realizowany będzie zgodnie z  wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Świadectwo ukończenia studiów umożliwi wpis na listę mediatorów sądowych Ośrodka Mediacji CDiM  i  nada kwalifikacje do prowadzenia  mediacji  w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, w tym pracowniczych, rodzinnych i gospodarczych.

 

Cele i założenia programowe

Udział w proponowanych studiach podyplomowych spowoduje uzyskanie, rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.

Mediacja jest alternatywą wobec drogi sądowej. Istotą tej metody jest rozwiązanie konfliktu na zasadzie dobrowolności, poufności, akceptowalnego porozumienia w poczuciu wygrany-wygrany. Głównym celem studiów jest przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji uczestników studiów, którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie w zakresie łagodzenia sporów, także w świetle prawa (w sprawach karnych i cywilnych). Mediatorzy mogą być bowiem powoływani do prowadzenia mediacji albo poprzez sąd, albo sami mogą podejmować się prowadzenia mediacji w sporach pracowniczych, sąsiedzkich, handlowych i innych. Program zajęć gruntownie przygotowuje do pełnienia takiej roli. Uczy rozwiązywania konfliktów, negocjowania i mediacji. Pozwala pogłębić osobisty rozwój profesjonalny, a także uczy radzenia sobie w szczególnie trudnych sytuacjach.

Studia są skierowane do wszystkich osób zaangażowanych lub planujących pracę w zawodzie mediatora. Adresatami studiów są:

  • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
  • pracownicy pomocy społecznej, terapeuci, coachowie
  • pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
  • kuratorzy sądowi
  • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
  • trenerzy, pracownicy HR
  • menadżerowie, przedsiębiorcy i inne osoby zainteresowane rozwojem  swoich kompetencji psychospołecznych.

 

Warunkiem podjęcia ww. studiów podyplomowych jest posiadanie minimum dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat lub inżynier).

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie egzaminu końcowego, na który składa się test wiedzy wraz z przeprowadzeniem mini-debaty mediacyjnej. Otrzymają także certyfikat będący rekomendacją  do wpisu na listy mediatorów sądowych na terenie całego kraju.

Mediator wg klasyfikacji zawodów i specjalności Kod 244504 nie jest prawnikiem, lecz specjalistą ds. społecznych - ekspertem rozwiązywania sporów i konfliktów (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz. U. Nr 265, poz. 2644).

Kod zawodu mediatora-69.10.Z

 

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1.      Przyczyny, rodzaje i skutki konfliktów: nieuchronność konfliktów, fazy, konstruktywne i destruktywne aspekty konfliktów

2.      Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem

3.      Wywieranie wpływu z elementami psychologii emocji.

4.      Wprowadzenie do mediacji.

5.      Mediacje-ramy prawne.

6.      Komunikacja interpersonalna.

7.      Psychologia konfliktu.

8.      Procedura mediacyjna.

9.      Techniki mediatora i negocjatora.

10.  Mediacja a inne formy pomocy.

11.  Radzenie sobie ze stresem w mediacji i psychomanipulacjami.

12.  Interpersonalne kompetencje mediatora

13.  Mediacje w sprawach cywilnych i w sporach rodzinnych.

14.   Mediacja rodzinna skoncentrowana na rozwiązaniach.

15.  Mediacje gospodarcze z elementami negocjacji.

16.  Mediacje pracownicze.

17.  Konstruowanie dokumentów mediacyjnych

18.  Coaching - budowanie samoświadomości stron i mediatora

 

Trenerzy

 

Trenerzy Szkoły Mediacji:

 

Mariola Król, trener mediacji i biznesu, akredytowany coach ACC ICF, terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, broker edukacyjny;

dr Joanna Tokar, trener mediacji;

Krzysztof Świtalski, trener biznesu i mediacji;

Rafał Balicki, psycholog, mediator, coach;

Dariusz Rajca trener negocjacji i mediacji;

oraz

Sędzia Rafał Cebula   

Sędzia orzekający w I i II instancji (Sąd Rejonowy w Chorzowie, Sąd Okręgowy w Warszawie). Wykładowca – szkoleniowiec z 10-letnim doświadczeniem prowadzący szkolenia dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwa Administracji i Sprawiedliwości oraz w AGH , UW, WSPS , GWSH. Wykładowca  licznych, prestiżowych uczelni m.in. Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego , Uczelni łazarskiego. Autor licznych publikacji z zakresu mediacji ,prawa cywilnego m.in. w periodyku Radca Prawny oraz mediacji w polskim prawie cywilnym. Trener Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

Wykształcenie : studia prawnicze-magisterskie- UŚL w Katowicach, Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego dla Sędziów  na UMCS. Lider w mediacjach.

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie). Planowany termin rozpoczęcia studiów - 15 październik 2014 r. i zakończenia studiów– czerwiec 2015.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

1.    Kwestie organizacyjne:

prof. dr hab. Paweł Soroka - Warszawska Szkoła Zarządzania–Szkoła Wyższa

tel.: 22 862 32 24

tel. kom.: 603-425-568

e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl

Mgr Elżbieta Woźniakowska - Warszawska Szkoła Zarządzania–Szkoła Wyższa:

tel.: 22 862 32 24

tel. kom.: 795-990-822

e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

 

2.    Kwestie merytoryczne:

Mariola Król - Firma „Bliżej”

 

tel. kom.:  530 697 250

e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

 

Czesne dla słuchaczy studiów podyplomowych "Akademia mediacji" wynosi:

  • 3 950 zł płatne jednorazowo w terminie  do 10 września 2014 r.
  • 450 zł płatne w 10 ratach miesięcznych z terminem płatności do 10-go każdego miesiąca poprzedzającego termin zjazdu.
  • Uwaga: dla osób, które wpłacą czesne jednorazowo w terminie do 15 lipca 2014 roku, ulga 10% tj. wymagana wpłata – 3 555