Konferencje naukowe w 2017 r.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa była kolejny raz honorowym gościem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Sustainable Regional Development: Economical, Management, Technological and Law Possibilities 2017" , która odbyła się w dniach 27-28 października w Kłajpedzie (Litwa). Organizatorami konferencji byli:

1. Lithuania Business University of Applied Sciences (Lithuania)

2. Szent István University (Hungary)

3. Klaipeda Chamber of Commerce,  Industry and Crafts (Lithuania)

WSZ-SW reprezentował Rektor dr inż. Waldemar Gajda. Oprócz rozważań naukowych i ich praktycznego zastosowania z szeroko reprezentowanym międzynarodowym środowiskiem naukowym omówiono możliwości zacieśnienia współpracy w ramach umowy naukowej pomiędzy WSZ-SW, a Lithuania Business University of Applied Sciences, Banking University (Ukraine) i University of Trencin (Slovakia).  

WSZ-SW była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Targach w Kielcach

  W  dniu 7 września 2017 r. w Kielcach na terenie Targów Kielce S.A. odbyła się Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia", która towarzyszyła XXV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Jej organizatorami byli: Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa wspólnie z Instytutem Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Targami Kielce S.A.,Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wyższą Szkołą Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym

Celem Konferencji było ukazanie roli zaplecza badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w rozwoju oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz przedstawienie nowych technologii rozwijanych przez jednostki badawczo - rozwojowe i uczelnie techniczne, umożliwiających wprowadzanie nowych generacji uzbrojenia, a także wskazanie kierunków przekształceń i perspektyw zaplecza badawczo - rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w warunkach globalizacji i otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia, w tym jego udziału w międzynarodowej współpracy gospodarczo-obronnej.

Podczas Konferencji wygłoszono następujące  referaty:

1. Prof. Miroslav Krč - Ekonomiczne i technologiczne determinanty produkcji zbrojeniowej.

2. Mgr inż. Mariusz Gwardencki - Uniezależnienie i polonizacja technologii obronnych jako element bezpieczeństwa strategicznego RP.

3. Dr Janusz Olszewski - Wyścig zbrojeń i technologie obronne - wzajemne relacje, uwarunkowania i trendy rozwojowe.

4. Dr Katarzyna Rawska -  Offset narzędziem pozyskiwania nowych technologii oraz sposobem modernizacji uzbrojenia. 

5. Dr Krzysztof Wątorek -  Problematyka współpracy małych prywatnych przedsiębiorstwa z przemysłem obronnym w zakresie innowacji  - studium przypadku.

6. Dr Anna Zagórska - Prawne uwarunkowania działalności jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz obronności.

7. Dr inż. Józef Zakrzewski - Efektywność i racjonalność prac rozwojowych w sektorze obronnym - perspektywa interesów Państwa i podmiotów gospodarczych.

8. Prof. dr hab. Andrzej Żyluk - Międzynarodowa współpraca Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w rozwoju techniki lotniczej.

W składzie Rady Naukowej  Konferencji byli m.in. dr inż. Waldemar Gajda – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz pracownicy naukowi naszej Uczelni - prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka (który jest także kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK) i Dziekan WSZ-SW dr Krzysztof ZaczekZaczyński. Obrady prowadził  prof. nadzw.dr hab. Paweł Soroka, który jednocześnie był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

Uczestnicy Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia"

Uczestnicy Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia"

Referat wygłasza prof. dr hab. Andrzej Żyluk-Zastępca Dyrektora ITWL. Z prawej - prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

Referat wygłasza prof. dr hab. Andrzej Żyluk-Zastępca Dyrektora ITWL. Z prawej - prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

Referat wygłasza dr inż. Józef Zakrzewski – Prezes Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej

Referat wygłasza dr inż. Józef Zakrzewski – Prezes Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej

Pytanie zadaje dr Anna Zagórska

Pytanie zadaje dr Anna Zagórska

Uczestnicy Konferencji-od lewej: Dr Krzysztof Wątorek- Prorektor WSEPiNM w Kielcach, dr inż. Waldemar Gajda –Rektor WSZ-SW, dr Tomasz Jarocki – Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej I Bezpieczeństwa UJK i mgr inż. Marek Bulge-Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu

Uczestnicy Konferencji-od lewej: Dr Krzysztof Wątorek- Prorektor WSEPiNM w Kielcach, dr inż. Waldemar Gajda –Rektor WSZ-SW, dr Tomasz Jarocki – Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej I Bezpieczeństwa UJK i mgr inż. Marek Bulge-Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.

Wystąpienie dr Anny Zagórskiej

Wystąpienie dr Anny Zagórskiej

Uczestnicy konferencji wysłuchują referat dr Anny Zagórskiej, od lewej: dr  Krzysztof Wątorek i dr inż. Waldemar Gajda

Uczestnicy konferencji wysłuchują referat dr Anny Zagórskiej, od lewej: dr  Krzysztof Wątorek i dr inż. Waldemar Gajda

Uczestnicy konferencji wysłuchują referat dr Anny Zagórskiej, od lewej: dr  Krzysztof Wątorek i dr inż. Waldemar Gajda

Referat wygłasza dr Katarzyna Rawska

Uczestnicy konferencji wysłuchują referat dr Anny Zagórskiej, od lewej: dr  Krzysztof Wątorek i dr inż. Waldemar Gajda

Wystąpienie dr Krzysztofa Wątorka – Prorektora WSEPiNM w Kielcach

studenci uczestniczący w Konferencji podczas XXV MSPO

Studenci uczestniczący w Konferencji podczas XXV MSPO

Referat wygłasza dr Janusz Olszewski

Referat wygłasza dr Janusz Olszewski

referat wygłasza mgr inż. Mariusz Gwardencki

Referat wygłasza mgr inż. Mariusz Gwardencki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie

22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.

            Celem konferencji było zaprezentowanie i przeanalizowanie priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania w warunkach globalizacji gospodarczej, najnowszych trendów i koncepcji w nauce o zarządzaniu, a także stosowanych w niej metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość w proponowanych obszarach tematycznych: 

1.      Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami(MŚP)

2.      Zarządzanie innowacjami i projektami  

3.      Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.      Zarządzanie jakością 

5.      Prawne aspekty zarządzania

6.      Zarządzanie bezpieczeństwem

7.      Zarządzanie w instytucjach

8.      Marketing i zarządzanie

9.      Współczesne teorie i koncepcje zarządzania

10.  Zarządzanie zmianami

11.  Zarządzanie wiedzą

Natomiast celem utylitarnym konferencji była integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie oraz implementacja badań w praktyce biznesowej.

            W wystąpieniach wiele uwagi poświęcono innowacyjności w działalności gospodarczej i naukowej. W trakcie konferencji wygłoszono 16 referatów, które zostaną opublikowane w monografii naukowej wydanej na Ukrainie - jeszcze w tym roku. Obradom towarzyszyła aktywna i merytoryczna dyskusja, która znacząco wpłynęła na wartość naukową konferencji i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy z zakresu poruszanych w prezentacjach obszarów tematycznych.  

Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą

W dniu 14 czerwca 2017 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się kolejne seminarium  naukowe prowadzone przez prof. dr hab.  Zdzisława Cygana poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą. W seminarium udział wzięli seminarzyści i pracownicy naukowi Uczelni. Wygłoszono dwa referaty:

·           „Zarządzanie wiedzą – elementy teorii i praktyczne zastosowania” - referat wygłoszony został przez dr Krzysztofa Szewczaka. Referat nawiązywał do projektu Zdzisława Słabkowicza dotyczącego uruchomienia usług konsultingowych z zakresu gospodarki zasobami lokalowymi małych miast i gmin, i związanej z tym idei centrum kształcenia i konsultacji kadr eksploatacji tych zasobów. Istotnym elementem tej koncepcji jest organizacja i wykorzystanie zasobów i aktywów TBS[1] jako organizacji kadrowej dysponującej znacznym doświadczeniem zawodowym. TBS są naturalną organizacją bazową dla opracowania i wdrożenia nowej polityki utrzymania zasobu mieszkaniowego w gminach i małych miastach. Budowany związek między szkołą (WSZ-SW a TBS-ami) daje podstawy dla opracowania i wdrożenia nowej strategii zarządzania wiedzą w szeroko rozumianej polityce mieszkaniowej gmin i małych miast. Referat dr Krzysztofa Szewczaka, przygotowany z wielka starannością, ukazał związki strony praktycznej tego przedsięwzięcia z teorią zarządzania wiedzą, w tym przypadku wiedzą eksploatacyjną.  

·           „Para zagrożeniowo -  ochronna, czyli podejście procesowe i formalne do organizacji”. Referat wygłoszony został przez dr inż. Pawła Szczepańskiego. Rozwiązanie to bazuje na bogatej wiedzy z zastosowania teorii grafów do opisu struktury niezawodnościowej złożonego obiektu technicznego lub organizacji wielolopodmiotowej. Celem tego rozwiązania jest szybkie znajdowanie „błędów i niesprawności” uniemożliwiających lub ograniczających wypełnianie zadanych funkcji przez złożony układ techniczny lub organizację wielopodmiotową. Z punktu widzenia zarządzania wiedzą istota tego rozwiązania polega na szybkości odnajdywania elementu niesprawnego, co ma znaczenie dla wykonania zadań terminowych każdej organizacji, w tym organizacji odpowiedzialnej za obsługę i utrzymanie infrastruktury krytycznej miasta i gminy. Przystępny sposób wyłożenia istoty rozwiązania ukazuje jak jeden zasób wiedzy( w tym przypadku  teorii grafów)  znajduje zastosowanie dla zbudowania nowego zasobu wiedzy o sposobie identyfikowania mankamentów w organizacji, a w konsekwencji podejmowania działań prewencyjnych. Rozwiązanie to ma charakter uniwersalny i może być stosowane dla doskonalenia każdej organizacji wielopodmiotowej i dokumentowania  wiedzy o tej organizacji. Istotnym dla zagadnienia zarządzania wiedzą jest tu fakt, że narzędzie to służy jednocześnie do rozwiązywania problemów, jak i do dokumentowania stanów organizacji poddawanej działaniom prewencyjnym. Możliwości dokumentacyjne tej metody to nowe narzędzie do dokumentowania wiedzy eksploatacyjnej.

Referaty były podstawą dla dyskusji. Dyskutanci zauważyli, że istotnym zagadnieniem gospodarowania wiedzą jest umiejętność archiwizacji doświadczeń zawodowych członków kierownictwa każdej organizacji społecznej i gospodarczej. Doświadczenie i wiedza tych ludzi stanowi istotny zasób wiedzy organizacji. Utrata kontaktu  z tymi ludźmi jest stratą niepowetowaną dla każdej organizacji. Zauważono, że przez wiele lat  nie przestajemy być istotną częścią organizacji, z którą związani byliśmy w sposób nie incydentalny. Spostrzeżenie to potwierdzają liczne praktyki poważnych przedsiębiorstw mające na celu ograniczenie współpracy byłych pracowników z organizacjami konkurencyjnymi. Z perspektywy organizacji macierzystej nie ma ludzi niepotrzebnych, bo to oni są fundamentem budowania aktywów każdej organizacji nastawionej na rozwój.

W podsumowaniu prof. zw. dr hab. Zdzisław Cygan zwrócił uwagę na znaczenie cywilizacyjne i bogatą historię zarządzania wiedzą w każdym społeczeństwie, zarówno dawnym jak i współczesnym. Zagadnienie zarządzania wiedzą jest postulowanym przez prawo europejskie kierunkiem pracy akademickiej. Problematyka   podniesiona na seminarium Profesora Zdzisława Cygana będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach o charakterze seminaryjnym i konferencji naukowej.

Uczestnicy seminarium planują jego kolejną organizację w trybie sesji wyjazdowej. Jej planowanym tematem będzie  zarządzanie wiedzą eksploatacyjną i budowanie na tej podstawie aktywów organizacji odpowiedzialnej za świadczenie usług publicznych realizowanych w trybie zadania własnego małego miasta.

                                                                                           mgr inż. Janusz Grażewicz[1] TBS = Towarzystwa Budownictwa Społecznego, organizacja której wieloletnim Prezesem był Zdzisław Słabkowicz.