Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

 

Pracownia działa w strukturze Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej  i ściśle współpracuje z uczelnianym Kołem TNOiK. Kierownikiem Pracowni jest  dr inż. Barbara Kulpińska, a jego opiekunem  naukowym jest
 prof. dr hab. Paweł Soroka.

A oto problemy  znajdujące się w zakresie zainteresowania Pracowni Zrównoważonego Rozwoju:

I – Człowiek– diagnoza i rozwijanie  osobistych potencjałów, psychiczne
i socjologiczne aspekty człowieka w organizacji,  efektywność działania  oraz szczęście (wg wzoru prof. dr hab. Jerzego Lechowskiego).

 

II – Kultura – szeroki zakres kultury i  określanie jej praktycznego wpływu  na postrzeganie świata i efektywność działania  ludzi w życiu zawodowym
 i społecznym; kultura organizacyjna, kultura behawioralna, kultura języka.

 

III – Środowisko – naturalne ( głównie zarządzanie ochroną  środowiska) oraz  środowisko społeczne (w zarządzaniu instytucjami oraz w organizowaniu dowolnych  przedsięwzięć).

 

IV – Przedsiębiorczość – kształtowanie postaw oraz motywacji, które mają  sprzyjać  efektywnej działalności  ludzi w zakresie  tworzenia nowych firm albo rozwoju instytucji i organizacji; wdrażanie zasad ”cyklu działania zorganizowanego”.    

 

       Pracownia  Zrównoważonego Rozwoju  nastawiona jest na kwestie praktyczne, ale  prowadzi także  dyskusje naukowe  oraz  organizuje  otwarte   seminaria  problemowe,   na które zaprasza zainteresowane osoby, publikując swoje ogłoszenia w serwisie wiadomości na portalu NGO.PL  

 

W najbliższych planach Pracowni przewidziane są następujące tematy naukowych dyskusji,  warsztatów oraz seminariów:

    - standardy  merytoryczne, organizacyjne i etyczne w działalności zawodowej oraz społecznej w dziedzinie  organizacji oraz  zarządzania  i kierowania (zespołami zadaniowymi). 

 

   -rozwój i popularyzacja prakseologii – nauki o sprawnym działaniu 
wg prof. Tadeusza  Kotarbińskiego i dorobku  innych  polskich uczonych.

 

   -wdrażanie praktycznych zasad  Cybernetycznej Teorii Charakteru,
wg prof. Mariana Mazura,  w zakresie diagnozowania predyspozycji
i preferencji zawodowych  dla  efektywnego doboru kadrowego na określone stanowiska.

 

- wpływ systemu informacyjnego na sprawność zarządzania państwem,
w tym na funkcjonowanie jednostek administracji publicznej (rządowej
i samorządowej).   

 

- popularyzacja myśli filozoficznych i empirycznych w dorobku prof. Andrzeja Zawiślaka (śp. byłego Rektora WSZ-SW), szczególnie  na podstawie jego książki pt.: ”O kwantach, rynkach i ekonomistach  -  ikebana zadziwień
i paradoksów”, także z udziałem  grupy esperantystów, działających
w Pracowni Zrównoważonego Rozwoju wraz  z przekazem internetowym na cały świat poprzez kanały esperantystów.   

 

 Ponad Pracownia zainicjowała współpracę z Międzynarodową Akademią Nauk San Marino,  szczególnie w zakresie  efektywności metod  dydaktycznych  w edukacji dla osób dorosłych, w tym seniorów oraz z  innymi ośrodkami naukowymi, np. poprzez aktywne uczestnictwo w Stałym ”Seminarium Krytycznej  Teorii Organizacji” Akademii Leona Koźmińskiego (prowadzonych przez prof. Witolda Kieżuna i prof. Wojciecha Gasparskiego).